ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everlasting

EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everlasting-, *everlasting*, everlast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everlasting(n) ความไม่สิ้นสุด, Syn. eternity, infinity
everlasting(adj) ตลอดกาล, See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น, Syn. eternal, perpetual, unending

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal

English-Thai: Nontri Dictionary
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everlastingGod appointed blue to be an everlasting source of delight.
everlastingI'm tired of your everlasting grumbles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วกัปชั่วกัลป์(adv) eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
อมตะ(adj) immortal, See also: everlasting, undying, eternal, Example: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย, Thai Definition: ไม่ตาย
อมตะ(adj) everlasting, See also: long-lasting, Example: เพลงที่เธอเลือกร้องล้วนแต่ไพเราะและอมตะเป็นที่รู้จักกันทั่วในหมู่คนฟัง, Thai Definition: เป็นที่นิยมยั่งยืน
ตลอดกาล(adv) forever, See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally, Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน, Example: ใครก็ตามถ้าลองได้ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้ว ก็ต้องเป็นนักเลงไปตลอดกาล, Thai Definition: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
เจ็ดชั่วโคตร(adj) endless, See also: everlasting, Syn. นาน, ยาวนาน, Example: เราต้องหาทางสานต่อให้เสร็จจะปล่อยให้เป็นงานที่กินเวลาเจ็ดชั่วโคตรไม่ได้, Notes: (แสลง)
กัลปาวสาน(adv) eternally, See also: everlastingly, forever, Example: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน
ยาวนาน(adj) endless, See also: everlasting, Syn. นาน, Ant. ชั่วครู่, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: การทดสอบครั้งนี้นับว่าเป็นการทดสอบที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[ammata] (adj) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting  FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
บานไม่รู้โรย[bānmairūrōi] (n) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga  FR: immortelle [f]
ไม่มีที่สิ้นสุด[mai mī thī sinsut] (adv) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending  FR: sans fin
นิรันดร[nirandøn] (adj) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting  FR: éternel ; perpétuel
สถาพร[sathāphøn] (adj) EN: stable ; eternal ; everlasting  FR: stable ; permanent
ตลอดกาล[taløt kān] (adv) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally  FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ถาวร[thāwøn] (adj) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual  FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERLASTING EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG
EVERLASTINGS EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everlasting (j) ˌɛvəlˈaːstɪŋ (e2 v @ l aa1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, ] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent, #8,772 [Add to Longdo]
无极[wú jí, ㄨˊ ㄐㄧˊ, / ] everlasting; unbounded, #12,623 [Add to Longdo]
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, ] everlasting; to endure forever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting [Add to Longdo]
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents [Add to Longdo]
常闇[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness [Add to Longdo]
常夏[とこなつ, tokonatsu] (n) everlasting summer [Add to Longdo]
常夏の国[とこなつのくに, tokonatsunokuni] (n) land of everlasting summer [Add to Longdo]
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
常春[とこはる, tokoharu] (n) everlasting spring [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everlasting
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]
   2: without qualification; used informally as (often pejorative)
     intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
     consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
     negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
     mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
     nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
     {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
     {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
     {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
     {utter(a)}, {unadulterated}]
   n 1: any of various plants of various genera of the family
      Compositae having flowers that can be dried without loss of
      form or color [syn: {everlasting}, {everlasting flower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top