ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evidence

EH1 V AH0 D AH0 N S   
93 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evidence-, *evidence*
English-Thai: Longdo Dictionary
evidence(n) หลักฐาน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evidence[VT] พิสูจน์หลักฐาน, See also: พิสูจน์ว่า, แสดงให้เห็น, Syn. demonstrate, prove
evidence[N] หลักฐาน, See also: พยานหลักฐาน, Syn. proof, sign

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evidence(เอฟ'วิเดินซฺ) n. หลักฐาน,ความชัดแจ้ง. -Phr. (in evidence ชัดแจ้ง) . vt. ทำให้ชัดแจ้ง, พิสูจน์ให้เห็นด้วยพยานหลักฐาน, Syn. proof
king's evidence() n. หลักฐานพยานจากจำเลย
prima facie evidencen. พยานหลักฐาน ที่พอเพียง

English-Thai: Nontri Dictionary
evidence(n) หลักฐาน,ข้อแสดง,พยานหลักฐาน,พยานบุคคล
evidence(vt) เป็นหลักฐาน,ทำให้ชัดเจน,ทำให้ชัดแจ้ง,ปรากฏชัดเจน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evidenceพยานหลักฐาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evidenceพยานหลักฐาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence in rebuttalพยานหลักฐานเพื่อหักล้าง (พยานหลักฐานอื่น) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of healthใบรับรองสุขภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of identityหลักฐานจากการพิสูจน์รูปพรรณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of systemพยานหลักฐานแสดงการกระทำความผิดติดนิสัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence of titleหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, circumstancialพยานหลักฐานแวดล้อมกรณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, clearพยานหลักฐานชัดแจ้ง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evidence, documentaryพยานเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evidenceหลักฐาน [การบัญชี]
Evidence (Law)พยานหลักฐาน (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Evidence preservationการสงวนและรักษาวัตถุพยาน [TU Subject Heading]
Evidence tamperingการยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน [TU Subject Heading]
Evidence, Criminalพยานหลักฐานในคดีอาญา [TU Subject Heading]
Evidence, Documentaryพยานเอกสาร [TU Subject Heading]
Evidence, Expertพยานหลักฐานจากผู้เชี่ยวชาญ [TU Subject Heading]
Evidence, Hearsayพยานบอกเล่า [TU Subject Heading]
Evidence-based medicineเวชปฏิบัติอิงหลักฐาน [TU Subject Heading]
Evidencesหลักฐาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I... I wanted to say that if any of us might be required to give evidence,ผมอยากบอกว่าถ้าพวกเราคนใดต้องไปให้ปากคํา Rebecca (1940)
The evidence you give will be the truth, the whole truth and nothing but the truth, so help you God?คำให้การของคุณเป็นความจริง เป็นความจริงทั้งหมด - ไม่ใช่อย่างอื่นนอกจากความจริง Rebecca (1940)
Actually, he offered to withhold a vital piece of evidence from the inquest if I made it worth his while.อันที่จริงเขาเสนอจะปกปิดหลักฐานชิ้นสําคัญ ถ้าหากผมสนองความต้องการของเขาได้ Rebecca (1940)
Now, that boat builder's evidence suggested certain possible theories concerning Rebecca's death.หลักฐานของช่างต่อเรือได้ชี้แนะทฤษฎี ที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของรีเบคคา Rebecca (1940)
I'll see the coroner and have the inquest postponed pending further evidence.ผมจะไปพบหมอชันสูตรศพและขอเลื่อน การไต่สวนเพื่อรอหลักฐานเพิ่มเติม Rebecca (1940)
I sat there in court for six days listening while the evidence built up.ฉันนั่งอยู่ในศาลหกวันในขณะที่การฟังหลักฐานที่สร้างขึ้น 12 Angry Men (1957)
Someone else claims he heard the killing, saw the boy run out after, and there was circumstantial evidence.คนอื่นอ้างว่าเขาได้ยินฆ่าเห็นเด็กวิ่งออกไปหลังจากนั้น และมีหลักฐานเป็น 12 Angry Men (1957)
The gentleman has a right to see exhibits in evidence.สุภาพบุรุษมีสิทธิที่จะเห็นการจัดแสดงนิทรรศการในหลักฐาน 12 Angry Men (1957)
The knife and the way it was bought is strong evidence, don't you think?มีดและวิธีที่มันถูกซื้อมาเป็นหลักฐานไม่ได้คุณคิดว่า? 12 Angry Men (1957)
- Throw out all the other evidence!- Throw out all the other evidence12 Angry Men (1957)
The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed.One: The evidence given by the woman across the street, who actually saw the murder committed. 12 Angry Men (1957)
So much evidence to sift.So much evidence to sift. 12 Angry Men (1957)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evidenceA good lawyer will always zero in on a key piece of evidence.
