ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evasion

IH0 V EY1 ZH AH0 N   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evasion-, *evasion*
Possible hiragana form: えう゛ぁしおん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evasion[N] การหลีกเลี่ยง (สิ่งที่ไม่ดี), See also: การหลีกเลี่ยง, การบ่ายเบี่ยง
evasion[N] ข้ออ้าง, See also: ข้อบ่ายเบี่ยง, Syn. subterfuge

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evasion(อีเว'เชิน) n. การหลบหนี,การหลีก

English-Thai: Nontri Dictionary
evasion(n) การเลี่ยง,การหลีกเลี่ยง,ข้อแก้ตัว,การหลบหนี,การบอกปัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evasion, taxการหนีภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
evasion, taxการหนีภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evasionการหลบหลีก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There is no evasionไม่มีการหลบหนี Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
There are worse crimes than tax evasion.มีเรื่องความผิดที่เลวร้าย กว่าการหลบเลี่ยงภาษี Charlie Bartlett (2007)
I'd like to think this isn't weakness or evasion... but a final act of kindness.ฉันคิดว่านี่ไม่ใช่ความอ่อนแอ หรือการหลีกหนีความจริง แต่สุดท้ายมันแสดงออกถึงความรักที่มีต่อกัน Atonement (2007)
17 years for tax evasion?17 ปี ข้อหาเลี่ยงภาษีเนี่ยนะ Minimal Loss (2008)
Oh, no.That would be 2 years for tax evasion and 15 for going after 4 ir.s.agents with a louisville slugger.เปล่า เลี่ยงภาษีโดน 2 ปี อีก 15 ปีคือ ตามทำร้ายจนท.สรรพากร 4 คน Minimal Loss (2008)
Tax evasion? That's what makes you jealous?เลี่ยงภาษีได้ นั่นใช่ไหม\ ที่ทำให้คุณอิจฉา? Marley & Me (2008)
- On a tax evasion case.คดีการเลี่ยงภาษี Accounting for Lawyers (2010)
Fraud times two, tax evasion times two.คดีฉ้อโกง 2 ครั้ง โกงภาษีอีก 2 ครั้ง Sketchy (2010)
And evasion.และก็ตีแมว มันเป็นกับดัก! The A-Team (2010)
The secrets, the evasion.ความลับ ข้ออ้าง Lauren (2011)
We got Al Capone on tax evasion.เราจับได้ว่า อัล คาโปน หนีภาษี Dentist of Detroit (2011)
"or purpose of evasion.หรือจะหลบเลี่ยงใดๆ It Takes a Village (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evasionHe was arrested on charges of tax evasion.
evasionTax officials are zeroing in on income tax evasion.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การหลีก[N] avoidance, See also: evasion, elusion, shunning, Syn. การหลบหลีก, การหลบเลี่ยง, Thai definition: การเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนย้ายเพื่อไม่ให้กีดขวาง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
การหลีกเลี่ยงภาษีอากร[n. exp.] (kān līklīeng phāsī-akøn) EN: tax evasion   
การหนีภาษี[n. exp.] (kān nī phāsī) EN: tax evasion ; fraudulent tax evasion   

CMU English Pronouncing Dictionary
EVASION    IH0 V EY1 ZH AH0 N
EVASION    IY0 V EY1 ZH AH0 N
EVASIONS    IH0 V EY1 ZH AH0 N Z
EVASIONS    IY0 V EY1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evasion    (n) ˈɪvˈɛɪʒn (i1 v ei1 zh n)
evasions    (n) ˈɪvˈɛɪʒnz (i1 v ei1 zh n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Umgehung {f} | Umgehungen {pl}evasion | evasions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
回避[かいひ, kaihi] (n,vs) evasion; avoidance; (P) [Add to Longdo]
忌避[きひ, kihi] (n,vs) (1) evasion; shirking; avoidance; (2) challenge; (taking) exception; (P) [Add to Longdo]
言い逃れ;言逃れ;言い逃がれ(io)[いいのがれ, iinogare] (n) evasion; excuse; subterfuge [Add to Longdo]
言い抜け;言抜け[いいぬけ, iinuke] (n) evasion; an excuse [Add to Longdo]
潜脱[せんだつ, sendatsu] (n,vs) circumvention of the law; evasion of the law (by using legal means to obtain a result normally only obtainable by illegal ones) [Add to Longdo]
脱税[だつぜい, datsuzei] (n,vs,adj-no) tax evasion; (P) [Add to Longdo]
脱法[だっぽう, dappou] (n,vs) evasion of the law; circumvention of the law [Add to Longdo]
脱法行為[だっぽうこうい, dappoukoui] (n) evasion of the law [Add to Longdo]
徴兵忌避[ちょうへいきひ, chouheikihi] (n) draft evasion; draught evasion [Add to Longdo]
逃げ[にげ, nige] (n) escape; getaway; evasion; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evasion
   n 1: a statement that is not literally false but that cleverly
      avoids an unpleasant truth [syn: {evasion}, {equivocation}]
   2: the deliberate act of failing to pay money; "his evasion of
     all his creditors"; "he was indicted for nonpayment" [syn:
     {evasion}, {nonpayment}] [ant: {defrayal}, {defrayment},
     {payment}]
   3: nonperformance of something distasteful (as by deceit or
     trickery) that you are supposed to do; "his evasion of his
     clear duty was reprehensible"; "that escape from the
     consequences is possible but unattractive" [syn: {evasion},
     {escape}, {dodging}]
   4: the act of physically escaping from something (an opponent or
     a pursuer or an unpleasant situation) by some adroit maneuver

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top