ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evanescent

EH2 V AH0 N EH1 S AH0 N T   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evanescent-, *evanescent*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evanescent[ADJ] หายไปอย่างรวดเร็ว, Syn. ephemeral, fleeting, transient

English-Thai: Nontri Dictionary
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evanescentอยู่ไม่ทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVANESCENT    EH2 V AH0 N EH1 S AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evanescent    (j) ˌiːvənˈɛsnt (ii2 v @ n e1 s n t)

Japanese-English: EDICT Dictionary
電光朝露[でんこうちょうろ, denkouchouro] (n) fleeting; evanescent [Add to Longdo]
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
露の命[つゆのいのち, tsuyunoinochi] (n) life as evanescent as the dew [Add to Longdo]
槿花一朝[きんかいっちょう, kinkaicchou] (n) evanescent glory; passing prosperity [Add to Longdo]
槿花一日[きんかいちじつ, kinkaichijitsu] (n) evanescent glory; passing prosperity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  evanescent
      adj 1: tending to vanish like vapor; "evanescent beauty"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top