ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even off

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even off-, *even off*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even off[PHRV] เท่ากัน, See also: สมดุล, เสมอกัน, Syn. even out

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Don't even offer to take it out.ไม่คิดจะเอาออกไปทิ้งด้วยซ้ำ Precious (2009)
After finding out that the song was plagiarized, we stopped filming the music video and the song wasn't even officially released. What is the matter?หลังจากที่เรารู้ว่าเป็นงานที่ถูกขโมยมา เราก็เลิกถ่าย mv แล้วเพลงนั้นก็ยังไม่ได้ถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการ จะเป็นอะไรไปล่ะ Episode #1.9 (2010)
Even off NZT, I decided to give Van Loon's files a shot.เป็นอะไรรึปล่าวคะ? ถึงแล้วโทรมาด้วยนะ Limitless (2011)
I'm sorry, I-I didn't... I didn't even offer you coffee.ขอโทษค่ะ ฉันไม่ได้ถามว่า อยากได้กาแฟไหม Kame'e (2011)
A dying woman's sitting in front of you, and you haven't even offered a cup of coffee.มีผู้หญิงกำลังจะตายอยู่หน้าคุณ แล้วคุณยังไม่หากาแฟมาให้ด้วยซ้ำ You Take for Granted (2012)
You're not even officially part of this institution.คุณไม่ได้เป็นคนไข้อย่างเป็นทางการ ของโรงพยาบาลนี้ The Coat Hanger (2012)
She wasn't even officially a victim.เธอไม่ใช่เหยื่ออย่างเป็นทางการด้วยซ้ำ Out of Control (2012)
Adrian even offered to stage a diversionary fistfight in the hall.แอเดรียนเสนอให้เรา บุกเข้าลุยไปให้ถึงตัวตรงๆเลย Pain & Gain (2013)
6 months ago he even offered me a job at Blackhawk.เมื่อ 6 เดือนที่แล้ว เขาเสนองานที่แบล๊กฮอล์คให้ผมด้วยซ้ำ Trust But Verify (2013)
I mean, you guys don't even offer a 401K.ฉันหมายความว่าคนของคุณไม่แม้แต่จะ เสนอเงินที่ไว้เลี้ยงชีพหลังลาออก Zero Day (2013)
I apologized, even offered to pay him for his time in the can.ฉันขอโทษกับเสนอจะจ่ายเงินให้ เขา สำหรับเวลาที่เขาอยู่ในกระป๋อง The Wolf of Wall Street (2013)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 even off
   v 1: adjust for; "engineers will work to correct the effects or
      air resistance" [syn: {compensate}, {counterbalance},
      {correct}, {make up}, {even out}, {even off}, {even up}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top