ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

even

IY1 V AH0 N   
170 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -even-, *even*
Possible hiragana form: えう゛ぇん
Longdo Dictionary ภาษาอังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
event of default (n ) เหตุผิดนัด (ศัพท์กฎหมาย)

English-Thai: Longdo Dictionary
even riskความเสี่ยงที่เกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable
event(n) ผลการฟ้องร้อง
at sixes and sevens(phrase) ยุ่งเหยิง, สับสน, เละเทะ เช่น This company is left at sixes and sevens. So be careful when buying its shares.
sevenishราวๆหนึ่งทุ่ม เช่น I'll call for you at sevenish. ฉันจะแวะไปรับเธอช่วงหนึ่งทุ่ม (การเติม -ish ตามหลังตัวเลขบอกเวลา หมายความว่า โดยประมาณ, ราวๆเวลานั้น), S. about 7 o'clock,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
even[ADJ] (จำนวน) เท่ากัน, Syn. balanced, equal, equivalent
even[ADJ] (เลข) คู่
even[VI] ทำให้เท่ากัน, See also: เสมอกัน
even[VT] ทำให้เท่ากัน, See also: ทำให้เสมอกัน
even[ADV] แม้กระทั่ง, See also: แม้แต่
even[ADV] ยิ่งไปกว่านั้น, Syn. furthermore, moreover, still
even[ADJ] เรียบ, See also: เสมอกัน, Syn. flat, smooth
even[ADJ] สงบ, See also: เงียบ, ใจเย็น, ไม่ตื่นเต้น, Syn. calm, steady
event[N] การแข่งขันกีฬา, Syn. competition, contest
event[N] ผลลัพธ์ (คำโบราณ), See also: ผลที่ได้, ผล, Syn. consequence, outcome, result

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
even(อี'เวิน) adj. เรียบ,ราบ,สม่ำเสมอ,ซึ่งหารด้วยเลข2ได้ลงตัว,ได้สมดุล,ยุติธรรม,พอดี,ไม่ขาดไม่เกิน,เงียบสงบ -adv. อย่างราบเรียบ,ยังคง,ยิ่งกว่านั้น,แม้ว่า n. ตอนเย็น vt. ทำให้ราบ,ทำให้เรียบ,ทำให้สมดุล,ทำให้เท่ากัน. vt. กลายเป็นเท่ากัน. -Id. (be (get) even wi
even parityภาวะคู่หมายถึง การตรวจสอบความผิดพลาดของข้อมูล โดยการเพิ่มบิตต่อกันเข้ากับข้อมูล (concate nate) เพื่อให้จำนวนบิตที่มีค่าเป็น 1 เปลี่ยนเป็นเลขคู่ ดู odd parity เปรียบเทียบ
even-handed(อี'เวินแฮน'ดิด) adj. ไม่เอนเอียง,ยุติธรรม, See also: even-handedly adv. even-handedness n. ดูeven-handed, Syn. fair
evening(อีฟว'นิง) n. ตอนเย็น,เวลาเย็น,สายัณห์,ตอนค่ำ,ตอนกลางคืน,ระยะที่เสื่อมลงของชีวิต,ช่วงสุดท้าย,งานราตรีสโมสร adj. เกี่ยวกับตอนเย็น, Syn. dusk
evening schooln. โรงเรียนกลางคืน
evening starดาวพระศุกร์ (Venus) ,ดาวประจำเมือง
evenings(อีฟว'นิงซ) adv. ในตอนกลางคืน,อย่างสม่ำเสมอ
event(อีเวนทฺ') n. เหตุการณ์,เหตุการณ์สำคัญ,กรณี,ผลที่เกิดขึ้น,ผลที่ตามมา,การแข่งขัน. -Phr. (at all events จะอย่างไรก็ตาม) -Phr. (in the event ถ้า)
event-driven programmingการเขียนโปรแกรมเชิงเหตุการณ์หมายถึง วิธีการเขียนโปรแกรมวิธีหนึ่งที่จะนำเอาเหตุการณ์จริงเข้ามาใช้ และจะรอคอยให้ผู้ใช้ กดแป้นพิมพ์ หรือเมาส์ เสียก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานตามขั้นตอนใด ๆ
eventfuladj. ซึ่งมีเรื่องมาก,ซึ่งมีผลสำคัญ,เป็นเหตุการณ์สำคัญ., See also: eventfulness n., Syn. fateful

English-Thai: Nontri Dictionary
even(adj) สม่ำเสมอ,เสมอกัน,เป็นคู่,เท่า,พอดี,คงที่,เรียบ
even(adv) แม้แต่,แม้ว่า,ยิ่งกว่านั้น
even(vt) ทำให้เรียบ,ทำให้เสมอกัน,ทำให้สม่ำเสมอ,ทำให้เท่ากัน,ทำให้สมดุล
evening(n) เวลาเย็น,ตอนเย็น,ยามเย็น,ยามสายัณห์,ตอนค่ำ,เวลาพลบค่ำ
event(n) เหตุการณ์,กรณี,ผลที่เกิด,การแข่งขัน
eventful(adj) ซึ่งมีผลสำคัญ,ซึ่งมีเรื่องมาก,เป็นเหตุการณ์สำคัญ
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
eleven(adj) สิบเอ็ด
eleven(n) สิบเอ็ด,ทีมฟุตบอล

