ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventual

AH0 V EH1 N CH UW0 AH0 L   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventual-, *eventual*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventual[ADJ] ที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้าย, See also: ซึ่งเกิดขึ้นในตอนท้าย, ซึ่งเกิดขึ้นในที่สุด, Syn. final, ultimate
eventually[ADV] ในที่สุด, Syn. ultimately, finally
eventuality[N] สิ่งที่อาจเกิดขึ้นได้ (โดยเฉพาะสิ่งไม่ดี) (คำที่เป็นทางการ), Syn. contingency

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย,ในที่สุด
eventuality(อีเวนชุแอล'ลิที) n. เหตุการณ์ที่ไม่แน่นอน,เหตุการณ์หรือเรื่องราวที่อาจเกิดขึ้นได้,ผลสุดท้าย

English-Thai: Nontri Dictionary
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unless the German people fall we are prepared for any eventuality to save a human soul, even in this part of Africaถ้ามิใช่ผู้คนเยอรมันตก... ...เราถูกตระเตรียมสำหรับ any eventuality ... ...to save a human soul, even in this part of Africa Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
As time went on we saw less and less of Teddy and Vern until eventually they became just two more faces in the halls.เมื่อเวลาผ่านไปเราได้เห็นเท็ดดี้ กับเวิร์น น้อยลง น้อยลง จนในที่สุดพวกเขากลายเป็นเพียงสอง ใบหน้าที่โผล่เข้ามาในห้องประชุม Stand by Me (1986)
He went on to college and eventually became a lawyer.เขาเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยและในที่สุด ก็ได้เป็นทนายความ Stand by Me (1986)
And Roberts and I eventually became friends.โรเบิร์ตกับข้ากลายเป็นมิตรกัน The Princess Bride (1987)
Now, I'll need a sword, eventually.ข้าต้องการดาบ The Princess Bride (1987)
And eventually,จนในที่สุด Wuthering Heights (1992)
I can reach out again and again and again... eventually inhabiting the entire planetary network.ผมจะเจาะฐานข้อมูลแห่งอื่นต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าทุกระบบในโลกจะเป็นของผม The Lawnmower Man (1992)
I took my mind off the pain by reminding myself that when I eventually did stand up I'd be exactly two inches closer to the stars.ผมละความเจ็บโดยคิดเสมอว่า เมื่อผมยืนขึ้น ผมจะใกล้ดาวอีก 2 นิ้ว Gattaca (1997)
Because everything that was meant to happen, does... eventually.เพราะทุกสิ่งมันมีจุดมุ่งหมายในท้ายสุด American Beauty (1999)
Eventually, I'm going to wear out.ในที่สุด ฉันก็จะเสื่อมสภาพ Bicentennial Man (1999)
And, like all of you, it'll eventually cease to function.และเหมือนเช่นทุกท่าน... ในที่สุดมันจะหยุดทำงาน Bicentennial Man (1999)
Eventually, she'll find out where you're going every day.แล้วเอาเข้าจริงๆ อีกไม่นาน เธอก็จะรู้ ว่านายไปไหนมาไหนทุกวัน Death Has a Shadow (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
eventualAfter eight months he eventually started dating girls again.
eventualEventually, he was sentenced to five years in prison for the violent crime.
eventualEventually I'd like to settle down and have a family, but not yet.
eventualEventually it was decided that the stores be equipped with surveillance cameras.
eventualEventually the cruel man was sentenced to jail.
eventualEventually the salesman persuaded me to buy the expensive machine.
eventualEverything eventually gets easier with practice.
eventualHe carried on at his work eventually.
eventualHe eventually got into the bad habit of smoking.
eventualHe was eventually prevailed upon to accept the appointment.
eventualHe will eventually ruin himself.
eventualHe worked so hard that eventually he made himself ill.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรณี[n.] (karanī = køranī ) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
กรณี[n.] (køranī = karanī) EN: event ; case ; circumstance ; situation ; eventuality ; incident   FR: circonstance [f] ; situation [f] ; cas [m] ; éventualité [f]
ในกรณีที่[adv.] (nai karanī thī) EN: in case of ; in the even that ; if   FR: au cas où ; dans le cas où ; dans l'éventualité de/où ; en cas
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
ไป ๆ มา ๆ[adv.] (pai-pai mā-mā) EN: eventually ; in the end   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENTUAL    AH0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
EVENTUAL    IY0 V EH1 N CH UW0 AH0 L
EVENTUALLY    IH0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0
EVENTUALLY    IH0 V EH1 N SH AH0 L IY0
EVENTUALLY    IY0 V EH1 N CH AH0 W AH0 L IY0
EVENTUALLY    IY0 V EH1 N SH AH0 L IY0
EVENTUALITY    AH0 V EH2 N CH UW0 AE1 L AH0 T IY0
EVENTUALITY    IY0 V EH2 N CH UW0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventual    (j) ˈɪvˈɛntʃuəʴl (i1 v e1 n ch u@ l)
eventually    (a) ˈɪvˈɛntʃuəʴliː (i1 v e1 n ch u@ l ii)
eventuality    (n) ˈɪvˌɛntʃuˈælɪtiː (i1 v e2 n ch u a1 l i t ii)
eventualities    (n) ˈɪvˌɛntʃuˈælɪtɪz (i1 v e2 n ch u a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总归[zǒng guī, ㄗㄨㄥˇ ㄍㄨㄟ, / ] eventually; after all; anyhow, #26,236 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eventualfonds {m}contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten {pl} | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Eventualität {f}eventuality [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
その内(P);其の内[そのうち, sonouchi] (adv) (uk) eventually; sooner or later; of the previously mentioned; (P) [Add to Longdo]
その内に[そのうちに, sonouchini] (exp,adv) (uk) (See その内) one of these days; sooner or later; eventually; (P) [Add to Longdo]
ツケが回って来る;付けが回って来る[ツケがまわってくる(ツケが回って来る);つけがまわってくる(付けが回って来る), tsuke gamawattekuru ( tsuke ga mawatte kuru ); tsukegamawattekuru ( duke ga mawatte] (exp,vk) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]
一粒万倍[いちりゅうまんばい, ichiryuumanbai] (exp) A single seed can eventually produce a great harvest; Even the smallest beginning can generate a greatest profit; Watch the pennies, and the pounds will look after themselves [Add to Longdo]
究極(P);窮極[きゅうきょく, kyuukyoku] (n,adj-no) ultimate; extreme; final; eventual; (P) [Add to Longdo]
結局[けっきょく, kekkyoku] (n-adv,n) after all; eventually; in the end; (P) [Add to Longdo]
後程;後ほど[のちほど, nochihodo] (adv,n) later on; eventually; afterwards [Add to Longdo]
生き身は死に身;生き身は死身(io)[いきみはしにみ, ikimihashinimi] (exp) all that lives must eventually die [Add to Longdo]
早晩[そうばん, souban] (n-adv,n) sooner or later; eventually [Add to Longdo]
付けが回る[つけがまわる, tsukegamawaru] (exp,v5r) the bill will come due (expression used to imply that someone will eventually have to pay the price for their misdeeds) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eventual
   adj 1: expected to follow in the indefinite future from causes
       already operating; "hope of eventual (or ultimate)
       rescue"; "if this trend continues it is not reasonable to
       expect the eventual collapse of the stock market"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top