ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventuality

AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventuality-, *eventuality*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventuality[N] สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ), Syn. contingency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless the German people fall we are prepared for any eventuality to save a human soul, even in this part of Africaถ้ามิใช่ผู้คนเยอรมันตก... ...เราถูกตระเตรียมสำหรับ any eventuality ... ...to save a human soul, even in this part of Africa Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You are the eventuality of an anomaly, which despite my sincerest efforts I've been unable to eliminate from what is otherwise a harmony of mathematical precision.คุณคือผลลัพธ์ของความผิดพลาด ซึ่งแม้ผมจะพยายามอย่างที่สุดแล้ว ก็ไม่สามารถจะกำจัดมันออกไป จนเหลือแต่สมการที่ลงตัวได้ The Matrix Reloaded (2003)
Chancellor, I know no one seems to want to discuss this but if we're to be prepared for any eventuality then it can't be ignored any longer.ท่านผู้นำครับ, ผมรู้ว่าไม่มีใคร อยากจะคุยถึงเรื่องนี้... ...แต่ถ้าเราอยากจะเตรียมพร้อม สำหรับทุกเรื่อง... ...มันก็ไม่ควรที่จะถูกละเลย. V for Vendetta (2005)
It is more than Mere possibility, More than eventuality.นี่มันมากกว่าความเป็นไปได้เพียงเท่านั้น มากกว่าสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นจริง Duchess of Mandalore (2010)
When I said if I were assured of the former eventuality,ถ้ามันมีโอกาสเล็กน้อยบ้างที่คุณจะชนะ Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
I had considered that eventuality.มันก็ไม่แน่เสมอไป Lancelot du Lac (2011)
Then you may want to consider what you're willing to give up to avoid that eventuality.งั้นคุณอาจต้องคิดถึง สิ่งที่คุณเต็มใจจะสละ เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่จะเกิดขึ้น Duress (2012)
Everything was anticipated, every eventuality allowed for.ทุกอย่างเป็นไปตามแผนอย่างที่ตั้งใจไว้ The Empty Hearse (2014)
Preventing exactly this kind of eventuality.ป้องกันไม่เกิดเรื่องเช่นนี้ The Space Between Us (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณี[n.] (køranī = karanī) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENTUALITY    AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0
EVENTUALITY    IY0 V EH2 N CH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventuality    (n) ˈɪvˌɛntʃuˈælɪtiː (i1 v e2 n ch u a1 l i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Möglichkeit {f} | Möglichkeiten {pl}eventuality | eventualities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eventuality
      n 1: a possible event or occurrence or result [syn:
           {eventuality}, {contingency}, {contingence}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top