ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evanesce

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evanesce-, *evanesce*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evanesce[VI] ลดน้อยลงเรื่อยๆ จนไม่มีเหลืออยู่ (ทางวรรณคดี), Syn. disappear, fade, vanish
evanescent[ADJ] หายไปอย่างรวดเร็ว, Syn. ephemeral, fleeting, transient

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evanesce(เอฟ'วะเนส) vi. ค่อย ๆ หายไป,ค่อย ๆ สลายไป,ค่อย ๆ สูญหายไป,ค่อย ๆ ,จางหายไป, See also: evanescence n. evanescent adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
evanescent(adj) หายลับไป,ซึ่งจางหายไป,ซึ่งเลือนหายไป,ซึ่งค่อยๆสลายไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evanescentอยู่ไม่ทน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Evanescence. Linkin Park.อีแวนเนสเซนส์ ลิงกิ้งพาร์ก Unknown Subject (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
EVANESCENT    EH2 V AH0 N EH1 S AH0 N T
EVANESCENCE    EH2 V AH0 N EH1 S AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evanescent    (j) ˌiːvənˈɛsnt (ii2 v @ n e1 s n t)
evanescence    (n) ˌiːvənˈɛsns (ii2 v @ n e1 s n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
電光朝露[でんこうちょうろ, denkouchouro] (n) fleeting; evanescent [Add to Longdo]
飛花落葉[ひからくよう, hikarakuyou] (exp) Blossoms fall and leaves scatter; the evanescence (impermanence) of worldly things [Add to Longdo]
桧葉叉[ひばまた;ヒバマタ, hibamata ; hibamata] (n) (uk) Arctic wrack (Fucus evanescens) [Add to Longdo]
泡沫夢幻[ほうまつむげん, houmatsumugen] (adj-no) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
夢幻泡沫[むげんほうまつ, mugenhoumatsu] (n) transient; ephemeral; fleeting; evanescent [Add to Longdo]
無常感;無常観[むじょうかん, mujoukan] (n) sense of the vanity of life; perception of the evanescence of life [Add to Longdo]
露の命[つゆのいのち, tsuyunoinochi] (n) life as evanescent as the dew [Add to Longdo]
槿花一朝[きんかいっちょう, kinkaicchou] (n) evanescent glory; passing prosperity [Add to Longdo]
槿花一日[きんかいちじつ, kinkaichijitsu] (n) evanescent glory; passing prosperity [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evanesce
   v 1: disappear gradually; "The pain eventually passed off" [syn:
      {evanesce}, {fade}, {blow over}, {pass off}, {fleet},
      {pass}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top