ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evaporated milk

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evaporated milk-, *evaporated milk*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evaporated milk[N] นมข้น (จากการที่น้ำในนมระเหยไปส่วนหนึ่ง)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นมข้น[n.] (nom khon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk   FR: lait concentré [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバポレーテッドミルク[, ebapore-teddomiruku] (n) evaporated milk [Add to Longdo]
エバミルク[, ebamiruku] (n) (abbr) evaporated milk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evaporated milk
      n 1: milk concentrated by evaporation

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top