ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everyman

EH1 V R IY0 M AH0 N   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everyman-, *everyman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everyman[N] คนธรรมดาๆ, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi
Everyman[N] บุคคลธรรมดา, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน

English-Thai: Nontri Dictionary
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Shiva come everyman.ศิวะ มาทุกๆคน Om Shanti Om (2007)
Now this everyman will use his gifts to become a hero.ทีนี้ทุกคนก็ใช้พลังที่มีเพื่อเป็นฮีโร่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Because I just think it would be better to be slightly more of an everyman.เพราะฉันคิดว่ามันคงจะดีกว่า ดีกว่าสำหรับทุกคน Confessions of a Shopaholic (2009)
They killed my brother everymanon hisship!พวกมันฆ่าพี่ชายฉัน และทุกคนบนเรือของเขา Battleship (2012)
No, John Q. Public, John and Jane Doe, Mr. Everyman.ไม่มีจอห์นคิวสาธารณะจอห์นและ Jane Doe นาย EverymanOldboy (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYMAN    EH1 V R IY0 M AH0 N
EVERYMAN'S    EH1 V R IY0 M AH0 N Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  everyman
      n 1: the ordinary person

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top