ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evangelist

IH0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S T   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evangelist-, *evangelist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evangelist[N] ผู้ที่สอนศาสนาคริสต์, See also: ผู้ที่พยายามชักชวนให้ผู้อื่นมานับถือคริสต์, Syn. missionary

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evangelist(อีแวน'จะลิสทฺ) n. ผู้สอนคำสอนของพระเยซูและชีวประวัติของพระเยซู,ผู้มีความกระตือรือร้น

English-Thai: Nontri Dictionary
evangelist(n) ผู้เผยแพร่ศาสนา,ผู้สอนศาสนา,ผู้เขียนคัมภีร์คริสต์ศาสนา

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Evangelist (n ) ศาสดาพยากรณ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
..offered to do the taxes for the Compton evangelistic EpiscopaI Baptist Church.เขาจะจัดการภาษีให้โบสถ์คอมป์ตัน อีแวนเจลิสติก เอพิซคาพูที่เซาธ์เซ็นทรัล Bringing Down the House (2003)
Three months ago, two of South Africa's great evangelists came here to hold a top-notch, bells and whistles campaign.3 เดือนก่อน นักเทศน์ชื่อดัง 2 คน ของแอฟริกาใต้ มาที่นี่เพื่อจัดการรณรงค์อย่างใหญ่โต Faith Like Potatoes (2006)
Tell me, Mr. Buchan who are your great evangelists that you've booked?บอกผม คุณบัคคาน คุณมาจองที่ให้นักเทศน์คนไหน Faith Like Potatoes (2006)
No straight boy dyes his hair to look like Linda Evangelista circa 1993.ไม่มีผู้ชายแท้คนไหนย้อมผม เหมือนลินดา อีวานเจลลิสต้า(อดีตนางแบบชื่อดัง) ตอนปี1993 หรอก Duets (2010)
St. John the Evangelist, who was always depicted with an eagle.เซนท์ จอห็น ผู้ถ่ายทอดพระประวัติ ผู้ซึ่งเปรียบเหมือนนกอินทรีย์ The Adventures of Tintin (2011)
Bruno became an evangelist spreading the gospel of infinity throughout Europe.บรูโน่กลายเป็นศาสนา, การแพร่กระจายข่าว ประเสริฐของอินฟินิตี้ทั่วยุโรป Standing Up in the Milky Way (2014)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVANGELIST    IH0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S T
EVANGELIST    IY0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S T
EVANGELISTS    IH0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S
EVANGELISTS    IY0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S S
EVANGELISTS    IY0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S T S
EVANGELISTS    IH0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S S
EVANGELISTS    IH0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S T S
EVANGELISTA    EH0 V AA0 NG G EH0 L IY1 S T AH0
EVANGELISTS    IY0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S
EVANGELISTIC    IY0 V AE1 N JH AH0 L IH2 S T IH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evangelist    (n) ˈɪvˈænʤəlɪst (i1 v a1 n jh @ l i s t)
evangelists    (n) ˈɪvˈænʤəlɪsts (i1 v a1 n jh @ l i s t s)
evangelistic    (j) ˈɪvˌænʤəlˈɪstɪk (i1 v a2 n jh @ l i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evangelist {m} | Evangelisten {pl}evangelist | evangelists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバンジェリスト[, ebanjierisuto] (n) evangelist [Add to Longdo]
伝道師[でんどうし, dendoushi] (n) evangelist [Add to Longdo]
伝道者[でんどうしゃ, dendousha] (n) evangelist; evangelistic worker [Add to Longdo]
伝道集会[でんどうしゅうかい, dendoushuukai] (n) evangelistic meeting [Add to Longdo]
布教者[ふきょうしゃ, fukyousha] (n) missionary; evangelist; propagandist [Add to Longdo]
福音史家[ふくいんしか, fukuinshika] (n) evangelist (i.e. Matthew, Mark, Luke or John) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evangelist
   n 1: a preacher of the Christian gospel [syn: {evangelist},
      {revivalist}, {gospeler}, {gospeller}]
   2: (when capitalized) any of the spiritual leaders who are
     assumed to be authors of the Gospels in the New Testament:
     Matthew, Mark, Luke, and John

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 evang-
 
 1. (kıs.) evangelical, evangelist.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top