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evenคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even functionฟังก์ชันคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even integerจำนวนเต็มคู่ [มีความหมายเหมือนกับ even number] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even numberจำนวนคู่ [มีความหมายเหมือนกับ even integer] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even number parityภาวะจำนวนคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
even parityภาวะคู่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
even parityภาวะคู่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
even parityภาวะคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even permutationการเรียงสับเปลี่ยนแบบคู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
even-pinnate; abruptly pinnate; paripinnateแบบขนนกปลายคู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
even numberจำนวนคู่, จำนวนเต็มที่หารด้วย 2 แล้วได้ผลลัพธ์เป็นจำนวนเต็ม  นั่นคือ จำนวนที่อยู่ในเซต [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
even vertexจุดยอดคู่, จุดยอดที่มีดีกรีเป็นจำนวนคู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
evening dressชุดราตรี (สั้นหรือยาว) หากเป็นงานทางการที่สำคัญมักจะใช้ชุดราตรียาว [การทูต]
Evening primrose oilน้ำมันอีฟนิงพริมโรส [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Evening primrose oilน้ำมันดอกพริมโรสบานเย็น [TU Subject Heading]
eventเหตุการณ์, สับเซตของแซมเปิลสเปซ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Event signalingการให้สัญญาณเหตุการณ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Eventing (Horsemanship)การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้ง [TU Subject Heading]
Eventsเหตุการณ์ [การแพทย์]
Events, Compoundเหตุการณ์เชิงประกอบ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
evenด้วยซ้ำ
even through (phrase) แม้ว่า
See also: S. even if,
event horizonขอบฟ้าเหตุการณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Good evening.สวัสดี ตอนเย็น Whatever I Am, You Made Me (2012)
Not even 40.The Hard Drive (2012)
She can even make herself invisible.เธอยังสามารถทำให้ตัวเองมอง ไม่เห็น Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Even the baby is thrilled and seems all smiles at the attention.แม้ว่าเด็กจะตื่นเต้น และทุกคนต่างสนใจ รอยยิ้มของท่าน The Great Dictator (1940)
Nothing works! Not even a sharp pencil.งานไม่เดิน ถ้าไม่มีดินสอ The Great Dictator (1940)
The grand ball this evening.ลูกแกร์น สำหรับเย็นนี้ The Great Dictator (1940)
Our beloved Phooey and I'll-Dig-a-Ditchy are seated, thrilled by this historic event.พวกสวะ ที่รักของเรา และ ผู้ชมสุดจรรไร ตื่นเต้นกับประวัติศาสตร์นี้ The Great Dictator (1940)
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด The Great Dictator (1940)
But, uh, even though the right things may seem wrong sometimes, uh, sometimes the, the wrong things may be right at the wrong time.ในเวลา แต่เอ่อแม้ว่า สิ่งที่ถูกต้องอาจจะดูเหมือนไม่ ถูกต้องบางครั้งเอ่อ บางครั้งสิ่งที่ไม่ถูกต้อง Pinocchio (1940)
Why, I, I even built a raft.ทำไมฉันฉันยังสร้างแพ แพ? Pinocchio (1940)
I wasn't being polite. I should have asked you to have lunch with me even if you hadn't upset the vase so clumsily.ถึงคุณไม่ได้ชนเเจกันล้ม ผมก็กะจะชวนคุณอยู่พอดี Rebecca (1940)
- Good evening, Mrs. Danvers.- สวัสดีคะ คุณนายเเดนเวอร์ส - สวัสดีค่ะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evenEven as he was speaking, a shot rang out.
