ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

every

EH1 V ER0 IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -every-, *every*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
every(adj) แต่ละ, See also: ทุกๆ, Syn. each
every(adj) ทั้งหมด, Syn. all, whole
everyday(n) ชีวิตประจำวัน, Syn. routine
everyday(adj) ซึ่งเกิดขึ้นทุกวัน, Syn. daily
everyday(adj) ซึ่งใช้สำหรับงานประจำวัน, See also: ซึ่งเหมาะสำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน
everyday(adj) ไม่น่าสนใจ, See also: สามัญ, ธรรมดา, Syn. commonplace, normal, ordinary
everyman(n) คนธรรมดาๆ, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi
Everyman(n) บุคคลธรรมดา, See also: คนสามัญ, คนทั่วไป, Syn. commonalty, hoi polloi
everyone(pron) ทุกคน, See also: ทุกท่าน, Syn. everybody, every person
everybody(pron) ทุกคน, See also: ทุกท่าน, Syn. everyone

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
every(เอฟว'รี) adj. ทุก ๆ ,แต่ละ,ทั้งหมด. -Phr. (every now and then บางครั้งบางคราว) -Phr. (every other day วันเว้นวัน), Syn. each, all possible
everybodypron. ทุกคน
everydayadj. ทุกวัน,สามัญ,คนธรรมดา., See also: everydayness n. ดูeveryday, Syn. daily
everymann. คนธรรมดา,สามัญชน
everyonepron. ทุกคน
everyplacepron.,n. ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด,สิ่งที่มีความสำคัญยิ่ง.
everywayadv. ทุกวิถีทาง
revery(เรฟ'เวอรี) n., (pl., See also: ries = reverie ดู
thievery(ธีฟ'เวอรี) n. การขโมย,การลักทรัพย์

English-Thai: Nontri Dictionary
every(adj) ทุกๆ,แต่ละ,ทั้งหมด
everybody(n) ทุกคน
everyday(adj) ทุกวัน
everyman(n) สามัญชน,คนธรรมดาสามัญ
everyone(n) ทุกคน
everything(n) ทุกสิ่ง,ทุกอย่าง,ทั้งหมด
everywhere(adv) ทุกหนทุกแห่ง,ทุกที่,ทุกหัวระแหง
revery(n) การรำพึง,ความเพ้อฝัน,จินตนาการ,การฝันกลางวัน
thievery(n) การขโมย,การลักทรัพย์,การลักเล็กขโมยน้อย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everyA blanket of silence fell over everyone when they heard the disappointing announcement.
everyAbstract art is not to the taste of everyone.
everyAccording to the X-ray, everything is all right.
everyA cicada means to cry every summer.
everyA colleague has every advantage over me.
everyA critically wounded elephant went berserk and attacked every living thing in his path.
everyA fault common to scientists is mistakenly believing that every problem has a technical solution.
everyA friend to everybody is a friend to leisure.
everyA friend to everybody is a friend to nobody. [Proverb]
everyA full description of him has been circulated in every newspaper.
everyAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
everyA great number of accidents happen every year.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทุกแง่ทุกมุม(n) every aspect, See also: looked at from all directions, seen from all angles, Example: เขาได้เห็นชีวิตมาทุกแง่ทุกมุมแล้ว
ทุกชนิด(n) every kind, See also: all kinds, all types, Ant. บางชนิด, Example: ยานยนต์ทุกชนิดจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิง
ทุกฝ่าย(n) every side, See also: all sides, all parties, every group, Example: งานจะสัมฤทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้มีการประสานงานระหว่างทุกหน่วยงานและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ทุกราย(n) everyone, See also: all individuals, Ant. บางราย, Example: ในคริสต์ทศวรรษที่ 1970 ภาษาเบสิกได้รับเลือกโดยผู้ผลิตทุกรายให้เป็นภาษาแรกบนเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์
ปวงประชา(n) all the people, See also: everyone, Syn. หมู่คน, มวลประชา, Example: เราควรช่วยเหลือปวงประชาให้สมกับศักดิ์ศรีของตำรวจไทย
ชีวิตประจำวัน(n) every day life, See also: daily life, Example: ความฟุ้งเฟ้อจัดเป็นความต้องการที่นอกเหนือความจำเป็นในชีวิตประจำวัน, Thai Definition: การดำรงชีวิตในแต่ละวัน
แต่ละวัน(adv) each day, See also: every day, Syn. ทุกวัน, Example: เงินเดือนที่เขาได้รับนั้นเมื่อเทียบกับผลประโยชน์การเงินที่ได้เป็นพิเศษในแต่ละวันต่างกันมากมายเหลือเกิน
วันเว้นวัน(adv) every other day, See also: alternate day, Example: เขาต้องไปธนาคารวันเว้นวัน
สารพัน(adj) all kinds of, See also: every, all, entire, whole, total, Syn. สารพัด, ทั้งปวง, ทั้งหมด, Example: จุลลาต้องรับรู้เรื่องราวสารพันของสาวสวยอยู่เสมอ
ทั่วทุกทิศ(adv) everywhere, See also: in every place, all around, far and wide, in every nook and cranny, all over, Syn. ทั่วทุกทิศทุกทาง, ทั่วทิศ, รอบทิศ, Example: บริษัทถูกกรุมฟ้องทั่วทุกทิศทั้งจากเจ้าหนี้และลูกบ้านที่ต้องการเงินดาวน์คืนเพราะบริษัทไม่สามารถสร้างบ้านได้เสร็จตามกำหนด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชีวิตประจำวัน[chīwit prajamwan] (n, exp) EN: daily life ; everyday life  FR: vie quotidienne [f] ; vie de tous les jours [f] ; quotidien [m]
ชั่ว[chūa] (prep) EN: during ; for a length of time ; throughout ; in every part of  FR: durant ; à travers
โดยละเอียด[dōi la-īet] (adv) EN: in detail ; in every detail ; thoroughly ; scrupulously  FR: en détail ; par le détail ; scrupuleusement
ด้วยประการทั้งปวง[dūay prakān thangpūang] (adv) EN: in every respect
ฝนตกไม่ทั่วฟ้า[fontok mai thūa fā] (xp) EN: It does not rain everywhere at once ; There is bound to be some discrimination and favoritism
แจ[jaē] (adv) EN: closely ; tightly ; near ; nearly ; everywhere  FR: de près ; partout
จำเลยให้การปฏิเสธ[jamloēi hai kān patisēt] (n, exp) EN: the accused denied everything
คนเราทุกคน[khon rao thuk khon] (x) EN: everyone  FR: chacun d'entre nous
ใคร ๆ[khrai-khrai] (pr) EN: anybody ; anyone ; everybody  FR: tout le monde
ครบคน[khrop khon] (x) EN: complete ; everybody ; everyone

