ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evaluation

IH0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N   
66 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evaluation-, *evaluation*
English-Thai: Longdo Dictionary
evaluation(n) การประเมินผล

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
devaluation(ดีแวลลิวเอ'เชิน) n. การลดค่าเงินตรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evaluationการประเมินค่า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
evaluation, jobการประเมินค่าของงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evaluation, projectการประเมินผลโครงการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evaluationการประเมินค่า [เศรษฐศาสตร์]
Evaluationการประเมินผล [TU Subject Heading]
Evaluationประเมินผล,ประเมินผลโครงการ,ประเมินผลงานที่ทำ,การทดลองประเมินผล,การประเมินผล,การประเมินคุณค่า,การประเมิน,การประเมินค่า,ประเมินผลที่ได้ปฏิบัติไป [การแพทย์]
Evaluation of Immunological Factorsการตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา [การแพทย์]
Evaluation of Performanceการประเมินผลการกระทำของทีมงานหรือเจ้าหน้าที่ [การแพทย์]
Evaluation Researchการวิจัยในรูปของการประเมินผล [การแพทย์]
Evaluation research (Social action programs)วิจัยประเมินผล (โปรแกรมกิจกรรมทางสังคม) [TU Subject Heading]
Evaluation Screening Roleบทบาทเกี่ยวกับการประเมินและสำรวจ [การแพทย์]
Evaluation Stageระยะใคร่ครวญทางได้ทางเสีย [การแพทย์]
Evaluation Studiesการประเมินผล [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shall be present during the evaluation.ผมจะเสนอระหว่างการพิจารณาคดี Basic Instinct (1992)
Mr. Rose told you the purpose of this evaluation.คุณโรสได้บอกคุณแล้ว จุดประสงค์ของการพิจารณาคดีครั้งนี้ Basic Instinct (1992)
About the evaluation.เกี่ยวกับการพิจารณาคดี Basic Instinct (1992)
It's not advisable for a doctor who's done a forensic evaluation to then become that person's therapist.มันไม่ควรสำหรับหมอที่ อยู่ในศาลการพิจารณาคดี ...แล้วมาเป็นหมอบำบัด ให้กับคนคนนั้น Basic Instinct (1992)
The reason I agreed to the evaluation was because I thought it would be fun.เหตุผลที่ฉันยอมรับในการพิจารณาคดี เป็นเพราะ ฉันคิดว่ามันคงสนุก Basic Instinct (1992)
I might have more psychiatric evaluations for you.ผมอาจจะมี การพิจารณคดีทางด้านจิตเวทมาให้คุณอีก Basic Instinct (1992)
It's just that I did an evaluation of Miss Tramell....ผมทำแผนประกอบการพิจารณาคดี ของคุณทราเมล... Basic Instinct (1992)
They undergo psychiatric evaluations, especially those in Security.พวกเขาผ่านการประเมินมาแล้ว, โดยเฉพาะพวกที่ดูแลรักษาความปลอดภัย. Ghost in the Shell (1995)
This is your file. I have to send it back to the judge for evaluation. Oh.แฟ้มของเธอ ชั้นต้องส่งไปตรวจเพื่อ ผู้พิพากษาจะได้พิจารณา Good Will Hunting (1997)
I just wanted to say I may have been a bit premature in my early evaluation of your abilities.ฉันอยากพูดว่าฉันอาจจะยังเด็กเกินไป... จากการประเมิณความสามารถของ เธอในขั้นต้น Inspector Gadget 2 (2003)
However according to the medical evaluation and the psychoanalysis report the defendant is confirmed to be mentally unstable.แต่อย่างไรก็ตาม... ...ตามผลการตรวจของแพทย์ และรายงานทางประสาท Uninvited (2003)
Dr. Walsh sent me down for a final evaluation.หมอวอลซ์ ส่งผมมา ให้ทำประเมินครั้งสุดท้าย Just Like Heaven (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evaluationHe has not taken the highest level evaluation, but he is good at mathematics.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การประเมินผล[N] evaluation, See also: assessment, Example: ประธานให้สรุปการประเมินผลของผู้เข้าร่วมประชุม, Thai definition: การกะประมาณคุณค่าเท่าที่ควรจะเป็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรรมาธิการงบประมาณ[n. exp.] (kammāthikān ngop pramān) EN: scrutinizing committee   FR: comité de suivi [m] ; comité d'évaluation [m]
