ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evermore

EH1 V ER0 M AO2 R   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evermore-, *evermore*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evermore[ADV] ตลอดไป, See also: ไม่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, Syn. always, forever

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evermoreadv. ตลอดไป,ชั่วนิรันดร
forevermoreadv. ชั่วนิรันดร
nevermore(เนฟ'เวอะมอร์) adv. ไม่อีกแล้ว

English-Thai: Nontri Dictionary
evermore(adv) ยิ่งขึ้นไปอีก,ตลอดไป,เสมอ,ชั่วนิรันดร
nevermore(adv) ไม่อีกเลย,ไม่อีกแล้ว

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I have to resort to evermore degrading...ข้าต้องหันไปพึ่งวิธีการอันต่ำทราม The Other Boleyn Girl (2008)
At his right hand, there is pleasure for evermore.ในพระหัตถ์ขวา ทรงหยิบยื่นความสุขนิรันตร์ Nowhere Boy (2009)
Evermore. ♪Semper I (2011)
Now evermore so.ตอนนี้เป็นมากกว่านั้น The Replacements (2013)
And be with me for evermoreคืนเคียงอุราชั่วกาลนาน Beauty and the Beast (2017)
Waiting here for evermoreอยู่ตรงนี้คอยหาชั่วกาล Beauty and the Beast (2017)
And be with me for evermoreคืนเคียงอุราชั่วกาลนาน Beauty and the Beast (2017)
Waiting here for evermoreอยู่ตรงนี้คอยหาชั่วกาล Beauty and the Beast (2017)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERMORE    EH1 V ER0 M AO2 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evermore    (a) ˌɛvəmˈɔːr (e2 v @ m oo1 r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
万劫末代[まんごうまつだい, mangoumatsudai] (n-t) eternity; through all eternity; for evermore; for many generations to come [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evermore
   adv 1: at any future time; in the future; "lead a blameless life
       evermore" [syn: {evermore}, {forevermore}]
   2: for a limitless time; "no one can live forever"; "brightly
     beams our Father's mercy from his lighthouse evermore"-
     P.P.Bliss [syn: {everlastingly}, {eternally}, {forever},
     {evermore}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top