ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everyplace

EH1 V R IY0 P L EY2 S   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everyplace-, *everyplace*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everyplace[ADV] ทุกหนแห่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: ทุกที่, Syn. everywhere

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everyplacepron.,n. ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด,สิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง.

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYPLACE    EH1 V R IY0 P L EY2 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everyplace    (a) ˈɛvrɪplɛɪs (e1 v r i p l ei s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everyplace
   adv 1: to or in any or all places; "You find fast food stores
       everywhere"; "people everywhere are becoming aware of the
       problem"; "he carried a gun everywhere he went"; "looked
       all over for a suitable gift"; (`everyplace' is used
       informally for `everywhere') [syn: {everywhere},
       {everyplace}, {all over}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top