ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everyth

   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everyth-, *everyth*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everything[PRON] ทุกสิ่งทุกอย่าง
everything[PRON] สิ่งที่มีความสำคัญที่สุด, See also: คนที่สำคัญที่สุด
everything from A to Z[IDM] เกือบทุกสิ่งที่นึกได้
everything but the kitchen sink[IDM] ทุกสิ่งที่นึกได้, See also: ทุกสิ่งที่คิดออก

English-Thai: Nontri Dictionary
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everythAccording to the X-ray, everything is all right.
everythAh no. It's not as though I always have everything.
everythAlmost everything that is great has been done by youth.
everythA man who knows the price of everything, and the value of nothing.
everythAnd so everything ends up coming down on Mai's shoulders.
everythAs far as I am concerned, everything is all right.
everythAs far as I could see, everything was covered with snow.
everythAs soon as our manager got off our backs, everything started to go off without a hitch.
everythAs yet, everything has been going well.
everythAs you get older you start to realize/feel that health is everything.
everythAt first everything seemed difficult.
everythAt first I tried to write everything down in my notebook.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกสิ่ง[PRON] everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่งทุกอย่าง, ทุกอย่าง, ทุกสิ่งสรรพ, สรรพสิ่ง, Example: พ่อให้ลูกทุกสิ่งด้วยความเต็มใจ
ทุกสิ่งทุกอย่าง[PRON] everything, See also: every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกอย่าง
ทุกอย่าง[PRON] everything, See also: every kind, every thing, all things, all, Syn. ทุกสิ่ง, ทุกสิ่งทุกอย่าง, สรรพสิ่ง
สรรพสิ่ง[N] everything, Syn. ทุกสิ่ง, Example: สรรพสิ่งในโลกล้วนเป็นไปตามกรรมของมัน, Thai definition: สิ่งทั้งหมดทั้งปวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเลยให้การปฏิเสธ[n. exp.] (jamloēi hai kān patisēt) EN: the accused denied everything   
กินเส้น[v. exp.] (kin sen) EN: talk about everything on a friendly, goodwill basis   
ประดา มี[X] (pradā mī) EN: everything there is   
สารพัน[adj.] (sāraphan) EN: all kinds of ; every ; all ; entire ; whole ; total ; everything ; all things   
ท่าเดียว[adv.] (thā dīo) EN: to the exclusion of everything else ; single-mindedly ; exclusively ; nothing but   
เทกระเป๋า[v. exp.] (thē krapao) EN: spend everything ; empty one's pockets   
ทุกลิ่ง[X] (thuk sing) EN: everything   FR: tout ; chaque chose
ทุกสิ่งทุกอย่าง[X] (thuksingthukyāng) EN: everything ; every thing ; all things ; all   FR: tout ; toute chose
ทุกอย่าง[X] (thuk yāng) EN: everything   FR: tout ; toute sorte
ทุกอย่างเรียบร้อยดี[xp] (thuk yāng rīeprøi dī) EN: everything's all right   FR: tout va bien

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYTHING    EH1 V R IY0 TH IH2 NG
EVERYTHINGS    EH1 V R IY0 TH IH2 NG Z
EVERYTHING'S    EH1 V R IY0 TH IH2 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everything    (prp) ˈɛvrɪθɪŋ (e1 v r i th i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
凡事[fán shì, ㄈㄢˊ ㄕˋ, ] everything, #9,016 [Add to Longdo]
事事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, ] everything, #11,678 [Add to Longdo]
乱七八糟[luàn qī bā zāo, ㄌㄨㄢˋ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄗㄠ, / ] everything in disorder (成语 saw); in a hideous mess; at sixes and sevens, #12,904 [Add to Longdo]
应有尽有[yīng yǒu jìn yǒu, ㄧㄥ ㄧㄡˇ ㄐㄧㄣˋ ㄧㄡˇ, / ] everything (one could imagine), #23,659 [Add to Longdo]
井然有序[jǐng rán yǒu xù, ㄐㄧㄥˇ ㄖㄢˊ ㄧㄡˇ ㄒㄩˋ, ] everything clear and in good order (成语 saw); neat and tidy, #36,867 [Add to Longdo]
井井有条[jǐng jǐng yǒu tiáo, ㄐㄧㄥˇ ㄐㄧㄥˇ ㄧㄡˇ ㄊㄧㄠˊ, / ] everything clear and orderly (成语 saw); neat and tidy, #38,474 [Add to Longdo]
凶多吉少[xiōng duō jí shǎo, ㄒㄩㄥ ㄉㄨㄛ ㄐㄧˊ ㄕㄠˇ, / ] everything bodes ill, no positive signs (成语 saw); inauspicious; everything points to disaster, #40,793 [Add to Longdo]
四平八稳[sì píng bā wěn, ㄙˋ ㄆㄧㄥˊ ㄅㄚ ㄨㄣˇ, / ] everything steady and stable (成语 saw); overcautious and unimaginary, #55,843 [Add to Longdo]
满园春色[mǎn yuán chūn sè, ㄇㄢˇ ㄩㄢˊ ㄔㄨㄣ ㄙㄜˋ, / 滿] everything in the garden is lovely, #77,671 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっての[, atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
する事なす事[することなすこと, surukotonasukoto] (exp) (uk) everything one does [Add to Longdo]
それもこれも[, soremokoremo] (n) all; everything [Add to Longdo]
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way [Add to Longdo]
為尽くす;為尽す[しつくす, shitsukusu] (v5s,vt) to do everything possible [Add to Longdo]
一を聞いて十を知る[いちをきいてじゅうをしる, ichiwokiitejuuwoshiru] (exp,v5r) to understand everything from only one part; to be perceptive [Add to Longdo]
一式[いっしき, isshiki] (n) complete set; all; everything; (P) [Add to Longdo]
一切[いっさい, issai] (n-adv,n) all; everything; without exception; the whole; entirely; absolutely; (P) [Add to Longdo]
一路順風[いちろじゅんぷう, ichirojunpuu] (n) sailing before the wind; everything is going well [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top