evenAs their language had no written form, the natives expressed a deed or event in carvings.
evenEven though you don't like this, you must eat it.
evenEven if pigs were to fly in the air, I would believe her.
evenThose two used to get along so well together but even with them you can sense a chill coming on.
evenIt's awfully cold this evening.
evenEven this cable cost me 6000 yen.
evenIt is not going to rain this evening.
evenEven a child can understand that.
evenWe call it the Evening Star.
evenEven a cat may look at a king. [Proverb]
evenEven if you lose the game, you'll have another chance.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แม้กระทั่ง[CONJ] even if, See also: though, Syn. กระทั่ง
แม้กระทั่ง[CONJ] even if, See also: even, Syn. แม้แต่, Example: วันนี้งานยุ่งมาก แม้กระทั่งเวลากินยังแทบจะไม่มี
แม้แต่[CONJ] even, Example: จนบัดนี้ ผมก็ยังลืมเธอไม่ได้ แม้แต่หลับก็ยังฝันเห็น, Thai definition: คำที่แสดงว่าไม่ยกเว้น ถึงแม้จะน่ายกเว้น
แม้น[CONJ] even, See also: though, even if, even though, although, Syn. แม้, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ แม้นจะพูดกันอีกทีก็คงพูดได้ไม่ครบ
ยัก[AUX] even now, See also: even then, nevertheless, Example: ผมคอยอยู่จนเที่ยงคืนแต่เธอก็ไม่ยักมา, Thai definition: คำประกอบกริยาในประโยคปฏิเสธแสดงความผิดหวัง
ยิ่งกว่า[ADV] more…than, See also: even more…than, Syn. มากกว่า, Example: ในอนาคตนั้นภาพเขียนของศิลปินดังจะมีมูลค่ามหาศาลยิ่งกว่าหลักทรัพย์ใดๆ
เรียบ[ADJ] smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
อาหารค่ำ[N] dinner, See also: evening meal, Syn. อาหารเย็น, ข้าวเย็น, Ant. อาหารเช้า, ข้าวเช้า, Example: สมาชิก 7 คนของสมาคมแห่งหนึ่ง ต้องรับประทานอาหารค่ำร่วมกันแบบโต๊ะกลมทุกๆ วัน
เวลาเย็น[N] evening, See also: twilight, dusk, gloaming, Syn. ตอนเย็น, Example: ศูนย์พัฒนาพยายามปลูกฝังให้เด็กสวดมนต์และนั่งทำสมาธิเวลาเย็นทุกวัน, Thai definition: ช่วงใกล้ค่ำ
เหตุการณ์[N] event, See also: incident, episode, occurrence, circumstance, Syn. เหตุ, เรื่องราว, เรื่อง, Example: ในการเขียนข่าวเราไม่ต้องเล่าเหตุการณ์ตามลำดับก่อนและหลัง, Thai definition: เรื่องที่เกิดขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อากรแสตมป์[n. exp.] (ākønsataēm) EN: revenue stamp   FR: timbre d'impôt [m]
เอาอกเอาใจ[v. exp.] (ao-ok aojai) EN: try to please ; please   FR: être prévenant
อารมณ์เย็น[n. exp.] (ārom yen) EN: calm temper ; even temper   FR: calme [m] ; sang-froid [m] ; fermeté [f]
แบน[adj.] (baēn) EN: flat ; level ; even   FR: plat ; aplati ; régulier ; uniforme
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[v. exp.] (baeng chalīa thao-thao kan) EN: distribute evenly   
บำบัด[v.] (bambat) EN: treat ; cure ; heal ; remedy ; prevent ; relieve ; assuage ; mollify ; ameliorate   FR: traiter ; guérir ; remédier ; prévenir
บอกให้รู้ตัว[v. exp.] (bøk hai rūtūa) FR: prévenir ; avertir
บอกล่วงหน้า[v. exp.] (bøk lūangnā) FR: avertir ; prévenir
บวชชี[v. exp.] (būatchī) EN: become a nun ; enter a sisterhood   FR: devenir nonne ; prendre l'habit (de nonne)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVEN    IY1 V AH0 N
EVENT    IY0 V EH1 N T
EVENT    IH0 V EH1 N T
EVENS    IY1 V AH0 N Z
EVENTS    IH0 V EH1 N T S
EVENED    IY1 V AH0 N D
