ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eustachian tube

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eustachian tube-, *eustachian tube*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eustachian tube[N] ท่อที่เชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับช่วงคอส่วนบน มีหน้าที่ปรับความดันอากาศในแก้วหูทั้งสองข้าง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
eustachian tube; tube, auditory; tube, pharyngotympanicท่อหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eustachian Tubeท่อยูสเตเซียน,หลอดยูสเตเซี่ยน,ท่อยูสเตเคียน,ท่อยูสะเตเชี่ยน [การแพทย์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
咽鼓管[yān gǔ guǎn, ㄧㄢ ㄍㄨˇ ㄍㄨㄢˇ, ] Eustachian tube (linking pharynx 咽 to tympanic cavity 鼓室 of middle ear); auditory tube, #72,235 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エウスタキオ管[エウスタキオかん, eusutakio kan] (n) Eustachian tube [Add to Longdo]
耳管[じかん, jikan] (n,adj-no) Eustachian tube [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eustachian tube
   n 1: either of the paired tubes connecting the middle ears to
      the nasopharynx; equalizes air pressure on the two sides of
      the eardrum [syn: {Eustachian tube}, {auditory tube}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top