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERY EH1 V ER0 IY0
EVERY EH1 V R IY0
EVERYONE EH1 V R IY0 W AH2 N
EVERYMAN EH1 V R IY0 M AH0 N
EVERYDAY EH1 V R IY0 D EY1
EVERYTIME EH1 V R IY0 T AY2 M
EVERYBODY EH1 V R IY0 B AA2 D IY0
EVERYTHING EH1 V R IY0 TH IH2 NG
EVERYWHERE EH1 V R IY0 HH W EH2 R
EVERYONE'S EH1 V R IY0 W AH2 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
every (j) ˈɛvriː (e1 v r ii)
everyday (j) ˈɛvrɪdɛɪ (e1 v r i d ei)
everyone (prp) ˈɛvrɪwʌn (e1 v r i w uh n)
everybody (prp) ˈɛvrɪbɒdiː (e1 v r i b o d ii)
everyplace (a) ˈɛvrɪplɛɪs (e1 v r i p l ei s)
everything (prp) ˈɛvrɪθɪŋ (e1 v r i th i ng)
everywhere (a) ˈɛvrɪwɛəʳr (e1 v r i w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
各种[gè zhǒng, ㄍㄜˋ ㄓㄨㄥˇ, / ] every kind of; all kinds of; various kinds, #415 [Add to Longdo]
一切[yī qiè, ㄧ ㄑㄧㄝˋ, ] everything, #513 [Add to Longdo]
每天[měi tiān, ㄇㄟˇ ㄊㄧㄢ, ] every day; everyday, #572 [Add to Longdo]
每年[měi nián, ㄇㄟˇ ㄋㄧㄢˊ, ] every year; each year; yearly, #1,127 [Add to Longdo]
每次[měi cì, ㄇㄟˇ ㄘˋ, ] every time, #1,326 [Add to Longdo]
每一[měi yī, ㄇㄟˇ ㄧ, ] every, #1,539 [Add to Longdo]
各个[gè gè, ㄍㄜˋ ㄍㄜˋ, / ] every; various; separately one-by-one, #1,959 [Add to Longdo]
天天[tiān tiān, ㄊㄧㄢ ㄊㄧㄢ, ] every day, #2,031 [Add to Longdo]
每个人[měi ge rén, ㄇㄟˇ ㄍㄜ˙ ㄖㄣˊ, / ] everybody; everyone, #2,193 [Add to Longdo]
众人[zhòng rén, ㄓㄨㄥˋ ㄖㄣˊ, / ] everyone, #3,111 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hinz und Kunzevery Tom; Dick and Harry [Add to Longdo]
ab und zuevery now and then [Add to Longdo]
allabendlichevery evening [Add to Longdo]
alle zwei Jahreevery two years [Add to Longdo]
hin und wiederevery now and then [Add to Longdo]
hin und wieder; sporadisch {adv}every once (in) a while [Add to Longdo]
jeder Zweiteevery other [Add to Longdo]
jedesmalevery time [Add to Longdo]
tagtäglich {adv}every day [Add to Longdo]
Es kommt auf jede Kleinigkeit an.Every little counts. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ああ言えばこう言う[ああいえばこういう, aaiebakouiu] (exp) to have a comeback (i.e. a reason, or rationalization) for every remark [Add to Longdo]
あおば[aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あっての[atteno] (adj-f) which can exist solely due to the presence of; whose existence is determined entirely by; which owes everything to; (P) [Add to Longdo]
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
いつ何どき;何時何時;何時なんどき;いつ何時[いつなんどき, itsunandoki] (adv) (uk) at any time; every moment [Add to Longdo]
かもめーる;かもメール[kamome-ru ; kamo me-ru] (n) (sometimes かもめ~る) summer greeting cards containing a lottery ticket, sold every year starting in June [Add to Longdo]
こだま[kodama] (n) regular (stops at every station) Toukai-line Shinkansen [Add to Longdo]
ことあるごとに[kotoarugotoni] (exp,adv) with every little thing; at every opportunity; for each and every thing that crops up [Add to Longdo]
さくらめーる;さくらメール[sakurame-ru ; sakura me-ru] (n) congratulatory postcards with a spring pattern sold every year in February [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 every
   adj 1: (used of count nouns) each and all of the members of a
       group considered singly and without exception; "every
       person is mortal"; "every party is welcome"; "had every
       hope of success"; "every chance of winning"
   2: each and all of a series of entities or intervals as
     specified; "every third seat"; "every two hours"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top