ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evenly

IY1 V AH0 N L IY0   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evenly-, *evenly*, even
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evenly[ADV] อย่างเท่าเทียม, See also: อย่างเท่าๆ กัน, อย่างเสมอกัน, Syn. equally

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took out of ours evenly... to make up for his full end... 'cause I want to pay off and get rid of this motherfucker right now.จะได้จบเรื่องไอ้เวรนี่ เพราะฉันอยากจะจ่ายมัน ให้พ้นหน้าไปซะที Heat (1995)
Someone who divides their time, fairly evenly, between batting cages and bars.ใช่ คนที่ทำอยู่ 2 อย่าง ไม่ไปสนามเบสบอล ก็ไปบาร์ Good Will Hunting (1997)
I shouldn't let anyone notice that. Got to pluck evenly. Stupid...นี่ฉันไม่ได้สังเกตเลย โง่จริง ๆ เลย My Girl (2005)
- Unlike the first launch this fuel will burn evenly giving us the right amount of thrust needed to launch...- ไม่เหมือนอันแรกที่ปล่อย... ...เชื้อเพลิงจะเผาผลาญสม่ำเสมอ... ...เพื่อให้ผลรวมของแรงดัน พอที่จะปล่อย... The Astronaut Farmer (2006)
Prepare to taste the most succulent, evenly-marinated beef that you have ev...เตรียมลิ้มรสให้มากที่สุด ฉันหมักเนื้ออย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณมี American Duos (2007)
Your weight is evenly distributedให้น้ำหนักนายกระจายเท่ากัน The Legend (2008)
Both caucasoid. Evenly distributed pigment granules.เป็นคนผิวขาวทั้งคู่ กระทั่งย้อมผมสีเดียวกัน I Had a Dream (2008)
Well,look how evenly they're spaced out.ดูสิ พวกเขายืนเว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน Masterpiece (2008)
Evenly-spaced circular impact bruises to the right temporal and sphenoid region, continuing here along the frontal and parietal bones.วงกลมระยะห่างเท่าๆกันบนบาดแผลทางด้านขวาบริเวณกระดูกขมับและสเฟียนอยด์ ต่อเนื่องไปยังกระโหลกด้านหน้าและด้านข้าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The blade that made these cuts is thicker, evenly tapered and sharp on both edges, like a dagger.รอยคมที่ใช้ตัดมีขนาดหนากว่า และแคบเรียวกว่า และคมทั้งสองด้านเหมือนกับกริช The Witch in the Wardrobe (2010)
As you can see, the weight is evenly distributed and there's minimal scarring.ดูสิครับ น้ำหนักกระจายเท่ากันทั้งสองข้าง และมีแผลนิดเดียว Bad Teacher (2011)
Your weight should be evenly distributed. You gotta throw off the back foot.กระจายน้ำหนักให้เท่ากัน ให้แรงส่งมาจากเท้าหลัง Bad Teacher (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evenlyThe money will be probably be split evenly between those two.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกุกตะกัก[ADV] jerkily, See also: evenly, Syn. ติดๆ ขัดๆ, กุกกัก, กุกๆ กักๆ, Ant. สะดวก, เรียบ, คล่อง, Example: เครื่องยนต์เดินตะกุกตะกัก เพราะมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปีแล้ว, Thai definition: ไม่สะดวก, ไม่ราบรื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
เฉลี่ย[v.] (chalīa) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty   FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[v. exp.] (chalīa nāmnak ) EN: distribute the weight evenly   
ไม่สม่ำเสมอ[adv.] (mai samamsamoē ) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly   FR: irrégulièrement ; par intermittence
วัดวา[v.] (watwā) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENLY    IY1 V AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evenly    (a) ˈiːvnliː (ii1 v n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳平[yáng píng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] evenly rising tone, the second tone of putonghua, #53,260 [Add to Longdo]
阳平声[yáng píng shēng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, / ] evenly rising tone, the second tone of putonghua [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichmäßig verteiltevenly distributed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刈りそろえる;刈り揃える[かりそろえる, karisoroeru] (v1) (obsc) to crop; to shear; to cut or trim something evenly; to make all the same length [Add to Longdo]
実力伯仲[じつりょくはくちゅう, jitsuryokuhakuchuu] (n) (the two persons' sides) being evenly matched in ability [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) [Add to Longdo]
勢力伯仲[せいりょくはくちゅう, seiryokuhakuchuu] (n) (the two sides) being evenly-matched in influence or power [Add to Longdo]
勢力拮抗[せいりょくきっこう, seiryokukikkou] (n,vs) struggle for supremacy between evenly-matched forces (parties) [Add to Longdo]
戦力拮抗[せんりょくきっこう, senryokukikkou] (n,vs) struggle for supremacy between evenly-matched armies (teams) [Add to Longdo]
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv,vs) equally; evenly; similarly; alike [Add to Longdo]
等黄卵[とうおうらん, tououran] (n) (See 端黄卵) homolecithal egg (egg having a yolk that is evenly distributed throughout) [Add to Longdo]
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate [Add to Longdo]
半分こ[はんぶんこ, hanbunko] (n,vs) halfsies; splitting evenly between two people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evenly
   adv 1: in equal amounts or shares; in a balanced or impartial
       way; "a class evenly divided between girls and boys";
       "they split their winnings equally"; "deal equally with
       rich and poor" [syn: {evenly}, {equally}] [ant:
       {unequally}, {unevenly}]
   2: in a level and regular way [ant: {unevenly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top