ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evaporate

IH0 V AE1 P ER0 EY2 T   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evaporate-, *evaporate*
Possible hiragana form: えう゛ぁぽらて
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evaporate[VI] ค่อยๆ เลือนหายไป, See also: ค่อยๆ จางหายไป, Syn. disappear, fade, vanish
evaporate[VT] ทำให้ระเหย, See also: ทำให้กลายเป็นไอ, Syn. vaporize
evaporate[VI] ระเหย, See also: กลายเป็นไอ, Syn. vaporize
evaporated milk[N] นมข้น (จากการที่น้ำในนมระเหยไปส่วนหนึ่ง)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evaporate(อีแวพ'พะเรท) vi.,vt. (ทำให้) ระเหยเป็นไอ,ระเหย,หายไป,สูญหายไป,จางหายไป, See also: evaporation n ดูevaporate evaporative adj. ดูevaporate evaporator n. ดูevaporate

English-Thai: Nontri Dictionary
evaporate(vi) สูญสิ้นไป,กลายเป็นไอ,ระเหยเป็นไอ
evaporate(vt) เอาน้ำออก,ระเหย,จางหายไป,เหือดแห้ง,ละลายไป

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We evaporate!เราจะหายไป! Hocus Pocus (1993)
Sir, in less then 5 minutes from now the clean sweep kicks in, and then I think our problem will evaporate.เซอร์ในน้อยกว่า 5 นาทีต่อจากนี้กวาดทำความสะอาด kicks ใน แล้วผมคิดว่าปัญหาของเราจะระเหย Cubeº: Cube Zero (2004)
And that evaporates so that the heat out of the gulf Stream and the steam is carried over to Western Europe by the prevailing winds and the Earth's rotation.มันระเหยโดยดึงเอาความร้อนจากกระแสน้ำอุ่นไปด้วย ไอน้ำร้อนถูกหอบไปถึงยุโรปตะวันตก โดยกระแสลมแรงและการหมุนของโลก An Inconvenient Truth (2006)
Whatever little bit of DNA might have been there, in the sweat evaporated.ไงก็เหอะ อาจมี DNA อยู่นิดหน่อย ในเหงื่อที่มันระเหยไปน่ะ Bang, Bang, Your Debt (2007)
Until you evaporate into nothing.จนทุกอย่างละลายหายไป Boxed In (2008)
Maybe it evaporated when we went through the star.มันอาจจะระเหย เมื่อพวกเราออกจากดวงอาทิตย์ Water (2009)
It's as if she evaporated straight through the walls.เหมือนกับเธอเดินผ่านกำแพงไปเฉยๆ Shutter Island (2010)
Should that myth evaporate, so goes his worth.เรื่องเหล่านั้นจะต้องหายไปเหรอ, งั้นก็กลับไปเห็นใจมัน. Mark of the Brotherhood (2010)
Now, evaporated zinc will only condense onto metal.เอาล่ะ สังกะสีจะถูกทำให้ระเหย น้อยลงไปเมื่ออยู่กับโลหะ The Bones That Weren't (2010)
Others have unquenchable thirst but when liquid touches their lips it evaporates.บางตัวกระหายมากแต่ น้ำจะระเหยไปทุกครั้งที่แตะปาก Masks (2011)
I thought you evaporated.นึกว่าคุณระเหยหายไปซะแล้ว I Want You Back (From the Dead) (2011)
But, please, drink your martini before it evaporates.แต่ช่วยดื่มมาร์ตินี่ของนาย ก่อนมันระเหยหมด You're the One That I Haunt (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evaporateAll his hopes evaporated when he lost his only son in the war.
evaporateFor things that have had contents with volatile oil like thinners they should be left for a few days to completely evaporate it before being disposed of as non-flammable waste.
evaporateIn hot weather water evaporates quickly.
evaporateThe dew evaporated when the sun rose.
evaporateThese solvents, due to their volatility, evaporate into the atmosphere when used.
evaporateWater evaporates when it is heated.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ระเหย[V] evaporate, See also: volatilize, volatilise, Example: ความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้น้ำระเหยเป็นไอน้ำ และลอยขึ้นไปในอากาศ, Thai definition: อาการที่ของเหลวกลายเป็นไอ
แข่น[V] dry by heat, See also: evaporate to dryness, be heated till dry, be viscid, Syn. แข้น, แห้ง, งวด, Example: น้ำตาลที่เคี่ยวไว้จะแข่นหมดแล้วมัวไปทำอะไรอยู่, Thai definition: ข้นจวนจะแห้งหรือจวนแข็ง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นมข้น[n.] (nom khon) EN: condensed milk ; thick milk ; evaporated milk   FR: lait concentré [m]
ระเหย[v.] (rahoēi) EN: evaporate ; volatilize ; lose flavour   FR: s'évaporer

CMU English Pronouncing Dictionary
EVAPORATE    IH0 V AE1 P ER0 EY2 T
EVAPORATED    IH0 V AE1 P ER0 EY2 T AH0 D
EVAPORATED    IY0 V AE1 P ER0 EY2 T AH0 D
EVAPORATES    IH0 V AE1 P ER0 EY2 T S
EVAPORATES    IY0 V AE1 P ER0 EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evaporate    (v) ˈɪvˈæpərɛɪt (i1 v a1 p @ r ei t)
evaporated    (v) ˈɪvˈæpərɛɪtɪd (i1 v a1 p @ r ei t i d)
evaporates    (v) ˈɪvˈæpərɛɪts (i1 v a1 p @ r ei t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
蒸发[zhēng fā, ㄓㄥ ㄈㄚ, / ] evaporate; evaporation, #12,758 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバポレーテッドミルク[, ebapore-teddomiruku] (n) evaporated milk [Add to Longdo]
エバミルク[, ebamiruku] (n) (abbr) evaporated milk [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evaporate
   v 1: lose or cause to lose liquid by vaporization leaving a more
      concentrated residue; "evaporate milk" [syn: {evaporate},
      {vaporize}, {vaporise}]
   2: cause to change into a vapor; "The chemist evaporated the
     water" [syn: {evaporate}, {vaporise}]
   3: change into a vapor; "The water evaporated in front of our
     eyes" [syn: {evaporate}, {vaporise}]
   4: become less intense and fade away gradually; "her resistance
     melted under his charm"; "her hopes evaporated after years of
     waiting for her fiance" [syn: {melt}, {disappear},
     {evaporate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top