ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evade

IH0 V EY1 D   
A/文 ⚙
ภาษาที่แสดง

ประเภทคำอ่านที่แสดง


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evade-, *evade*
Possible hiragana form: えう゛ぁで
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evade(vt) หลบเลี่ยง (ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี), See also: หลีกเลี่ยง ที่จะกระทำสิ่งที่ไม่ดี, Syn. avoid, elude

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evade(อีเวด') {evaded,evading,evades} vi. หลบ,หลีก,หนี,เลี่ยง. -evader n.

English-Thai: Nontri Dictionary
evade(vt) หลบเลี่ยง,หลบหลีก,เลี่ยง,หนี

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evadeHe schemed to evade tax.
evadeJack tried to evade paying his taxes.
evadeShe is an old hand at spying on tax evaders.
evadeThey falsified the account balances to evade the tax.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หดหัว(v) hide, See also: evade, dodge, Syn. หลบ, Example: เจ้าพ่อทั้งหลายหดหัวไม่ออกมายิงกันตัวต่อตัวตามคำท้า
หลบฉาก(v) evade, See also: avoid, keep away from, Syn. หลบมุม, หลบเลี่ยง, หลบหลีก, หลีก, Example: เมื่อเห็นว่าเขาเข้ามา เธอก็หลบฉากออกไปทันที, Thai Definition: เอี้ยวตัวหลบโดยพลัน, เลี่ยงหลบออกไป
หลบหัว(v) evade, See also: dodge, duck, Syn. หลบหน้า, หลบ, หลบซ่อน, หายหัว, Example: หลบหัวไปไหนมาทั้งวัน ?, Thai Definition: หลบไปไม่ให้เจอ, ไม่อยู่ให้เห็น
หลีกเลี่ยง(v) avoid, See also: evade, Syn. เลี่ยง, หลีกหนี, หลบ, หลบหลีก, Example: เราสามารถป้องกันโรคหัวใจ และมะเร็งได้ โดยหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันชนิดอิ่มตัว, Thai Definition: ทำให้ตนไม่ต้องประสบ
ปลีก(v) evade, Syn. แยก, หลีก, ปลีกตัว, Example: ฉันอายุก็มากแล้ว อยากจะปลีกตัวออกจากเพื่อนฝูงมาอยู่โดดเดี่ยว, Thai Definition: แยกหรือหลีกออกจากหมู่จากพวกไป
พูดเส(v) evade, Syn. พูดเฉไฉ, พูดเชือนแช, Example: พอจะพูดจริงจังกับเขา เขาก็พูดเสไปเรื่อยไม่เข้าเรื่องเสียที, Thai Definition: พูดไปเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
สับหลีก(v) evade, See also: elude, Syn. หลีกเลี่ยง, เลี่ยง, หลบฉาก, หลบหลีก, หลีก, Example: เขาสับหลีกกับพวกเราตลอด ไม่ยอมเจอหน้าพวกเราเลย, Thai Definition: หลบหน้าเพราะไม่อยากพบปะเจอะเจอ
หน่ายหนี(v) shun, See also: evade, eschew, Example: ต่อให้เธอไปอยู่ที่ไหนก็จะอาสาตามไปทุกที่ เพราะรักเธอแน่วแน่ ความรู้สึกก็ไม่เปลี่ยนแปลง หน่ายหนี, Thai Definition: หลบไปเพราะทนไม่ได้, จากไปเพราะเบื่อ
บิดพลิ้ว(v) evade, See also: refuse to admit, shirk, Syn. หลีกเลี่ยง, Example: ฝ่ายทหารเคลื่อนไหวให้นายกฯ ปลดรัฐมนตรีบางคนออก แต่นายกฯ ก็บิดพลิ้วไม่ยอมทำตามคำเรียกร้อง, Thai Definition: หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือปฏิบัติไม่ตรงตามข้อตกลง
บ่ายเบี่ยง(v) avoid, See also: evade, shirk, dodge, Syn. เลี่ยง, เฉไฉ, Example: พ่อบ่ายเบี่ยงไม่ยอมรับว่าไปกินเหล้ากับเพื่อนมา เพราะกลัวแม่จะโกรธ, Thai Definition: เลี่ยงพอให้พ้นไป, ทำหรือพูดเลี่ยงเพื่อให้พ้นตัวไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบี่ยงบ่าย[bīengbāi] (v) EN: avoid ; evade ; dodge ; shirk ; equivocate ; talk evasively  FR: éviter ; esquisser
บิดพลิ้ว[bitphliū] (v) EN: shirk one's duty ; equivocate ; procrastinate ; be evasive ; evade; refuse to admit; shirk
เลี่ยง[līeng] (v) EN: avoid ; evade ; avert ; get around ; be evasive  FR: éviter ; échapper ; contourner ; fuir ; éluder
เลี่ยงความรับผิดชอบ[līeng khwām rapphitchøp] (v, exp) EN: avoid responsibility ; evade one's responsibility ; shirk one's responsibility  FR: échapper à ses responsabilités ; fuir ses responsabilités
เลี่ยงปัญหา[līeng panhā] (v, exp) EN: evade the issue  FR: éluder une difficulté ; éluder un problème
เลี่ยงภาษี[līeng phāsī] (v, exp) EN: evade tax
หลีก[līk] (v) EN: avoid ; evade ; move aside ; sidestep ; get out of the way  FR: écarter ; éloigner ; éviter ; éluder
หลีกเลี่ยง[līklīeng] (v) EN: avoid ; evade  FR: éviter ; échapper à
หลบ[lop] (v) EN: keep away ; avoid ; evade ; elude ; dodge ; abscond  FR: éviter ; éluder ; esquiver
หลบหลีก[loplīk] (v) EN: avoid ; evade ; shun  FR: se soustraire (à) ; éviter ; éluder ; se dérober (à) ; fuir

