ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evangelist

   
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evangelist-, *evangelist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evangelist(n) ผู้ที่สอนศาสนาคริสต์, See also: ผู้ที่พยายามชักชวนให้ผู้อื่นมานับถือคริสต์, Syn. missionary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Evangelist(n) ศาสดาพยากรณ์

CMU English Pronouncing Dictionary
EVANGELIST IH0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T
EVANGELIST IY0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T
EVANGELISTA EH0 V AA0 NG G EH0 L IY1 S T AH0
EVANGELISTS IH0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T S
EVANGELISTS IY0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T S
EVANGELISTIC IY0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S T IH0 K
EVANGELISTS(2) IH0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S
EVANGELISTS(3) IY0 V AE1 N JH AH0 L IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evangelist (n) ˈɪvˈænʤəlɪst (i1 v a1 n jh @ l i s t)
evangelists (n) ˈɪvˈænʤəlɪsts (i1 v a1 n jh @ l i s t s)
evangelistic (j) ˈɪvˌænʤəlˈɪstɪk (i1 v a2 n jh @ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evangelist {m} | Evangelisten {pl}evangelist | evangelists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバンジェリスト[ebanjierisuto] (n) evangelist [Add to Longdo]
伝道師[でんどうし, dendoushi] (n) evangelist [Add to Longdo]
伝道者[でんどうしゃ, dendousha] (n) evangelist; evangelistic worker [Add to Longdo]
伝道集会[でんどうしゅうかい, dendoushuukai] (n) evangelistic meeting [Add to Longdo]
布教者[ふきょうしゃ, fukyousha] (n) missionary; evangelist; propagandist [Add to Longdo]
福音史家[ふくいんしか, fukuinshika] (n) evangelist (i.e. Matthew, Mark, Luke or John) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evangelist
   n 1: a preacher of the Christian gospel [syn: {evangelist},
      {revivalist}, {gospeler}, {gospeller}]
   2: (when capitalized) any of the spiritual leaders who are
     assumed to be authors of the Gospels in the New Testament:
     Matthew, Mark, Luke, and John

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 evang-
 
 1. (kıs.) evangelical, evangelist.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top