ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

everlasting

EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -everlasting-, *everlasting*, everlast
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
everlasting[N] ความไม่สิ้นสุด, Syn. eternity, infinity
everlasting[ADJ] ตลอดกาล, See also: ชั่วกัลปาวสาน, อมตะ, ชั่วนิรันดร์, อย่างไม่รู้จบสิ้น, Syn. eternal, perpetual, unending

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
everlasting(เอฟ'เวอลาส'ทิง) adj.,n. (ความเป็น) อมตะ, ไม่มีที่สิ้นสุด,ตลอดไป -Phr. (the Everlasting พระผู้เป็นเจ้า), See also: everlastingness n. ดูeverlasting, Syn. eternal

English-Thai: Nontri Dictionary
everlasting(adj) ชั่วกัลปาวสาน,คงทน,ตลอดไป,ไม่รู้จักจบ,อมตะ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
O mighty and everlasting Bomb, who came down among us to make heaven under earth, lighten our darkness.ข้าเเต่หัวรบเเห่งสรวงสวรรคื ซึ่งเสด็จมาหาเรา เพื่อสร้างโลกให้เป็นสวรรค์ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And the absolute being, the all-powerful, all-knowing, all-merciful infinite spirit, the supreme soul the King of Kings, and Lord of Lords the infinite, everlasting eternal being last came to you how?และแน่นอนที่สุดครับ ทุกคนนั้นมีอำนาจ เก่งกาจ ทุกคนศักดิ์สิทธิ์กันทั้งนั้น ดวงวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ Oh, God! (1977)
For the unrighteous, the Cup of Life holds everlasting damnation.สำหรับพวกไม่ยุติธรรม, ถ้วยแห่งชีวิต จะสาปแช่งแกไปจนตลอดชีวิต. Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
The cup that gives everlasting life.ถ้วย.. ซี่งจะทำให้ฉันเป็นอมตะ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
I truly believed I had found everlasting paradise... until one night...ผมเชื่อจริงๆ ว่าผมเจอสวรรค์ชั้นเจ็ดแล้ว จนกระทั่งคืนหนึ่ง Don Juan DeMarco (1994)
You're saying you don't believe in everlasting love?แกกำลังบอกว่า แกไม่เชื่อในเรื่อง รักกันชั่วนิรันดรเหรอ? The Story of Us (1999)
Toward a boundless, everlasting world With this overflowing passion in my chest, I'll go anywhereFind all the Treasure and laugh out in pride. One Piece: Wan pîsu (1999)
* Please bless them * with everlasting love* โปรดอวยพรให้กับพวกเขา * ให้มีความรักที่มั่นคงนิจนิรันดร์ Love So Divine (2004)
These are Everlasting Gobstoppers.เหล่านี้คือ Gobstoppers ที่เป็นอมตะ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
And that means, whoever believes in him will not die, but will have everlasting life.และนั่นแปลว่าใครก็ตาม ที่ศรัทธาในพระองค์ จะไม่ตาย แต่มีชีวิตเป็นนิรันดร์ Faith Like Potatoes (2006)
Seemingly everlasting, Until we are ripped from the womb into daylight.เป็นเช่นนั้นไปตลอดกาล\ จนกระทั่งเราออกมาจากมดลูกสู่แสงสว่าง No Such Thing as Vampires (2007)
Everlasting life.ชีวิตอมตะไงล่ะ Stardust (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
everlastingGod appointed blue to be an everlasting source of delight.
everlastingI'm tired of your everlasting grumbles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ชั่วกัปชั่วกัลป์[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Syn. นิรันดร์, นมนาน, เป็นนิจ, ชั่วกัลปาวสาน, กัลปาวสาน, ชั่วนิจนิรันดร, Example: ภูเขานี้ตั้งอยู่ที่นี่มาแล้วชั่วกัปชั่วกัลป์
อมตะ[ADJ] immortal, See also: everlasting, undying, eternal, Example: มีความเชื่อว่าวิญญาณนั้นเป็นสิ่งอมตะไม่มีตาย, Thai definition: ไม่ตาย
อมตะ[ADJ] everlasting, See also: long-lasting, Example: เพลงที่เธอเลือกร้องล้วนแต่ไพเราะและอมตะเป็นที่รู้จักกันทั่วในหมู่คนฟัง, Thai definition: เป็นที่นิยมยั่งยืน
ตลอดกาล[ADV] forever, See also: everlasting, eternity, perpetually, endlessly, eternally, Syn. ตลอดไป, นิรันดร, ชั่วนิจนิรันดร์, ชั่วกับชั่วกัลป์, ชั่วกัลปวสาน, Example: ใครก็ตามถ้าลองได้ขึ้นชื่อว่านักเลงแล้ว ก็ต้องเป็นนักเลงไปตลอดกาล, Thai definition: ตลอดไปไม่เว้นว่าง, ติดต่อกันตลอดไป
เจ็ดชั่วโคตร[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, ยาวนาน, Example: เราต้องหาทางสานต่อให้เสร็จจะปล่อยให้เป็นงานที่กินเวลาเจ็ดชั่วโคตรไม่ได้, Notes: (แสลง)
กัลปาวสาน[ADV] eternally, See also: everlastingly, forever, Example: เราจะรักกันชั่วกัลปาวสาน
ยาวนาน[ADJ] endless, See also: everlasting, Syn. นาน, Ant. ชั่วครู่, ประเดี๋ยวเดียว, ชั่วประเดี๋ยว, Example: การทดสอบครั้งนี้นับว่าเป็นการทดสอบที่ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อมตะ[adj.] (ammata) EN: immortal ; imperishable ; deathless ; everlasting ; eternal ; undying ; long-lasting   FR: immortel ; impérissable ; éternel ; sans fin
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
ไม่มีที่สิ้นสุด[adv.] (mai mī thī sinsut) EN: endless ; everlasting ; far from over ; never-ending   FR: sans fin
นิรันดร[adj.] (nirandøn) EN: eternal ; perpetual ; everlasting ; lasting   FR: éternel ; perpétuel
สถาพร[adj.] (sathāphøn) EN: stable ; eternal ; everlasting   FR: stable ; permanent
ตลอดกาล[adv.] (taløt kān) EN: forever ; everlasting ; eternity ; perpetually ; endlessly ; eternally   FR: à jamais ; à perpétuité ; perpétuellement ; pour l'éternité ; éternellement ; sans fin
ถาวร[adj.] (thāwøn) EN: permanent ; enduring ; lasting ; everlasting ; perpetual   FR: solide ; stable ; permanent ; durable ; perpétuel

