ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evacuate

IH0 V AE1 K Y AH0 EY2 T   
43 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evacuate-, *evacuate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
evacuate[VT] ถ่าย (อากาศ) ออก, See also: ทำให้เป็นสุญญากาศ (ทางฟิสิกส์), Syn. clear, empty, void
evacuate[VT] ทำให้ว่างเปล่า (คำทางการ), See also: ทำให้ว่าง, Syn. clear, empty, void
evacuate[VI] อพยพ, See also: ย้ายไปที่ปลอดภัยกว่า
evacuate[VT] อพยพ, See also: ย้ายไปที่ปลอดภัยกว่า
evacuate to[PHRV] เคลื่อนย้ายไปยัง, See also: อพยพไป
evacuate from[PHRV] เคลื่อนย้ายออกจาก, See also: อพยพจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
evacuate(อีแวค'คิวเอท) v. อพยพ,โยกย้าย,ถอนออก,ถอย,ระบายออก,ขับออก,ขจัด., See also: evacuation n. ดูevacuate evacuator n. ดูevacuate

English-Thai: Nontri Dictionary
evacuate(vt) ทำให้ว่างเปล่า,ถอนไป,อพยพ,โยกย้าย,ขับออก,ขจัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
evacuateอพยพหลบภัย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
evacuated-tube collectorตัวเก็บรังสีแบบท่อสุญญากาศ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Evacuateดูด,เอาออก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For your own safety, please evacuate the streets immediately.เพื่อความปลอดภัยของคุณเองโปรดอพยพจากถนนทันที First Blood (1982)
Please evacuate the streets immediately.กรุณาอพยพจากถนนทันที First Blood (1982)
All Russian personnel are similarly ordered to evacuate American territory.บุคลากรรัสเซียทั้งหมดจะได้รับ คำสั่งในทำนองเดียวกัน อพยพไปยังดินแดนอเมริกัน 2010: The Year We Make Contact (1984)
Civilians have been evacuated, and there are reports of casualties in many areas.พลเรือนได้รับการเคลื่อนย้ายและมี รายงานของผู้เสียช? In the Name of the Father (1993)
We have to evacuate all floors.เราต้องอพยพทุกชั้น Heat (1995)
What Mr. Dalton here doesn't realize... is that if Elliot Blair gets the idea there is some kind of problem here, he's gonna take his $18 million, his 800 jobs, and he's gonna evacuate.สิ่งที่นายดัลตันที่นี่ ไม่ได้ตระหนักถึง ... คือว่าถ้าเอลเลียตแบลร์ได้รับความคิด มีชนิดของปัญหาบางอย่างที่นี่ เขาจะใช้เวลา $ 18,000,000 ของเขา 800 งานของเขาและเขาจะอพยพคนออกจาก Dante's Peak (1997)
The whole area is being evacuated.มีทางอ้อมมั้ย - ปิดพื้นที่ทั้งหมด - เราช่วยอะไรได้บ้าง The Truman Show (1998)
I will evacuate the royal family at once.I will evacuate the royal family at once. Anna and the King (1999)
We'll evacuate broadcast level and return to Zion.โดยเราจะอพยพออกจากระดับกระจายสัญญาณ แล้วกลับไปยังไซออน The Matrix Reloaded (2003)
The fleet will evacuate by one-light-year warp.ยานพร้อมที่จะเคลื่อนที่\ ด้วยความเร็วแสง Hoshi no koe (2002)
Everyone who boarded in Wichita will have to evacuate the plane.ผมไม่ไปไหนทั้งนั้น Yankee White (2003)
In Ireland, those remaining in Belfast and Bambridge have been urged to evacuate to Dublin as soon as possible.ที่ไอร์แลนด์ ขอให้ผู้ที่อยู่ในเบลฟาสต์อพยพ... ...ไปเมืองดับลินให้เร็วที่สุด The Day After Tomorrow (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evacuateThe people were evacuated because of the flood.
evacuateThe threatening floods made it necessary to evacuate the town.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้[V] defecate, See also: evacuate, have an evacuation, Syn. ถ่าย, อึ, ถ่ายอุจจาระ, Example: ทำไมเพื่อนแกขี้นานจัง คนอื่นเขารออยู่นะโว้ย, Thai definition: ขับถ่ายของเสียหรือกากอาหารจากร่างกายออกมาทางทวารหนัก, Notes: (ปาก)
ถ่าย[V] excrete, See also: evacuate, Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่ายทุกข์, ถ่ายอุจจาระ, อึ, Example: วันนี้เขาถ่ายทั้งวัน สงสัยจะท้องเสีย, Thai definition: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ถ่ายทุกข์[V] excrete, See also: evacuate, Syn. อุจจาระ, ขี้, ถ่าย, ถ่ายอุจจาระ, Example: ชาวบ้านส่วนใหญ่ชอบไปถ่ายทุกข์ที่กลางทุ่ง, Thai definition: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก
ถ่ายอุจจาระ[V] defecate, See also: evacuate, Syn. ปลดทุกข์, อึ, ขี้, ไปทุ่ง, ถ่ายอาจม, อุจจาระ, Example: แม่จะจำกัดบริเวณและเวลาให้เขาถ่ายอุจจาระให้เป็นที่และเป็นเวลา, Thai definition: ขับถ่ายกากอาหารออกทางทวารหนัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อพยพ[v.] (opphayop) EN: migrate ; move to ; evacuate ; remove   FR: migrer ; émigrer ; évacuer
อพยพประชากร[v. exp.] (opphayop prachākøn) EN: evacuate inhabitants   FR: évacuer la population
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete   FR: évacuer
ถ่ายทุกข์[v. exp.] (thāithuk) EN: excrete ; evacuate   
ถ่ายอุจจาระ[v.] (thāi-utjāra) EN: defecate ; move one's bowels ; poop ; do a poo ; evacuate   FR: déféquer

CMU English Pronouncing Dictionary
EVACUATE    IH0 V AE1 K Y AH0 EY2 T
EVACUATE    IY0 V AE1 K Y AH0 EY2 T
EVACUATED    IH0 V AE1 K Y AH0 W EY2 T AH0 D
EVACUATED    IY0 V AE1 K Y AH0 W EY2 T AH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evacuate    (v) ˈɪvˈækjuɛɪt (i1 v a1 k y u ei t)
evacuated    (v) ˈɪvˈækjuɛɪtɪd (i1 v a1 k y u ei t i d)
evacuates    (v) ˈɪvˈækjuɛɪts (i1 v a1 k y u ei t s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
立ち退く(P);立退く[たちのく, tachinoku] (v5k,vi) to evacuate; to clear out; to vacate; to withdraw; to take refuge; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 evacuate
   v 1: move out of an unsafe location into safety; "After the
      earthquake, residents were evacuated"
   2: empty completely; "evacuate the bottle"
   3: move people from their homes or country
   4: create a vacuum in (a bulb, flask, reaction vessel)
   5: excrete or discharge from the body [syn: {evacuate}, {void},
     {empty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top