evidenceAll the evidence points to his guilt.
evidenceA new piece of evidence to prove his innocence.
evidenceAs for the accusations of heresy, here the evidence is much weaker.
evidenceAt last he found the evidence he was looking for.
evidenceCan you produce evidence to clear him?
evidenceCan you show me any evidence for your statement?
evidenceDamning evidence was produced against him.
evidenceDo you have any evidence to prove him guilty?
evidenceEmma was much in evidence during the party.
evidenceEveryone believes his story since there is no evidence to the contrary.
evidenceEvidence that Harrison did not intend this work to be a parody can be seen in his letter to Mrs. Evans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ข้อยืนยัน[N] proof, See also: evidence, testimony, verification, confirmation, substantiation, Syn. หลักฐาน, ข้อพิสูจน์, Example: สถิติจากการสำรวจดังกล่าวเป็นข้อยืนยันว่ามีคนไทยจำนวนไม่น้อยมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์
ข้อพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, substantiation, testimony, Syn. หลักฐาน, ข้อยืนยัน, ข้อรับรอง, Example: กระทรวงสาธารณสุขพยายามหาข้อพิสูจน์ว่ายาสมุนไพรใช้รักษาโรคเอดส์ได้หรือไม่, Count unit: ข้อ, Thai definition: สิ่งที่ชี้แจงให้รู้เหตุผล, สิ่งที่แสดงให้เห็นจริง
เครื่องพิสูจน์[N] proof, See also: evidence, verification, attestation, Example: กาลเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์และจะจัดการสรรพสิ่งให้เรียบร้อยไปเอง
พยานหลักฐาน[N] evidence, See also: testimony, proof, Syn. หลักฐาน, Example: เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใช้การสืบสวนในการเข้าจับกุมคนร้ายพร้อมกับหาพยานหลักฐานทั้งบุคคลและวัตถุประกอบ
กันได[N] evidence, See also: proof, Example: ผู้ร้ายจนมุมด้วยกันไดของตำรวจ, Thai definition: หลักฐานที่ยึดถือ
หลักพยาน[N] evidence, See also: proof, Syn. หลักฐาน, Example: ตำรวจสามารถหาหลักพยานมาประกอบคดีนี้ได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement   FR: témoigner ; déposer
ฟอกพยาน[v.] (føkphayān) EN: investigate the evidence ; examine a witness   
ให้การ[v.] (haikān) EN: give testimony ; give evidence ; testify ; depose ; be an witness ; plead   FR: témoigner ; déposer
ให้ปากคำ[v. exp.] (hai pākkham) EN: testify ; give evidence   
การพิสูจน์[n.] (kān phisūt) EN: proof ; confirmation ; accreditation ; certification ; production of evidence   FR: preuve [f] ; attestation [f] ; certication [f] ; démonstration [f]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng khadī) EN: suppressing evidence of a crime   
คำให้การ[n. exp.] (kham haikān) EN: testimony ; deposition ; pleading ; answer ; reply ; defense ; evidence   FR: déposition [f]
ขาดพยานหลักฐาน[X] (khāt phayān lakthān) EN: lack of evidence   
ข้อพิสูจน์[n. exp.] (khøphisūt) EN: proof ; evidence ; substantiation ; testimony ; argument   FR: preuve [f] ; argument [m] ; démonstration [f]
ข้อเท็จจริง[n.] (khøthetjing) EN: fact ; truth ; evidence ; matters of fact   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVIDENCE    EH1 V AH0 D AH0 N S
EVIDENCED    EH1 V AH0 D AH0 N S T
EVIDENCES    EH1 V AH0 D AH0 N S AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evidence    (v) ˈɛvɪdəns (e1 v i d @ n s)
evidenced    (v) ˈɛvɪdənst (e1 v i d @ n s t)
evidences    (v) ˈɛvɪdənsɪz (e1 v i d @ n s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
