ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evasive

IH0 V EY1 S IH0 V   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evasive-, *evasive*
Possible hiragana form: えう゛ぁしう゛ぇ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evasive[ADJ] ซึ่งตอบไม่ตรงประเด็น, See also: ซึ่งตอบไม่ตรงคำถาม, Syn. deceptive, equivocal, misleading
evasive[ADJ] ซึ่งหลีกหนีปัญหา, See also: ซึ่งหลีกเลี่ยงปัญหา, Syn. elusive
evasively[ADV] อย่างหลีกเลี่ยง, See also: อย่างหลีกหนี

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evasive(อีเว'ซิฟว) adj. เป็นการหลบหลีก,

English-Thai: Nontri Dictionary
evasive(adj) ซึ่งหลีกเลี่ยง,ซึ่งหลบหนี,เป็นข้อแก้ตัว,เป็นการบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evasive answerคำตอบเลี่ยง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Evasive.หนี The Lawnmower Man (1992)
Evasive.หนี The Lawnmower Man (1992)
Evasive.หนี The Lawnmower Man (1992)
"Meteor shower. Take evasive action."ฝนดาวตก หลบเลี่ยงมัน Zathura: A Space Adventure (2005)
What's evasive action?หลบเลี่ยงคืออะไร Zathura: A Space Adventure (2005)
I have no idea. All it says is "Take evasive a..."ไม่รู้สิ มันบอกว่า ให้หลบเลี่ยง... Zathura: A Space Adventure (2005)
Ever since we came back from the countryside you've been distant, evasive.ตั้งแต่ที่เรากลับจากบ้านชานเมือง คุณห่างเหิน ไม่ยอมพบหน้า Match Point (2005)
Gold Squadron, take evasive action.ฝูงบินโกลด์ ทำการบินแบบหลบหลีก Downfall of a Droid (2008)
Take evasive action!หลบเร็ว! Shadow of Malevolence (2008)
- Evasive maneuvers!-วิ่งคดเคี้ยวไว้! Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
Be all evasive.ซึ่งหลีกเลี่ยงได้จากทุกอย่าง Pilot (2008)
Evasive maneuvers.ใช้ยุทธวิธีหลบหลีก Jedi Crash (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระอ้อมกระแอ้ม[ADV] evasively, See also: indirectly, obliquely, Syn. อ้อมแอ้ม, Ant. ฉะฉาน, Example: พูดจากระอ้อมกระแอ้มอย่างนี้ ฉันฟังไม่รู้เรื่องหรอก, Thai definition: ไม่ชัดเจน (ใช้แก่กริยาพูด), ไม่ฉะฉาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงบ่าย[v.] (bīengbāi) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively   FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[v.] (bitphliū) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk   
เลี่ยง[v.] (līeng) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive   FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เสพูด[v. exp.] (sē phūt) EN: be evasive ; be foxy   FR: détourner la conversation ; être évasif
ถอยฉาก[v.] (thøichāk) EN: make a strategic retreat ; make an evasive retreat   
ติดสำนวน[v.] (titsamnūan) EN: use flowery language ; use evasive phrases   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVASIVE    IH0 V EY1 S IH0 V
EVASIVE    IH0 V EY1 Z IH0 V
EVASIVE    IY0 V EY1 S IH0 V
EVASIVE    IY0 V EY1 Z IH0 V

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evasive    (j) ˈɪvˈɛɪsɪv (i1 v ei1 s i v)
evasively    (a) ˈɪvˈɛɪsɪvliː (i1 v ei1 s i v l ii)
evasiveness    (n) ˈɪvˈɛɪsɪvnəs (i1 v ei1 s i v n @ s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with [Add to Longdo]
のらりくらり;ぬらりくらり[, norarikurari ; nurarikurari] (adv,vs,adv-to) (on-mim) lazy; evasive; non-commital; slippery as an eel [Add to Longdo]
回避的[かいひてき, kaihiteki] (adj-na) evasive [Add to Longdo]
言い抜ける;言抜ける[いいぬける, iinukeru] (v1,vt) to explain away; to answer evasively [Add to Longdo]
言葉を濁す[ことばをにごす, kotobawonigosu] (exp,v5s) to be evasive; to not commit oneself [Add to Longdo]
顧みて他を言う[かえりみてたをいう, kaerimitetawoiu] (exp,v5u) to give an evasive answer [Add to Longdo]
歯切れが悪い[はぎれがわるい, hagiregawarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]
歯切れの悪い[はぎれのわるい, hagirenowarui] (exp,adj-i) inarticulate; not making oneself quite clear; slurring one's words; evasive [Add to Longdo]
小心姑息[しょうしんこそく, shoushinkosoku] (n,adj-na) timid and evasive (person); timid and makeshift (approach, measure, etc.) [Add to Longdo]
茶を濁す[ちゃをにごす, chawonigosu] (exp,v5s) to evade (questions); to reply evasively; to beat around the bush; to throw up a smoke screen. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evasive
   adj 1: deliberately vague or ambiguous; "his answers were brief,
       constrained and evasive"; "an evasive statement"
   2: avoiding or escaping from difficulty or danger especially
     enemy fire; "pilots are taught to take evasive action"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top