ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eurythmics

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eurythmics-, *eurythmics*, eurythmic
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา eurythmics มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *eurythmics*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eurythmic[ADJ] โดยมีจังหวะหรือโครงสร้างที่สวยงาม, Syn. eurhythmic
eurythmics[N] การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกายหรือบำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurhythmics

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(# "Julia" by Eurythmics)(♪ "Julia" von Eurythmics) 1984 (1984)
The Eurythmics?Eurythmics? Springtime for Steele (1985)
- Eurythmics.- Eurythmics. Pilot (2011)
And that was Kool the Gang there, with Celebration.Und das waren die Eurythmics mit "Would I Lie To You". The Secret of Sales (2017)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eurythmics    (n) jˈuːrˈɪðmɪks (y uu1 r i1 dh m i k s)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eurythmics
   n 1: the interpretation in harmonious bodily movements of the
      rhythm of musical compositions; used to teach musical
      understanding [syn: {eurythmy}, {eurhythmy}, {eurythmics},
      {eurhythmics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top