การลดค่าเงิน[n. exp.] (kān lot khā ngoen) EN: devaluation ; depreciation;   FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การลดค่าเงินบาท[n. exp.] (kān lot khā ngoen bāt) EN: baht devaluation   FR: dévaluation du baht [f]
การลดค่าเงินตรา[n. exp.] (kān lot khā ngoentrā) EN: devaluation   FR: dépréciation [f] ; dévaluation [f]
การประเมิน[n.] (kān pramoēn) EN: assessment ; appraisal   FR: évaluation [f]
การประเมินผล[n.] (kān pramoēnphon) EN: evaluation   FR: évaluation [f]
การประเมินผลกระทบ[n. exp.] (kān pramoēnphon krathop) EN: impact evaluation   FR: évaluation de l'impact [f]
การตีราคา[n. exp.] (kān tī rākhā) EN: appraisal   FR: évaluation [f]
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; evaluation   FR: mesure [f] ; mesurage [m]
เกณฑ์[n.] (kēn) EN: unit ; standard ; basis ; norm ; criterion ; criteria ; measure ; evaluation principle   FR: standard [m] ; critère [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVALUATION    IH0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N
EVALUATION    IY0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N
EVALUATIONS    IH0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N Z
EVALUATIONS    IY0 V AE2 L Y UW0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evaluation    (n) ˈɪvˌæljuˈɛɪʃən (i1 v a2 l y u ei1 sh @ n)
evaluations    (n) ˈɪvˌæljuˈɛɪʃənz (i1 v a2 l y u ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
考评[kǎo píng, ㄎㄠˇ ㄆㄧㄥˊ, / ] evaluation; to investigate and evaluate, #14,287 [Add to Longdo]
鉴定委员会[jiàn dìng wěi yuán huì, ㄐㄧㄢˋ ㄉㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] evaluation committee; review board [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Betriebsdatenauswertung {f}evaluation of operational data [Add to Longdo]
Bewertungskriterium {n}evaluation criterion [Add to Longdo]
Evaluation {f}; Evaluierung {f}; fachgerechte Bewertung {f}evaluation [Add to Longdo]
Schätzung {f}; Abschätzung {f} | nach meiner Schätzung | neue Abschätzungevaluation | in my evaluation | reevaluation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバチップ[, ebachippu] (n) (abbr) special version of a product with features that allow it to be used for evaluation (wasei [Add to Longdo]
エバリュエーション[, ebaryue-shon] (n) evaluation [Add to Longdo]
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] (n) {comp} test plan; system test and evaluation plan [Add to Longdo]
デバリュエーション[, debaryue-shon] (n) devaluation [Add to Longdo]
リバリュエーション[, ribaryue-shon] (n) revaluation [Add to Longdo]
官能検査[かんのうけんさ, kannoukensa] (n) sensory evaluation [Add to Longdo]
勤務評定[きんむひょうてい, kinmuhyoutei] (n) (work) performance evaluation; performance review; efficiency rating [Add to Longdo]
激辛[げきから, gekikara] (n,adj-na,adj-no) (1) extremely hot (spicy); (2) very strict evaluation [Add to Longdo]
考課[こうか, kouka] (n) evaluation; rating [Add to Longdo]
再評価[さいひょうか, saihyouka] (n,vs) reassessment; reappraisal; reevaluation; revaluation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
システム試験評価計画[システムしけんひょうかけいかく, shisutemu shikenhyoukakeikaku] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
試験計画書[しけんけいかくしょ, shikenkeikakusho] test plan, system test and evaluation plan [Add to Longdo]
評価値[ひょうかち, hyoukachi] evaluation value [Add to Longdo]
評価報告書[ひょうかほうこくしょ, hyoukahoukokusho] evaluation report [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evaluation
   n 1: act of ascertaining or fixing the value or worth of [syn:
      {evaluation}, {rating}]
   2: an appraisal of the value of something; "he set a high
     valuation on friendship" [syn: {evaluation}, {valuation},
     {rating}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top