ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everyday

EH1 V R IY0 D EY1   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everyday-, *everyday*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everyday(n) ชีวิตประจำวัน, Syn. routine
everyday(adj) ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน, Syn. daily
everyday(adj) ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน, See also: ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
everyday(adj) ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary
everyday joe(sl) คนทั่วไป, See also: คนธรรมดาสามัญ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everydayadj. ทุกวัน,สามัญ,คนธรรมดา., See also: everydayness n. ดูeveryday, Syn. daily

English-Thai: Nontri Dictionary
everyday(adj) ทุกวัน

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everydayAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
everydayBecause I eat out everyday, I miss home cooking.
everydayBecause it is politics that has caused this war, making the war our everyday reality.
everydayColloquial speech is used in everyday conversation.
everydayDo you go shopping everyday?
everydayEveryday in your life you're lonely.
everydayEveryday is another lonely tear falling in the sea of time.
everydayEveryday physical exercise is indispensable to your health.
everydayEveryday they killed a llama to make the Sun God happy.
everydayEveryday we use many things which Edison invented.
everydayHe comes here almost everyday.
everydayHe is a diligent student. He studies three hours everyday.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โลกียวัตร(n) life of the common people, See also: everyday life, Example: ท่านรู้เห็นเกี่ยวกับโลกียวัตรอย่างกระจ่างแจ้ง, Thai Definition: ความเป็นไปของสามัญชน
ประจำวัน(adj) daily, See also: everyday, Syn. ทุกวัน, Example: ในชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อสิ่งที่เราทำเสมอ
ทุกวัน(adv) everyday, See also: always, all the times, daily, Syn. ทุกวี่ทุกวัน, ทุกเมื่อเชื่อวัน, Example: เด็กๆ ควรดื่มนมทุกวัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตประจำวัน[chīwit prajamwan] (n, exp) EN: daily life ; everyday life  FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
พูดกรอกหูทุกวัน[phūt krøk hū thuk wan] (xp) EN: keep saying the same thing everyday ; keep after s.o. day after day
ประจำวัน[prajamwan] (adj,, adv) EN: daily ; everyday  FR: quotidien ; journalier
ทุก ๆ วัน[thuk-thuk wan] (n, exp) EN: everyday ; always ; all the times ; daily  FR: chaque jour sans exception ; tous les jours
ทุกวัน[thuk wan] (n, exp) EN: everyday ; always ; all the time ; daily  FR: chaque jour ; tous les jours ; quotidiennement

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERYDAY EH1 V R IY0 D EY1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everyday (j) ˈɛvrɪdɛɪ (e1 v r i d ei)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起居[qǐ jū, ㄑㄧˇ ㄐㄩ, ] everyday life; regular pattern of life, #24,827 [Add to Longdo]
家常菜[jiā cháng cài, ㄐㄧㄚ ㄔㄤˊ ㄘㄞˋ, ] everyday home cooking, #37,056 [Add to Longdo]
便服[biàn fú, ㄅㄧㄢˋ ㄈㄨˊ, 便] everyday clothes; informal dress; civilian clothes, #49,084 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Alltäglichkeit {f} | etw. (ganz) Alltägliches seineveryday occurrence | to be an everyday occurrence [Add to Longdo]
Alltag {m}; Alltagstrott {m}everyday life; daily routine [Add to Longdo]
Berufsalltag {m}everyday working life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
デモティキ;ジモティキ[demoteiki ; jimoteiki] (n) (See カサレヴサ) demotic (everyday form of modern Greek) (gre [Add to Longdo]
ホームドレス[ho-mudoresu] (n) plain dress for everyday wear (wasei [Add to Longdo]
一般生活[いっぱんせいかつ, ippanseikatsu] (n) everyday life [Add to Longdo]
[ふすま, fusuma] (n) (arch) everyday garment worn by men in ancient Japan [Add to Longdo]
家常茶飯[かじょうさはん, kajousahan] (n) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
身の回り(P);身のまわり[みのまわり, minomawari] (n) one's personal belongings; one's vicinity; one's daily life; everyday necessities; (P) [Add to Longdo]
尋常茶飯[じんじょうさはん, jinjousahan] (n,adj-na,adj-no) everyday occurrence; commonplace of life; nothing out of the ordinary [Add to Longdo]
水干[すいかん, suikan] (n) (1) everyday garment worn by nobles in ancient Japan; (2) silk dried after having been washed in plain water and stretched out [Add to Longdo]
俗世界[ぞくせかい, zokusekai] (n) everyday world [Add to Longdo]
俗談平話[ぞくだんへいわ, zokudanheiwa] (n) conversation on worldly affairs; chat about everyday life (business) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everyday
   adj 1: found in the ordinary course of events; "a placid
       everyday scene"; "it was a routine day"; "there's nothing
       quite like a real...train conductor to add color to a
       quotidian commute"- Anita Diamant [syn: {everyday},
       {mundane}, {quotidian}, {routine}, {unremarkable},
       {workaday}]
   2: appropriate for ordinary or routine occasions; "casual
     clothes"; "everyday clothes" [syn: {casual}, {everyday},
     {daily}]
   3: commonplace and ordinary; "the familiar everyday world"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top