ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even number

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even number-, *even number*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even number[N] จำนวนคู่, See also: เลขคู่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
even numberจำนวนคู่ [มีความหมายเหมือนกับ even integer] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even number parityภาวะจำนวนคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
even numberจำนวนคู่, จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
even numberTwelve is an even number.
even numberTwo, four, six, etc. are even numbers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เลขคู่[N] even number, Ant. เลขคี่, Example: ในงานบุญจะนิยมนิมนต์พระสงฆ์เป็นเลขคู่มากกว่าเลขคี่, Thai definition: จำนวนที่หารด้วย 2 ลงตัว
จำนวนคู่[N] even number, Ant. จำนวนคี่, Example: จำนวนนับจำแนกได้ 2 กลุ่มคือ จำนวนคู่กับจำนวนคี่, Count unit: จำนวน, Thai definition: จำนวนนับที่หารด้วยสองลงตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดือนคู่[n. exp.] (deūoen khū) EN: month of even number   FR: mois pair [m]
จำนวนคู่[n. exp.] (jamnūan khū) EN: even number   FR: nombre pair [m]
เลขคู่[n. exp.] (lēk khū) EN: even number   FR: nombre pair [m] ; numéro pair [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶数[ǒu shù, ㄡˇ ㄕㄨˋ, / ] even number, #43,427 [Add to Longdo]
双数[shuāng shù, ㄕㄨㄤ ㄕㄨˋ, / ] even number, #65,074 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
奇偶[きぐう, kiguu] (n) odd and even numbers [Add to Longdo]
偶数[ぐうすう, guusuu] (n,adj-no) even number; (P) [Add to Longdo]
[てい;ひのと, tei ; hinoto] (ctr) (1) counter for sheets, pages, leaves, etc.; (2) counter for blocks of tofu; counter for servings in a restaurant; (3) (See 挺) counter for long and narrow things such as guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.; (n) (4) (See 半・はん・3) even number; (5) (See 町・3) 109.09 m [Add to Longdo]
丁数[ちょうすう, chousuu] (n) number of pages; even numbers [Add to Longdo]
丁半[ちょうはん, chouhan] (n) odd and even numbers; dice game; gambling [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偶数[ぐうすう, guusuu] even number [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top