ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euthanasia

Y UW2 TH AH0 N EY1 ZH AH0   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euthanasia-, *euthanasia*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euthanasia[N] การฆ่าหรือช่วยให้บุคคลที่ทุกข์ทรมานจากโรคหรืออาการบาดเจ็บที่รักษาไม่หาย ตายอย่างไม่เจ็บปวด (ซึ่งผิดกฎหมายในเกือบทุกประเทศ), Syn. mercy killing

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
euthanasia๑. ความตายสบาย๒. ปรานีฆาต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euthanasiaการุณยฆาต [ดู mercy killing] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euthanasiaการุณยฆาต [TU Subject Heading]
Euthanasiaการุณยฆาต [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Like, euthanasia?แบบว่าการุณฆาตน่ะ Pineapple Express (2008)
I could talk all day about euthanasia. Don't get me started.ฉันพูดเรื่องการุณฆาตได้ทั้งวัน อย่าให้ฉันได้เริ่มเชียว Pineapple Express (2008)
Moreover, if it can be applied to medicine, a legitimate euthanasia option could be implemented.ยิ่งกว่านั้น ถ้านำมาใช้กับยาได้นะ การฆ่าคนเพื่อให้ หลุดพ้นจากความเจ็บปวดก็จะเป็นผลง่าย Orutorosu no inu (2009)
That practices euthanasia. Oh, we're not there yet.แล้วคุณก็เป็นหมอเพียงคนเดียวแถวๆ นี้ ที่ทำการุณยฆาต You Don't Know Jack (2010)
I will be administering direct lethal injection, What's called "active euthanasia. "ฟังนะทอม หมอจะใช้การฉีดยาเข้าไปโดยตรงให้คุณเสียชีวิต You Don't Know Jack (2010)
I want to put euthanasia on trial.- ข้อหาฆาตรกรรมล่ะมั้ง You Don't Know Jack (2010)
The most public symbol of the euthanasia movement and we need to stop him.การลงโทษเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะแจ๊ค เควอร์เกี้ยน เป็นสัญลักษณ์ทางสังคมที่เด่นชัดที่สุด... You Don't Know Jack (2010)
- Is euthanasia always murder? - Objection.- ก็ได้ การุณยฆาตต้องเป็นฆาตกรรมเสมอไปมั้ยครับ You Don't Know Jack (2010)
That euthanasia is not always murder? Objection. Calls for a legal conclusion....พูดในเชิงตรรกะคุณพูดได้มั้ยครับ ว่าการุณยฆาตไม่จำเป็นต้องเป็นฆาตกรรมเสมอไป You Don't Know Jack (2010)
And made the state policy euthanasia? What could go wrong?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเค้ารอดตัวไปได้ และทำให้การทำการุณยฆาตเป็นนโยบายของรัฐ You Don't Know Jack (2010)
Euthanasia a state policy Some catastrophic things can evolve...ที่สามารถตอบคุณได้ว่า เมื่อคุณทำให้การุณยฆาตกลายเป็นนโยบายของรัฐ... You Don't Know Jack (2010)
♪ Fights for euthanasia#FightsforeuthanasiaIt Takes Two to Make a Thing Go Wrong (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
EUTHANASIA    Y UW2 TH AH0 N EY1 ZH AH0
EUTHANASIA    Y UW2 TH AH0 N EY1 ZH Y AH0
EUTHANASIA'S    Y UW2 TH AH0 N EY1 ZH AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
euthanasia    (n) jˌuːθənˈɛɪzɪəʳ (y uu2 th @ n ei1 z i@)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安乐死[ān lè sǐ, ㄢ ㄌㄜˋ ㄙˇ, / ] euthanasia, #30,629 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイタナシー[, oitanashi-] (n) euthanasia (ger [Add to Longdo]
ユーサネイジア[, yu-saneijia] (n) euthanasia [Add to Longdo]
ユータナージー[, yu-tana-ji-] (n) euthanasia (ger [Add to Longdo]
安楽死[あんらくし, anrakushi] (n) euthanasia; (P) [Add to Longdo]
安死術[あんしじゅつ, anshijutsu] (n) (method of) euthanasia [Add to Longdo]
慈悲殺[じひさつ, jihisatsu] (n) (See 安楽死) mercy killing (euthanasia performed to end someone's suffering, but without consent) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euthanasia
   n 1: the act of killing someone painlessly (especially someone
      suffering from an incurable illness) [syn: {euthanasia},
      {mercy killing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top