ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evert

IH0 V ER1 T   
47 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evert-, *evert*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evert[VT] กลับด้านในออกข้างนอก, See also: พลิกด้านในออกข้างนอก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nevertheless(เนฟ'เวอธีเลส) adv.,conj. ถึงแม้ว่าจะเป็นเช่นนั้นก็ตาม,แต่ทว่า,ยังคง,แม้ว่า,ถึงแม้, Syn. nonetheless
revert(รีเวิร์ท') vi. กลับสู่สภาพเดิม,คืนสู่,คืนกลับ vt. ทำให้กลับกัน,กลับคำพิพากษา,หมุนกลับ,กลับทิศทาง, See also: revertibility n. revertible adj. revertive adj., Syn. regress,return

English-Thai: Nontri Dictionary
evert(vt) พลิกออก,ปลิ้นออก
nevertheless(con) แม้กระนั้น,ถึงแม้ว่า,แต่กระนั้น
revert(vi) คืนกลับ,กลับคืน,คืนสภาพเดิม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evert๑. พลิกออก๒. ปลิ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Everte Statum!- เอฝเวอร์ที สเตตั้ม Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
I'll be right back, then you're gonna see what I can do then you're gonna be happy, everthing's gonna be good, and then I'm coming with you.เดี๋ยวกลับมา คุณะได้เห็นว่า ผมทำอะไรได้ แล้วคุณจะมีความสุข ทุกอย่างจะดี และผมจะไปกับคุณ Surf's Up (2007)
When you become husband and wife, you have to tell each other everthing.พอนายกลายเป็นสามีภรรยากัน ก็ต้องบอกกันทุกเรื่องนั่นแหละ Operation Proposal (2007)
How did she even show her face after everthing she's done.เธอกล้าออกหน้าออกตาหลังจากที่เธอทำแบบนั้นได้ยังไงนะ The Age of Dissonance (2009)
So Junpyo's mother is behind evertyhing?คนที่สั่งให้นายทำเรื่องนี้คือ แม่ของโกจุนพยอหรอ? Episode #1.12 (2009)
But there's an order to evertyhing.แต่มีคำสั่ง Episode #1.12 (2009)
How is evertyhing?พ่อไม่เป็นไรใช่มั้ยคะ? ไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่มั้ยคะ? Episode #1.12 (2009)
I'll do evertyhing I can to pay back the money.ไม่ต้องพูดแล้ว ฉันจะหาทางหาเงินมาคืนพวกเค้าเอง Episode #1.12 (2009)
Evertyhing will be fine. I'll protect you.ไม่เป็นไรแล้วนะ ชั้นจะปกป้องเธอเอง Episode #1.12 (2009)
So what? You want to throw evertyhing away and run to her?ใช่ แล้วไง ลูกวางแผนที่จะทำอะไรต่อไป? Episode #1.14 (2009)
If you break your promise, I'm going to break evertyhing in sight.ถ้าคุณผิดสัญญา ผมจะทำลายทุกอย่าง Episode #1.14 (2009)
- What is? How can you work so hard in evertyhing you do?มันทำให้เธอผ่านเรื่องที่หนักหนามาได้ทั้งหมด Episode #1.15 (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอฟเวอร์ตัน[TM] (Ēfwoētan) EN: Everton F.C.   FR: Everton F.C.
หวนกลับมา[v. exp.] (huan klap mā) EN: revert   
คืน[v.] (kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: rendre ; restituer
กระนั้น[adv.] (kranan) EN: so thus ; thus ; if so ; in that case ; then ; therefore ; well then ; now that ; of that kind ; like that ; such ; so ; nevertheless   FR: dans ce cas ; ainsi ; de cette façon
แม้กระนั้น[conj.] (maēkranan) EN: nevertheless ; notwithstanding   FR: néanmoins ; malgré cela ; malgré tout
เพียงแต่[conj.] (phīeng tāe) EN: but ; except ; only ; yet ; nevertheless   
ส่งคืน[v. exp.] (song kheūn) EN: return ; restore ; give back ; deliver back ; send back ; payback ; refund ; restore ; revert ; render   FR: renvoyer ; retourner ;
วกกลับไปพูดเรื่องเดิม[v. exp.] (wok klap pai phūt reūang doēm) EN: revert to one's old theme   
อย่างไรก็ดี[X] (yāngraikødī) EN: in any event ; in any case ; however ; anyhow ; nevertheless   FR: en tout cas ; pourtant
อย่างไรก็ตาม[adv.] (yāngraikøtām) EN: however ; nevertheless ; but ; anyway ; anyhow ; in any case ; in any event ; nevertheless   FR: cependant ; néanmoins ; quoi qu'il en soit ; dans tous les cas

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERT    IH0 V ER1 T
EVERTS    EH1 V ER0 T S
EVERTON    EH1 V ER0 T AH0 N

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
埃弗顿[Āi fú dùn, ㄞ ㄈㄨˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] Everton (town in northwest England); Everton soccer team, #36,709 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
からと言って[からといって, karatoitte] (exp) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
それにも拘わらず;其れにもかかわらず;其れにも拘わらず[それにもかかわらず, sorenimokakawarazu] (conj) (uk) (See にも拘わらず) nonetheless; nevertheless [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
だからと言って[だからといって, dakaratoitte] (conj) while it may be true that; just because; nevertheless; not necessarily [Add to Longdo]
だが(P);ですが(P)[, daga (P); desuga (P)] (conj) but; however; (and) yet; nevertheless; still; for all that; (P) [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
にも関わらず(P);にも拘らず(P);にも拘わらず;にも関らず;にも掛かわらず(iK)[にもかかわらず, nimokakawarazu] (exp,conj) (uk) in spite of; nevertheless; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
切戻し[きりもどし, kirimodoshi] cut back, revert [Add to Longdo]
切戻しあり[きりもどしあり, kirimodoshiari] revertive [Add to Longdo]
切戻しなし[きりもどしなし, kirimodoshinashi] non-revertive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Evert
   n 1: United States tennis player who won women's singles titles
      in the United States and at Wimbledon (born in 1954) [syn:
      {Evert}, {Chris Evert}, {Chrissie Evert}, {Christine Marie
      Evert}]
   v 1: turn inside out; turn the inner surface of outward; "evert
      the eyelid"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top