ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evacuation

IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evacuation-, *evacuation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evacuation[N] การระบายของเสียในร่างกายออก, See also: การถ่ายของเสียในร่างกายออก, Syn. discharge, draining
evacuation[N] การอพยพ, See also: การย้ายไปยังที่ปลอดภัยกว่า, Syn. removal, withdrawal
evacuation[N] สิ่งที่ถูกขับถ่ายออกจากร่างกาย ได้แก่ ปัสสาวะ อุจจาระ, Syn. excrement, feces, urine

English-Thai: Nontri Dictionary
evacuation(n) การถอนทหาร,การอพยพ,การโยกย้าย,การขับออก,การทำให้ว่างเปล่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evacuation๑. การถ่ายออก, การขจัดออก๒. สิ่งถ่ายออก, สิ่งถูกขจัดออก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuation๑. การอพยพ๒. การส่งกลับ (ทหาร) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
evacuationการอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evacuation of civiliansการอพยพพลเรือน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These are the evacuation orders.ฉันไม่คิดยังงั้น Schindler's List (1993)
Evacuation complete.ทุกอย่างพร้อม Ghost in the Shell (1995)
You're talking about the evacuation of 7,400 people.คุณกำลังพูดถึง เกี่ยวกับการอพยพของ 7,400 คน Dante's Peak (1997)
- All I'm talking about... is you consider alerting the town to the possibility of an evacuation.- สิ่งที่ผมกำลังพูดถึง ... คือคุณพิจารณาการแจ้งเตือนเมือง เป็นไปได้ของการอพยพ Dante's Peak (1997)
Norman, why don't you pull out the town's emergency evacuation plans.นอร์แมนทำไมคุณไม่ดึงออก เมืองแผนอพยพฉุกเฉิน Dante's Peak (1997)
I am requesting that all residents attend a meeting at the high school... at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of our town.ฉันกำลังขอให้ผู้อยู่อาศัยทั้งหมด เข้าร่วมประชุมที่โรงเรียนมัธยม ... ที่ 6: 00 พี ม. Dante's Peak (1997)
There will be a meeting held... in the high school at 6:00 p. m. to discuss the evacuation of Dante's Peak.ในโรงเรียนมัธยมที่ 6: 00 พี ม. ไปยัง หารือเกี่ยวกับการอพยพของพีคของดันเต้ Dante's Peak (1997)
I want you to remember, no one should leave tonight without a copy... of the town's emergency evacuation plan.ฉันต้องการให้คุณจำไว้ว่าไม่มีใครควร โดยไม่ต้องออกจากคืนสำเนา ... ฉุกเฉินของเมือง แผนอพยพ Dante's Peak (1997)
Sir, where is your designated evacuation center?คุณประจำอยู่ศูนย์อพยพไหน The Time Machine (2002)
You will be held in detention until your evacuation center clears you for transport.คุณจะโดนกักบริเวณ จนกว่าศูนย์อพยพยืนยันมา The Time Machine (2002)
This is U-Gamma 7, evacuation complete but we just lost contact with Gamma 12.นี่ ยู-แกมม่า7 การอพยพสำเร็จ... ...แต่ว่าพวกเราเพิ่งจะเสียการติดต่อ กับ แกมม่า12 Resident Evil: Apocalypse (2004)
We don't need weapons. We need evacuation!พวกเราไม่ต้องการอาวุธ เราต้องการการถอยกำลัง Resident Evil: Apocalypse (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evacuationThe flow of evacuation events from occurrence of a large earthquake to the conclusion of emergency counter measures.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ระบบความปลอดภัย[n. exp.] (rabop khwām pløt phai) EN: safety measures   FR: système de sécurité [m] ; mesures d'évacuation [fpl]
ท่อน้ำทิ้ง[n. exp.] (thø nām thing) EN: drain   FR: tuyau d'évacuation (des eaux sales) [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
EVACUATION    IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N
EVACUATION    IY0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N
EVACUATIONS    IH0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N Z
EVACUATIONS    IY0 V AE2 K Y AH0 W EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evacuation    (n) ˈɪvˌækjuˈɛɪʃən (i1 v a2 k y u ei1 sh @ n)
evacuations    (n) ˈɪvˌækjuˈɛɪʃənz (i1 v a2 k y u ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
疏散措施[shū sàn cuò shī, ㄕㄨ ㄙㄢˋ ㄘㄨㄛˋ ㄕ, ] evacuation; measures to evacuate a building in an emergency [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お通じ;御通じ[おつうじ, otsuuji] (n) (pol) (See 通じ) bowel movement; evacuation [Add to Longdo]
エバキュエーション[, ebakyue-shon] (n,vs) evacuation [Add to Longdo]
引き上げ(P);引き揚げ;引上げ;引揚げ;引揚[ひきあげ, hikiage] (n) (1) pulling up; drawing up; salvage; re-flotation; (2) raising; increase; upward revision; (3) repatriation; evacuation; (P) [Add to Longdo]
引き揚げ船;引揚船[ひきあげふね;ひきあげぶね, hikiagefune ; hikiagebune] (n) evacuation boat; repatriation ship [Add to Longdo]
下し[くだし, kudashi] (n) evacuation; purgation [Add to Longdo]
学童疎開[がくどうそかい, gakudousokai] (n) evacuation of school children (from major cities to more rural areas, esp. during late World War II) [Add to Longdo]
救出作戦[きゅうしゅつさくせん, kyuushutsusakusen] (n) rescue mission; evacuation operation [Add to Longdo]
共同疎開[きょうどうそかい, kyoudousokai] (n) community evacuation [Add to Longdo]
強制疎開[きょうせいそかい, kyouseisokai] (n) forced evacuation [Add to Longdo]
緊急避難[きんきゅうひなん, kinkyuuhinan] (n) emergency evacuation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evacuation
   n 1: the act of removing the contents of something [syn:
      {emptying}, {voidance}, {evacuation}]
   2: the act of evacuating; leaving a place in an orderly fashion;
     especially for protection
   3: the bodily process of discharging waste matter [syn:
     {elimination}, {evacuation}, {excretion}, {excreting},
     {voiding}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top