ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even so

   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even so-, *even so*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even so[ADV] ถึงกระนั้น, See also: ถึงอย่างไร, แต่กระนั้น, อย่างไรก็ตาม, แม้กระนั้น, Syn. nevertheless

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll try. But even Sonny won't be able to call off Luca Brasi.ผมจะพยายาม แต่แม้ซันนี่จะไม่สามารถที่จะเรียกออก Luca Brasi The Godfather (1972)
Even Sollozzo's people don't know where the meeting will be held.คนแม้ Sollozzo ของไม่ทราบว่าการประชุมจะจัดขึ้น The Godfather (1972)
Would you tell him that I'd be more than happy to help out... with lab time and materials, even some space... if-- l don't know what you think-- he might be amenable to sharing.ช่วยบอกเขาหน่อยว่าฉันยินดีจะให้ความช่วยเหลือ เวลาใช้ห้องแล็บ อุปกรณ์ หรือแม้แต่แบ่งห้องแล็บ ฉันว่าเขาคงไม่รังเกียจที่จะใช่ห้องร่วมกันได้ Junior (1994)
There are even some who prefer to stay hereและยังมีคนอีกหลายคนคนที่อยากมาอยู่ที่นี่ Oldboy (2003)
Nagamine had pretty good grades and was good at sports, but even so, it's the U.N. Army, you know.นากามิเนะมีเกรดค่อนข้างดีและยังเล่นกีฬาเก่ง เธอจึงได้รับเลือกเข้ากองทัพสหประชาชาติ Hoshi no koe (2002)
Even someone living under a banyan tree is dependent on support from someone.แม้แต่คนที่อาศัยอยู่ใต้ต้นไทร ก็ต้องพึ่งพิงความช่วยเหลือจากคนอื่น The Corporation (2003)
But I like learning and I learn better than Eun-Sung Even so, no.แต่หนูชอบเรียน และยังเรียนดีกว่าอุนซุงด้วย The Great Jang-Geum (2003)
- I don't have any money. - Even so.แต่ฉันไม่มีเงินนี่ น่า... Romance of Their Own (2004)
Even so, when you like someone else like that and you want Young-jae to be by your side.ถึงจะอย่างนั้นก็เถอะ ในเมื่อคุณชอบคนอื่นอยู่แล้ว คุณยังอยากให้ยองเจอยู่ข้างกายคุณอีก Full House (2004)
Even some of the trees are on her side.แม้กระทั่งต้นไม้ที่อยู่ข้างทาง The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
It was a dull lecture, but even so I shouldn't have—มันน่าเบื่อ แต่ถึงกระนั้น ฉันก็ไม่ควร เอ่อ-- The Constant Gardener (2005)
And even some of the home crowd not liking that one.แม้แต่กองเชียร์เจ้าบ้านก็ยังไม่ชอบใจ The Longest Yard (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
even soEven so, kindergartens are sensitive to seasonal events.
even soEven so ... she didn't have to slap me!
even soShe has a lot of faults; even so, she is liked by everybody.
even soThe sun is currently in a period of low activity but even so large sunspots occasionally appear.
even soThey seem a little past their peak, but even so we enjoyed the beautiful cherry blossoms.
even so"Well, even so my score is far above yours isn't it?" "What did you say!? If I was to go all out you'd be as nothing to me!"

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่กระนั้น[CONJ] but, See also: even so, nevertheless, Syn. แต่, ถึงกระนั้น, แม้กระนั้น, Example: เราพยายามทุกวิถีทาง แต่กระนั้นก็ไม่สำเร็จ, Thai definition: ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าขัดแย้งกับข้อความที่ตามมา
ถึงกระนั้น[CONJ] even so, See also: but, Syn. แต่กระนั้น, แม้กระนั้น, Example: ข้างนอกฝนตกมาก ถึงกระนั้นสมชายก็ไม่ยอมเอาร่มออกไป, Thai definition: ใช้อ้างถึงข้อความที่กล่าวไปแล้ว และระบุว่าขัดแย้งกับข้อความที่ตามมา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ถึงกระนั้น[X] (theung kranan) EN: even so ; but   FR: quand même ; tout de même

Japanese-English: EDICT Dictionary
その癖;其の癖[そのくせ, sonokuse] (conj) (uk) and yet; even so; nonetheless; for all that [Add to Longdo]
それとて[, soretote] (conj) even so; even that [Add to Longdo]
それなのに[, sorenanoni] (conj) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still [Add to Longdo]
それにしても[, sorenishitemo] (exp) nevertheless; at any rate; even so; (P) [Add to Longdo]
だからって[, dakaratte] (exp) even so; all the same; nevertheless; yes, but ... [Add to Longdo]
でも[, demo] (conj) (1) but; however; though; nevertheless; still; yet; even so; (prt) (2) even; (3) however; no matter how; even if; even though; (4) ... or something; (5) (as 〜でも〜でも) either ... or ...; neither ... nor ...; (pref) (6) (before an occupation, etc.) pseudo-; quack; in-name-only; (7) (before an occupation, etc.) (See でもしか) for lack of anything better to do; (P) [Add to Longdo]
なのに[, nanoni] (conj) (See それなのに) and yet; despite this; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that [Add to Longdo]
なんにしても[, nannishitemo] (exp) even so [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 even so
   adv 1: despite anything to the contrary (usually following a
       concession); "although I'm a little afraid, however I'd
       like to try it"; "while we disliked each other,
       nevertheless we agreed"; "he was a stern yet fair
       master"; "granted that it is dangerous, all the same I
       still want to go" [syn: {however}, {nevertheless},
       {withal}, {still}, {yet}, {all the same}, {even so},
       {nonetheless}, {notwithstanding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top