ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evasively

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evasively-, *evasively*, evasive
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evasively[ADV] อย่างหลีกเลี่ยง, See also: อย่างหลีกหนี

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระอ้อมกระแอ้ม[ADV] evasively, See also: indirectly, obliquely, Syn. อ้อมแอ้ม, Ant. ฉะฉาน, Example: พูดจากระอ้อมกระแอ้มอย่างนี้ ฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอก, Thai definition: ไม่ชัดเจน (ใช้แก่กริยาพูด), ไม่ฉะฉาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evasively    (a) ˈɪvˈɛɪsɪvliː (i1 v ei1 s i v l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い抜ける;言抜ける[いいぬける, iinukeru] (v1,vt) to explain away; to answer evasively [Add to Longdo]
茶を濁す[ちゃをにごす, chawonigosu] (exp,v5s) to evade (questions); to reply evasively; to beat around the bush; to throw up a smoke screen. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evasively
   adv 1: with evasion; in an evasive manner; "her husband seemed
       to know many of the people who were named, but he replied
       evasively when asked who they were"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top