ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evenly

IY1 V AH0 N L IY0   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evenly-, *evenly*, even
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evenly(adv) อย่างเท่าเทียม, See also: อย่างเท่าๆ กัน, อย่างเสมอกัน, Syn. equally

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evenlyThe money will be probably be split evenly between those two.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตะกุกตะกัก(adv) jerkily, See also: evenly, Syn. ติดๆ ขัดๆ, กุกกัก, กุกๆ กักๆ, Ant. สะดวก, เรียบ, คล่อง, Example: เครื่องยนต์เดินตะกุกตะกัก เพราะมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปีแล้ว, Thai Definition: ไม่สะดวก, ไม่ราบรื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[baeng chalīa thao-thao kan] (v, exp) EN: distribute evenly
เฉลี่ย[chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty  FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[chalīa nāmnak] (v, exp) EN: distribute the weight evenly
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence
วัดวา[watwā] (v) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level

CMU English Pronouncing Dictionary
EVENLY IY1 V AH0 N L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evenly (a) ˈiːvnliː (ii1 v n l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阳平[yáng píng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ, / ] evenly rising tone, the second tone of putonghua, #53,260 [Add to Longdo]
阳平声[yáng píng shēng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ, / ] evenly rising tone, the second tone of putonghua [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
gleichmäßig verteiltevenly distributed [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刈りそろえる;刈り揃える[かりそろえる, karisoroeru] (v1) (obsc) to crop; to shear; to cut or trim something evenly; to make all the same length [Add to Longdo]
実力伯仲[じつりょくはくちゅう, jitsuryokuhakuchuu] (n) (the two persons' sides) being evenly matched in ability [Add to Longdo]
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s,vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) [Add to Longdo]
勢力伯仲[せいりょくはくちゅう, seiryokuhakuchuu] (n) (the two sides) being evenly-matched in influence or power [Add to Longdo]
勢力拮抗[せいりょくきっこう, seiryokukikkou] (n,vs) struggle for supremacy between evenly-matched forces (parties) [Add to Longdo]
戦力拮抗[せんりょくきっこう, senryokukikkou] (n,vs) struggle for supremacy between evenly-matched armies (teams) [Add to Longdo]
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv,vs) equally; evenly; similarly; alike [Add to Longdo]
等黄卵[とうおうらん, tououran] (n) (See 端黄卵) homolecithal egg (egg having a yolk that is evenly distributed throughout) [Add to Longdo]
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate [Add to Longdo]
半分こ[はんぶんこ, hanbunko] (n,vs) halfsies; splitting evenly between two people [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evenly
   adv 1: in equal amounts or shares; in a balanced or impartial
       way; "a class evenly divided between girls and boys";
       "they split their winnings equally"; "deal equally with
       rich and poor" [syn: {evenly}, {equally}] [ant:
       {unequally}, {unevenly}]
   2: in a level and regular way [ant: {unevenly}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top