EVENLY    IY1 V AH0 N L IY0
EVENTS    IY0 V EH1 N T S
EVENSKY    IY2 V EH1 N S K IY0
EVENING    IY1 V N IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
even    (v) ˈiːvn (ii1 v n)
evens    (v) ˈiːvnz (ii1 v n z)
event    (n) ˈɪvˈɛnt (i1 v e1 n t)
evened    (v) ˈiːvnd (ii1 v n d)
evenly    (a) ˈiːvnliː (ii1 v n l ii)
events    (n) ˈɪvˈɛnts (i1 v e1 n t s)
evening    (v) ˈiːvnɪŋ (ii1 v n i ng)
evenings    (n) ˈiːvnɪŋz (ii1 v n i ng z)
evenness    (n) ˈiːvn-nəs (ii1 v n - n @ s)
evensong    (n) ˈiːvnsɒŋ (ii1 v n s o ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
甚至[shèn zhì, ㄕㄣˋ ㄓˋ, ] even; so much so that, #490 [Add to Longdo]
[wǎn, ㄨㄢˇ, ] evening; night; late, #689 [Add to Longdo]
事件[shì jiàn, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ, ] event; happening; incident, #867 [Add to Longdo]
即使[jí shǐ, ㄐㄧˊ ㄕˇ, 使] even if; even though, #1,126 [Add to Longdo]
即便[jí biàn, ㄐㄧˊ ㄅㄧㄢˋ, 便] even if; even though, #3,773 [Add to Longdo]
晚会[wǎn huì, ㄨㄢˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] evening party, #3,961 [Add to Longdo]
哪怕[nǎ pà, ㄋㄚˇ ㄆㄚˋ, ] even; even if; even though; no matter how, #4,952 [Add to Longdo]
均匀[jūn yún, ㄐㄩㄣ ㄩㄣˊ, / ] even; well-distributed; homogeneous, #5,514 [Add to Longdo]
晚饭[wǎn fàn, ㄨㄢˇ ㄈㄢˋ, / ] evening meal; dinner; supper, #5,924 [Add to Longdo]
晚餐[wǎn cān, ㄨㄢˇ ㄘㄢ, ] evening meal; dinner, #6,018 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eventualfonds {m}contingency fund [Add to Longdo]
Eventualität {f}; möglicher Fall | Eventualitäten {pl} | alle Eventualitäten berücksichtigen; alle Möglichkeiten berücksichtigencontingency; eventuality | contingencies | to provide for all contingencies [Add to Longdo]
Eventualität {f}eventuality [Add to Longdo]
auch wenneven if [Add to Longdo]
eventuell; möglich; zufällig; ungewiss; gelegentlich {adj}contingent [Add to Longdo]
eventuell; möglicherweise {adv}contingently [Add to Longdo]
eventuellmaybe [Add to Longdo]
eventuell; möglich {adj}possible [Add to Longdo]
gerade {adj} [math.] | gerade Zahl {f}even | even number [Add to Longdo]
quitteven with [Add to Longdo]
selbst danneven so [Add to Longdo]
selbst jetzteven now [Add to Longdo]
selbst wenn; wenn aucheven if; even though [Add to Longdo]
trotzdem {conj}even though [Add to Longdo]
Auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn. [Sprw.]Even a blind hen sometimes finds a grain of corn. [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei [Add to Longdo]
ありゃしない;ありはしない[, aryashinai ; arihashinai] (exp) doesn't even exist [Add to Longdo]
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch [Add to Longdo]
いとど[, itodo] (n) (1) old name for a cave cricket; (2) even though; despite; even more; still [Add to Longdo]
いやが上に;弥が上に;嫌が上に(iK)[いやがうえに, iyagaueni] (exp,adv) (usu. as いやが上にも) (See いやが上にも) even more; all the more [Add to Longdo]
うんともすんとも[, untomosuntomo] (exp,adv) (followed by a negative verb form) not uttering a single word; not giving even the slightest response [Add to Longdo]
おめでた[, omedeta] (n) matter for congratulation (wedding, pregnancy, birth, etc.); happy event [Add to Longdo]
