ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evangelize

IH0 V AE1 N JH AH0 L AY2 Z   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evangelize-, *evangelize*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evangelize[VI] เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี, Syn. convert, proselytize
evangelize[VT] เปลี่ยนคนอื่นให้หันมานับถือศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะด้วยการเทศน์หรืองานของมิชชันนารี, Syn. convert, proselytize
evangelize[VI] พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง
evangelize[VT] พยายามชักชวนให้คนอื่นกระตือรือร้นในความคิดความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเหมือนกับตัวเอง

CMU English Pronouncing Dictionary
EVANGELIZE    IH0 V AE1 N JH AH0 L AY2 Z
EVANGELIZE    IY0 V AE1 N JH AH0 L AY2 Z

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evangelize
   v 1: preach the gospel (to) [syn: {evangelize}, {evangelise}]
   2: convert to Christianity; "The missionaries evangelized the
     Pacific Islanders" [syn: {evangelize}, {evangelise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top