证据[zhèng jù, ㄓㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] evidence; proof; testimony, #3,020 [Add to Longdo]
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, / ] evidence; proof; to confirm; corroboration, #23,688 [Add to Longdo]
凭据[píng jù, ㄆㄧㄥˊ ㄐㄩˋ, / ] evidence, #45,291 [Add to Longdo]
血证[xuè zhèng, ㄒㄩㄝˋ ㄓㄥˋ, / ] evidence of murder; bloodstain evidence, #66,352 [Add to Longdo]
事证[shì zhèng, ㄕˋ ㄓㄥˋ, / ] evidence [Add to Longdo]
凭准[píng zhǔn, ㄆㄧㄥˊ ㄓㄨㄣˇ, / ] evidence (that one can rely on); grounds (for believing sth) [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
証し[あかし, akashi] Thai: หลักฐาน English: evidence

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armutszeugnis {n}evidence of incapacity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EBM[イービーエム, i-bi-emu] (n) evidence-based medicine; EBM [Add to Longdo]
あぶり出す;炙り出す;焙り出す[あぶりだす, aburidasu] (v5s,vt) to bring into the open; to reveal; to uncover (e.g. evidence); to bring to light [Add to Longdo]
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P) [Add to Longdo]
エビデンス[, ebidensu] (n) evidence [Add to Longdo]
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P) [Add to Longdo]
引く(P);曳く;牽く[ひく, hiku] (v5k,vi,vt) (1) to pull; (2) (See 注意を引く) to draw (attention, etc.); to attract (interest, etc.); (3) to draw back; (4) to draw (a card); (5) (See 図面を引く) to draw (plan, line, etc.); (6) (See 風邪を引く) to catch (cold); (7) (See 弾く・ひく) to play (string instr.); (8) (See 辞書を引く) to look up (e.g. dictionary); to consult; (v5k,vt) (9) (esp. 牽く) to haul; to pull (vehicles); (10) to subtract; (11) to ebb; to fade; (12) to descend (from); to inherit (a characteristic); (13) to quote; to raise (as evidence); (14) to lay (a cable); to draw (a cable); (P) [Add to Longdo]
確たる証拠[かくたるしょうこ, kakutarushouko] (n) certain (definite) evidence [Add to Longdo]
偽証[ぎしょう, gishou] (n,vs,adj-no) false evidence; perjury; false testimony; (P) [Add to Longdo]
形跡[けいせき, keiseki] (n) traces; evidence; (P) [Add to Longdo]
決め手に欠ける[きめてにかける, kimetenikakeru] (exp,v1) to be lacking a trump card; to be lacking conclusive evidence [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evidence
   n 1: your basis for belief or disbelief; knowledge on which to
      base belief; "the evidence that smoking causes lung cancer
      is very compelling" [syn: {evidence}, {grounds}]
   2: an indication that makes something evident; "his trembling
     was evidence of his fear"
   3: (law) all the means by which any alleged matter of fact whose
     truth is investigated at judicial trial is established or
     disproved
   v 1: provide evidence for; stand as proof of; show by one's
      behavior, attitude, or external attributes; "His high fever
      attested to his illness"; "The buildings in Rome manifest a
      high level of architectural sophistication"; "This decision
      demonstrates his sense of fairness" [syn: {attest},
      {certify}, {manifest}, {demonstrate}, {evidence}]
   2: provide evidence for; "The blood test showed that he was the
     father"; "Her behavior testified to her incompetence" [syn:
     {testify}, {bear witness}, {prove}, {evidence}, {show}]
   3: give evidence; "he was telling on all his former colleague"
     [syn: {tell}, {evidence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top