ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evangelical

IY2 V AE0 N JH EH1 L IH0 K AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evangelical-, *evangelical*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evangelical[ADJ] เกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตและคำสั่งสอนของพระเยซูทั้ง 4 ชุดในคัมภีร์ไบเบิล (ได้แก่ แมทธิว, มาร์ค, ลุค และจอห์น), Syn. evangelic
evangelical[ADJ] เกี่ยวกับศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนท์ที่ศาสนิกชนของนิกายนี้เชื่อถือในคัมภีร์ไบเบิลและการช่วยให้รอดจากบาปโดยการศรัทธาในพระเยซู, Syn. evangelic
evangelical[ADJ] ซึ่งกระตือรือร้นที่จะสนับสนุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งและต้องการให้คนอื่นเชื่อเหมือนกับตัวเอง, Syn. evangelic
evangelical[N] ศาสนิกชนของศาสนาคริสต์อีแวนเจลิค (ซึ่งเป็นสายหนึ่งในนิกายโปรแตสแตนท์)

English-Thai: Nontri Dictionary
evangelical(adj) เกี่ยวกับคำสอนของพระเยซู

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The idea that the protagonists of this coup are a weird mix of PMDB and PSDB, with high dosages of evangelicalism.ไอเดียที่ว่าแกนนำในการรัฐประหารครั้งนี้ เป็นส่วนผสมที่ประหลาดมากจากสองพรรคใหญ่ แถมด้วยความหมกมุ่น ในคำสอนของพระเจ้าแบบเต็มเปี่ยม  ()

CMU English Pronouncing Dictionary
EVANGELICAL    IY2 V AE0 N JH EH1 L IH0 K AH0 L
EVANGELICALS    IY2 V AE2 N JH EH1 L IH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evangelical    (j) ˌiːvænʤˈɛlɪkl (ii2 v a n jh e1 l i k l)
evangelicalism    (n) ˌiːvænʤˈɛlɪkəlɪzəm (ii2 v a n jh e1 l i k @ l i z @ m)

Japanese-English: EDICT Dictionary
福音教会[ふくいんきょうかい, fukuinkyoukai] (n) Evangelical Church [Add to Longdo]
福音主義[ふくいんしゅぎ, fukuinshugi] (n,adj-no) (1) evangelicalism; (2) evangelism [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evangelical
   adj 1: relating to or being a Christian church believing in
       personal conversion and the inerrancy of the Bible
       especially the 4 Gospels; "evangelical Christianity"; "an
       ultraconservative evangelical message"
   2: of or pertaining to or in keeping with the Christian gospel
     especially as in the first 4 books of the New Testament
   3: marked by ardent or zealous enthusiasm for a cause [syn:
     {evangelical}, {evangelistic}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top