ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even though

   
48 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even though-, *even though*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even though[ADV] ถึงแม้ว่า, See also: ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, ถึงแม้, แม้ว่า, Syn. although, though

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
Battles fought so that we could live as we wanted to, long before the Americans were even thought of.เพื่อที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ใน ขณะที่เราอยากจะ นานก่อนที่ชาวอเมริกัน ถูกคิดแม้แต่ How I Won the War (1967)
And all the children, the princesses, they all got something, even though we were not that well off.และเด็กทุกคนเจ้าหญิง, พวกเขาทุกคนมีบางสิ่ง บางอย่างเล็ก ๆ น้อย ๆ แม้ว่าเราจะไม่ได้ว่าดีออก How I Won the War (1967)
Even though my wife is godmother to your only child.แม้ว่าภรรยาของฉันเป็นแม่อุปถัมภ์ให้เด็กของคุณเท่านั้น The Godfather (1972)
#And even though I know #และแม้ว่าฉันก็รู้ An American Tail (1986)
# Even though we look as different as can be #แม้เราจะต่างกัน ต่างกันอย่างสิ้นเชิง An American Tail (1986)
#And even though I know #และแม้ว่าฉันก็รู้ An American Tail (1986)
Even though it didn't seem to matter to anybody that I couldn't stand the sight of blood.ไม่มีใครสนใจว่าผมเกลียดเลือด Punchline (1988)
Even though some superheroes have pretty jive powers. Aqua Man?แม้บางคนจะมีพลังแปลกๆ Punchline (1988)
Our neighbors didn't park in our driveway anymore... even though we didn't have a car.เพื่อนบ้านไม่กล้าจอดรถ หน้าบ้านเราอีกต่อไป ถึงแม้เราจะไม่มีรถก็ตาม แค่อายุ13 Goodfellas (1990)
Even though you got that, you can dance?แต่นายยังเต้นได้ Goodfellas (1990)
Then I jerked him off even though he was dead to make it look like there was come everywhere to make it look like it was her.ผมถอดเสื้อผ้าเขาและทำให้เหมือนสำเร็จความใคร่ แม้ว่าเขาจะตายไปแล้ว ...เพื่อทำให้ดูเหมือนว่า มีการหลั่งอยู่ทุกที่... ...เพื่อให้ดูเหมือนว่าเป็นเธอ Basic Instinct (1992)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
even thoughEven though he is learned, I can't respect him.
even thoughEven though he's a child, he can understand her story.
even thoughEven though I felt that there was something strange, I just didn't know what it was.
even thoughEven though it is raining, he will play golf.
even thoughEven though it is raining, I don't care at all.
even thoughEven though it was raining, she went out.
even thoughEven though I was right, he got the best of me.
even thoughEven though I was tired, I went to the party.
even thoughEven though Mr Smith was very wealthy, he was a tight wad.
even thoughEven though she is seeing someone else, I won't give her up.
even thoughEven though she rushed, the elderly woman missed the last train.
even thoughEven though they were poor, they were happy.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาตรว่า[CONJ] even if, See also: even though, although, Syn. ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า, Example: เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย, Thai definition: คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
มาตรแม้น[CONJ] even if, See also: even though, although, Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ
มาตรแม้น[CONJ] even if, See also: even though, although, Syn. ถึงแม้น, ถ้าแม้ว่า, แม้ว่า, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ มาตรแม้นจะพูดกันอีกก็คงพูดไม่ได้ครบ
มาตรว่า[CONJ] even if, See also: even though, although, Syn. ถึงว่า, สักว่า, ถ้าหากว่า, Example: เราคงสบายกว่านี้มาตรว่าพ่อไม่ตาย, Thai definition: คำที่ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่สมมติขึ้น และเป็นเงื่อนไขให้บังเกิดผล
ต่อให้[CONJ] even, See also: even though, even if, Syn. ถึงแม้ว่า, Example: ต่อให้เป็นเทวดาก็ไม่สามารถห้ามให้คนค้ายาเสพติดได้
ถึง[CONJ] even though, See also: even, though, although, Syn. แม้, Example: ถึงพ่อจะใจดีแค่ไหน ท่านก็คงจะไม่อนุญาตให้เราไปเที่ยวกลางคืน
ถึงแม้ว่า[CONJ] even though, See also: even if, though, in spite of, despite, Syn. ถึง, ทั้งที่, ทั้งๆ ที่, แม้, แม้ว่า, ถึงแม้, Example: ถึงแม้ว่าเขาจะจนเขาก็ไม่เคยคดโกงใคร, Thai definition: ใช้หน้าประโยคแสดงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือสมมติขึ้น และบังเกิดผลหรือคาดว่าจะบังเกิดผลขัดแย้ง
ถึงอย่างไร[CONJ] even though, See also: though, however, anyhow, Syn. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, Example: ถึงอย่างไร ปัญหาการจราจรติดขัดก็ยังคงแก้ไม่ได้
ถึงอย่างไรก็ตาม[CONJ] even though, Syn. อย่างไรก็ดี, อย่างไรก็ตาม, ถึงอย่างไร, Example: อย่างไรก็ตาม การเดินทางด้วยรถของเราเองก็ยังดีกว่านั่งรถประจำทางเป็นอันมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แม้ว่า[X] (maēwā) EN: if ; even ; even if ; though ; although ; even though ; no matter ; in spite of ; despite   FR: bien que ; si ; même si ; si tant est que ; quand bien même
ทั้ง ๆ[conj.] (thang-thang) EN: though ; although ; even though ; despite ; in spite   
ทั้ง ๆ ที่[conj.] (thang-thang thī) EN: in spite of ; although ; despite ; though ; even though ; even if   FR: en dépit de ; malgré
ทั้งที่[X] (thangthī) EN: although ; even though ; despite ; in spite of ; even if ; in spite of ; though ; while; notwithstanding   FR: quoique ; bien que ; même si ; malgré

Japanese-English: EDICT Dictionary
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way [Add to Longdo]
たって[, tatte] (prt) (1) (also だって) even if; even though; (2) (also ったって) however; no matter how [Add to Longdo]
つつ[, tsutsu] (prt) (1) (after the -masu stem of a verb) (See つつある) while; (2) (See つつも) even though; despite; (P) [Add to Longdo]
つつも[, tsutsumo] (suf) (after the -masu stem of a verb) (See つつ・2) even though; despite [Add to Longdo]
ても[, temo] (prt) (1) (also でも, っても) even if; even though; (int) (2) (abbr) (See さても) wow [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
とて[, tote] (prt) (1) even; (2) even if; even though; (3) because of; on the grounds that [Add to Longdo]
と言うのに[というのに, toiunoni] (exp) even though; despite; when [Add to Longdo]
にせよ;せよ[, niseyo ; seyo] (exp) granted that; even if; even though [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top