ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eventful

IH0 V EH1 N T F AH0 L   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eventful-, *eventful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eventful(adj) ซึ่งมีความหมาย (ต่อชีวิตของบางคน), See also: ซึ่งมีความสำคัญ ต่อชีวิตของบางคน, Syn. important, meaningful
eventful(adj) เต็มไปด้วยเหตุการณ์ที่สำคัญ, น่าสนใจและน่าตื่นเต้น, Syn. important, remarkable

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eventfuladj. ซึ่งมีเรื่องมาก,ซึ่งมีผลสำคัญ,เป็นเหตุการณ์สำคัญ., See also: eventfulness n., Syn. fateful
uneventful(อันอีเวนทฺ'ฟูล) adj. สงบ,ปกติ,เรื่อย ๆ ,ปราศจากเหตุการณ์., See also: uneventfully adv. uneventfulness n., Syn. placid

English-Thai: Nontri Dictionary
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ,ซึ่งมีเรื่องมาก,เป็นเหตุการณ์สำคัญ

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENTFUL IH0 V EH1 N T F AH0 L
EVENTFUL IY0 V EH1 N T F AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eventful (j) ˈɪvˈɛntfəl (i1 v e1 n t f @ l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
岁月峥嵘[suì yuè zhēng róng, ㄙㄨㄟˋ ㄩㄝˋ ㄓㄥ ㄖㄨㄥˊ, / ] eventful years; momentous times, #181,960 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wechselvoll {adj} | wechselvoller | am wechselvollsteneventful | more eventful | most eventful [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
のっぺらぼう[nopperabou] (adj-na) (1) smooth; flat; lacking bumps and dents; (2) featureless; uneventful; (n) (3) mythical being with flat featureless face [Add to Longdo]
安穏無事[あんのんぶじ, annonbuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
何事もなく[なにごともなく, nanigotomonaku] (adv) uneventfully; without incident; without a hitch; peacefully [Add to Longdo]
国家多事[こっかたじ, kokkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation; the nation being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]
事無く;事なく[ことなく, kotonaku] (adv) without accident; uneventfully [Add to Longdo]
千里同風[せんりどうふう, senridoufuu] (n) a country being in a state of universal peace; the world being peaceful and uneventful [Add to Longdo]
多事[たじ, taji] (adj-na,n) eventfulness [Add to Longdo]
多事多端[たじたたん, tajitatan] (adj-na,n) eventfulness; pressure of business [Add to Longdo]
太平無事;泰平無事[たいへいぶじ, taiheibuji] (n,adj-na) peace and quiet; safe and peaceful; tranquil and uneventful [Add to Longdo]
天下多事[てんかたじ, tenkataji] (n,adj-no) eventful times for the nation (world); the nation (world) being in turmoil; the storm clouds gathering in the land [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eventful
   adj 1: full of events or incidents; "the most exhausting and
       eventful day of my life" [ant: {uneventful}]
   2: having important issues or results; "the year's only really
     consequential legislation"; "an eventful decision" [syn:
     {consequential}, {eventful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top