CMU English Pronouncing Dictionary
EVADE IH0 V EY1 D
EVADE IY0 V EY1 D
EVADES IH0 V EY1 D Z
EVADER IY0 V EY1 D ER0
EVADER IH0 V EY1 D ER0
EVADED IY0 V EY1 D IH0 D
EVADED IH0 V EY1 D IH0 D
EVADES IY0 V EY1 D Z
EVADERS IH0 V EY1 D ER0 Z
EVADERS IY0 V EY1 D ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evade (v) ˈɪvˈɛɪd (i1 v ei1 d)
evaded (v) ˈɪvˈɛɪdɪd (i1 v ei1 d i d)
evades (v) ˈɪvˈɛɪdz (i1 v ei1 d z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
ばっくれる[bakkureru] (v1) (1) (sl) to feign ignorance; (2) to evade one's responsibilities [Add to Longdo]
逸らかす[はぐらかす, hagurakasu] (v5s,vt) (uk) to dodge; to evade; to give the slip [Add to Longdo]
引っ掛ける(P);引っかける;引っ懸ける[ひっかける, hikkakeru] (v1,vt) (1) to hang (something) on (something); to throw on (clothes); (2) to hook; to catch; to trap; to ensnare; (3) to cheat; to evade payment; to jump a bill; (4) to drink (alcohol); (5) (See ぶっ掛ける) to splash someone (with); (6) to hit the ball off the end of the bat (baseball); (P) [Add to Longdo]
言い逃れる;言逃れる[いいのがれる, iinogareru] (v1,vt) to explain away; to talk one's way out of; to excuse oneself; to evade [Add to Longdo]
借り倒す[かりたおす, karitaosu] (v5s,vt) to evade payment [Add to Longdo]
身をかわす;身を躱す[みをかわす, miwokawasu] (exp,v5s) to dodge; to evade [Add to Longdo]
潜り抜ける;くぐり抜ける[くぐりぬける, kugurinukeru] (v1,vi) to go through; to pass through; to escape (through the cordon); to evade (the law) [Add to Longdo]
潜る[もぐる, moguru] (v5r,vi) (1) (uk) to drive; to pass through; to pass under; (2) to evade; to hide; (3) to survive; (P) [Add to Longdo]
体をかわす;体を躱す;体を交わす(iK)[たいをかわす, taiwokawasu] (exp,v5s) (See 躱す) to avoid; to dodge; to evade [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evade
   v 1: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
      (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
      skirted the problem"; "They tend to evade their
      responsibilities"; "he evaded the questions skillfully"
      [syn: {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent},
      {parry}, {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]
   2: escape, either physically or mentally; "The thief eluded the
     police"; "This difficult idea seems to evade her"; "The event
     evades explanation" [syn: {elude}, {evade}, {bilk}]
   3: practice evasion; "This man always hesitates and evades"
   4: use cunning or deceit to escape or avoid; "The con man always
     evades"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top