お返し(P);御返し[おかえし, okaeshi] (n,vs) (1) return gift; return favour (favor); (2) revenge; (3) change (in a cash transaction); (P) [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
からして[, karashite] (exp) (1) even; for starters; (2) (emphatic form of から) so; therefore; (3) judging from; based on; (4) since; from [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
イベント[いべんと, ibento] event [Add to Longdo]
イベントキュー[いべんときゅー, ibentokyu-] event queue [Add to Longdo]
イベント指定子[イベントしていし, ibento shiteishi] event descriptor [Add to Longdo]
偶数[ぐうすう, guusuu] even number [Add to Longdo]
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] even parity [Add to Longdo]
構文的に無効な試験事象[こうぶんてきにむこうなしけんじしょう, koubuntekinimukounashikenjishou] syntactically invalid test event [Add to Longdo]
試験事象[しけんじしょう, shikenjishou] test event [Add to Longdo]
事象[じしょう, jishou] event [Add to Longdo]
事象モード[じしょうモード, jishou mo-do] event mode [Add to Longdo]
事象待ち行列[じしょうまちぎょうれつ, jishoumachigyouretsu] event queue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 even
   adv 1: used as an intensive especially to indicate something
       unexpected; "even an idiot knows that"; "declined even to
       consider the idea"; "I don't have even a dollar!"
   2: in spite of; notwithstanding; "even when he is sick, he
     works"; "even with his head start she caught up with him"
   3: to a greater degree or extent; used with comparisons; "looked
     sick and felt even worse"; "an even (or still) more
     interesting problem"; "still another problem must be solved";
     "a yet sadder tale" [syn: {even}, {yet}, {still}]
   4: to the full extent; "loyal even unto death"
   adj 1: divisible by two [ant: {odd}, {uneven}]
   2: equal in degree or extent or amount; or equally matched or
     balanced; "even amounts of butter and sugar"; "on even
     terms"; "it was a fifty-fifty (or even) split"; "had a fifty-
     fifty (or even) chance"; "an even fight" [syn: {even},
     {fifty-fifty}]
   3: being level or straight or regular and without variation as
     e.g. in shape or texture; or being in the same plane or at
     the same height as something else (i.e. even with); "an even
     application of varnish"; "an even floor"; "the road was not
     very even"; "the picture is even with the window" [ant:
     {uneven}]
   4: symmetrically arranged; "even features"; "regular features";
     "a regular polygon" [syn: {even}, {regular}]
   5: occurring at fixed intervals; "a regular beat"; "the even
     rhythm of his breathing" [syn: {even}, {regular}]
   6: of the score in a contest; "the score is tied" [syn:
     {tied(p)}, {even}, {level(p)}]
   n 1: the latter part of the day (the period of decreasing
      daylight from late afternoon until nightfall); "he enjoyed
      the evening light across the lake" [syn: {evening}, {eve},
      {even}, {eventide}]
   v 1: make level or straight; "level the ground" [syn: {flush},
      {level}, {even out}, {even}]
   2: become even or more even; "even out the surface" [syn:
     {even}, {even out}]
   3: make even or more even [syn: {even}, {even out}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 e'en
 
 1. even, evening.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top