ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evangelism

IH0 V AE1 N JH AH0 L IH2 Z AH0 M   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evangelism-, *evangelism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evangelism[N] การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ (โดยเฉพาะโดยคริสตศาสนิกชนที่พยายามชักชวนให้คนอื่นหันมานับถือศาสนาคริสต์)
evangelism[N] ความกระตือรือร้นอย่างมากในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง, Syn. enthusiasm, fervor, zeal

English-Thai: Nontri Dictionary
evangelism(n) การสอนศาสนา,การเผยแพร่คำสอน,การเผยแพร่ศาสนา

CMU English Pronouncing Dictionary
EVANGELISM    IH0 V AE1 N JH AH0 L IH2 Z AH0 M
EVANGELISM    IY0 V AE1 N JH AH0 L IH2 Z AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evangelism    (n) ˈɪvˈænʤəlɪzəm (i1 v a1 n jh @ l i z @ m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Evangelismus {m}evangelism [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
公衆伝動[こうしゅうでんどう, koushuudendou] (n) public evangelism [Add to Longdo]
信徒伝動[しんとでんどう, shintodendou] (n) lay evangelism [Add to Longdo]
伝道[でんどう, dendou] (n,vs) proselytizing; evangelism; missionary work; (P) [Add to Longdo]
福音主義[ふくいんしゅぎ, fukuinshugi] (n,adj-no) (1) evangelicalism; (2) evangelism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evangelism
      n 1: zealous preaching and advocacy of the gospel

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top