ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

every now and then

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -every now and then-, *every now and then*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every now and then[IDM] เป็นครั้งคราว, See also: บางครั้ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course, every now and then we get somebody...แต่ว่าบางครั้งก็มีคน หลุดขึ้นมาผิดชั้นเหมือนกัน I Heart Huckabees (2004)
Water them, pull the males, throw a little eggshells on them, every now and then.รดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย Alpha Dog (2006)
So that's why, every now and then, he dozes off like a sick rooster.นั่นจึงแสดงว่าทำไมตลอดเวลาเขาจึงหลับเหมือนไก่ป่วย The Host (2006)
Ever since 2063, we simply drop a giant ice cube into the ocean every now and then.ตั้งแต่ปี 2063 เราแค่เอาก้อนน้ำแข็งยักษ์ ทิ้งลงไปในมหาสมุทรเป็นระยะๆ An Inconvenient Truth (2006)
Oh, well, I went to school here and, you know, I like to come back every now and then and check out the campus.โอ้ ฉันนะเหรอมาโรงเรียนแถวนี้และ เลยแวะมาดูแถวๆนี้หน่อยนะ แล้วก็มาดูมหาลัย American Pie Presents: The Naked Mile (2006)
Some every now and then.มีมาเป็นบางครั้ง Arang (2006)
although it wouldn't kill your cheap aunt to turn on the air conditioning every now and then!ถึงจะไม่ตายที่คุณน้าขี้งก How Betty Got Her Grieve Back (2007)
Do you have meals every now and then with your 'clients'?คุณทานอาหาร กับ 'ลูกค้า' บ่อยรึเปล่า? Love Now (2007)
Every now and then.ได้ทุกเมื่อ Eiga: Kurosagi (2008)
Every now and then.ไปทุกวัน The Magnificent Archibalds (2008)
A smile every now and then wouldn't kill you.แต่งงานกับฉันนะ? Committed (2008)
What good is a rule if you... don't break it every now and then?กฏมันจะดียังไง ถ้าไม่มีไว้ให้แหก Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
every now and thenBarry hits the bottle every now and then.
every now and thenEvery now and then he drop in at this bookstore on his way home from the office.
every now and thenEvery now and then I like to have hot and spicy food.
every now and thenEvery now and then, I play tennis for recreation.
every now and thenEvery now and then she called home during the party last night.
every now and thenEvery now and then they went shopping together.
every now and thenHe comes to visit us every now and then.
every now and thenHe gives me a phone call every now and then.
every now and thenHe writes to his mother every now and then.
every now and thenI fall asleep in the class every now and then.
every now and thenI feel sad every now and then.
every now and thenI see you every now and then.

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  every now and then
      adv 1: occasionally; "every so often she visits her father"
             [syn: {every so often}, {every now and then}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top