ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even up

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even up-, *even up*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even up[PHRV] ทำให้เท่ากันมากขึ้น, See also: สมดุลยิ่งขึ้น
even up[PHRV] ทำให้เสมอกัน, See also: ทำให้เท่าเทียมกัน, Syn. balance, equalize
even up on[PHRV] ตอบแทน, See also: ตอบกลับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your chance to even up the scoreโอกาสของคุณ เปิดแล้ว Once (2007)
...all the conditions are there for the major storm, possibly even up to a cathegory 5....สภาวะแวดล้อมทั้งหมดของพายุ ...เป็นไปได้ว่าจะเข้าสู่ระดับ 5 The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Your planet was just destroyed, your mother murdered, and you're not even upset.ดาวนายเพิ่งถูกถล่ม แม่นายถูกฆ่าตาย แต่ว่านายไม่โมโหสักนิด Star Trek (2009)
God, and I didn't even update my will.พระเจ้า ให้ตายซิ ฉันไม่เคยจะตามทันซักทีซิหน่า Over There: Part 1 (2010)
Are you even up for this?พวกคุณจะมาเพียงเรื่องนี้กันรึ? Isobel (2010)
Shit, it's late. Dana's not even up yet.ตายล่ะ สายแล้ว ดาน่ายังไม่ลุกเลย A Gettysburg Address (2012)
Yeah, enough to even up the odds.มันพอที่จะต่อรองได้ Personal Effects (2012)
Not if we even up the numbers.ไม่หรอก ถ้าเรามีกำลังคนพอๆกัน Another's Sorrow (2012)
We are leaving the house; that's not even up for discussion.- เราจะไม่อยู่บ้านและคุณก็ไม่มีสิทธิที่จะเถียงเลย / Iron Man 3 (2013)
The sun's not even up.พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเลยนะ Gatekeeper (2013)
Even up to this point,แม้ถึงจุดนี้ทอม ฮัก Tom Sawyer & Huckleberry Finn (2014)
It's only 1:00 a.m. there. Dennis isn't even up yet.ที่โรงแรมเพิ่งตีหนึ่งไง เดนนิสยังไม่ตื่นหรอก Hotel Transylvania 2 (2015)

Japanese-English: EDICT Dictionary
切り揃える;切りそろえる[きりそろえる, kirisoroeru] (v1,vt) to cut and even up; to cut several pieces to the same size [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 even up
   v 1: adjust for; "engineers will work to correct the effects or
      air resistance" [syn: {compensate}, {counterbalance},
      {correct}, {make up}, {even out}, {even off}, {even up}]
   2: even up the edges of a stack of paper, in printing [syn:
     {square up}, {jog}, {even up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top