CMU English Pronouncing Dictionary
EVERLASTING    EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG
EVERLASTINGS    EH2 V ER0 L AE1 S T IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
everlasting    (j) ˌɛvəlˈaːstɪŋ (e2 v @ l aa1 s t i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
永久[yǒng jiǔ, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ, ] everlasting; perpetual; lasting; forever; permanent, #8,772 [Add to Longdo]
无极[wú jí, ˊ ㄐㄧˊ, / ] everlasting; unbounded, #12,623 [Add to Longdo]
永存[yǒng cún, ㄩㄥˇ ㄘㄨㄣˊ, ] everlasting; to endure forever [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
永久に[えいきゅうに;とこしえに, eikyuuni ; tokoshieni] (adv) everlastingly; unlimited [Add to Longdo]
果てしない(P);果てし無い[はてしない, hateshinai] (adj-i) endless; boundless; everlasting; (P) [Add to Longdo]
恒常的[こうじょうてき, koujouteki] (adj-na) constant; invariable; chronic; everlasting [Add to Longdo]
子は三界の首枷[こはさんがいのくびかせ, kohasangainokubikase] (exp) (id) A child is an everlasting responsibility to parents [Add to Longdo]
常闇[とこやみ, tokoyami] (n) everlasting darkness [Add to Longdo]
常夏[とこなつ, tokonatsu] (n) everlasting summer [Add to Longdo]
常夏の国[とこなつのくに, tokonatsunokuni] (n) land of everlasting summer [Add to Longdo]
常住不滅[じょうじゅうふめつ, joujuufumetsu] (n,adj-no) everlasting; forever unchanging; undying [Add to Longdo]
常春[とこはる, tokoharu] (n) everlasting spring [Add to Longdo]
尽きせぬ[つきせぬ, tsukisenu] (adj-pn) eternal; everlasting; endless; enduring [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 everlasting
   adj 1: continuing forever or indefinitely; "the ageless themes
       of love and revenge"; "eternal truths"; "life
       everlasting"; "hell's perpetual fires"; "the unending
       bliss of heaven" [syn: {ageless}, {aeonian}, {eonian},
       {eternal}, {everlasting}, {perpetual}, {unending},
       {unceasing}]
   2: without qualification; used informally as (often pejorative)
     intensifiers; "an arrant fool"; "a complete coward"; "a
     consummate fool"; "a double-dyed villain"; "gross
     negligence"; "a perfect idiot"; "pure folly"; "what a sodding
     mess"; "stark staring mad"; "a thoroughgoing villain"; "utter
     nonsense"; "the unadulterated truth" [syn: {arrant(a)},
     {complete(a)}, {consummate(a)}, {double-dyed(a)},
     {everlasting(a)}, {gross(a)}, {perfect(a)}, {pure(a)},
     {sodding(a)}, {stark(a)}, {staring(a)}, {thoroughgoing(a)},
     {utter(a)}, {unadulterated}]
   n 1: any of various plants of various genera of the family
      Compositae having flowers that can be dried without loss of
      form or color [syn: {everlasting}, {everlasting flower}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top