ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

european

Y UH2 R AH0 P IY1 AH0 N   
108 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -european-, *european*
Possible hiragana form: えうろぺあん
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
European[ADJ] เกี่ยวกับยุโรป, See also: เกี่ยวกับประชาชน, ภาษาและวัฒนธรรมยุโรป
European[N] เกี่ยวกัสหภาพยุโรป
European Community[N] ประชาคมยุโรป
European Economic Community[N] ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
european(ยัวระเพียน') adj.,n. (เกี่ยวกับ) ยุโรป,ชาวยุโรป

English-Thai: Nontri Dictionary
European(adj) เกี่ยวกับยุโรป,ทั่วทวีปยุโรป,ในทวีปยุโรป
European(n) ชนชาวยุโรป,ผู้มีเชื้อสายยุโรป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
European Communities (European Court), Court of Justice of theศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Community (E.C.)ประชาคมยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Court (Court of Justice of the European Communities)ศาลยุติธรรมแห่งประชาคมยุโรป (ศาลประชาคมยุโรป) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Economic Community (E.E.C.)ประชาคมเศรษฐกิจยุโรป, ตลาดร่วมยุโรป [ดู Common Market] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
European Strategic Program for Research and Development in Information Technology (ESPRIT)แผนงานกลยุทธ์ของยุโรปเพื่องานวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอสปรี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
European Union (E.U.)สหภาพยุโรป [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
European Central Bankธนาคารกลางยุโรป มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่นครแฟรงเฟิร์ต ประกอบด้วยผู้ว่าธนาคารกลางของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป มีหน้าที่ดูแลนโยบายการเงินและการนำเงินสกุลยูโรมาใช้ในระบบยูโร (EURO System) [การทูต]
European communitiesประชาคมยุโรป [TU Subject Heading]
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรป [เศรษฐศาสตร์]
European currency unitหน่วยเงินตรายุโรป [TU Subject Heading]
European Currency Unit (ECU) หน่วยเงินตราของยุโรป
เงินตราที่เกิดจากเงินตราสกุลต่างๆ ในประชาคมยุโรป สภายุโรปได้สร้างหน่วยเงินตราของยุโรปขึ้นพร้อม กับการก่อตั้งระบบเงินตราของยุโรป (ดู European Monetary System) เมื่อ พ.ศ. 2521 โดยใช้เป็นหน่วยวัดค่าทางบัญชีในกิจกรรมต่างๆ ของประชาคมยุโรป เช่น นโยบายเกษตรกรรมร่วม (ดู Common Agricultural Policy) กองทุนเพื่อการพัฒนายุโรป การทำงบประมาณ เป็นต้น ค่าของหน่วยเงินตรายุโรปจะวัดค่าจากการหาค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินตรา สกุลต่างๆ ของประเทศในประชาคมยุโรปตามสัดส่วนของรายได้ประชาชาติ ปัจจุบันเวินตราของยุโรปได้ถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงินสำรองระหว่างประเทศ ของประเทศยุโรป รวมทั้งองค์การเอกชนขนาดใหญ่ก็ได้ใช้เงินตราของยุโรปในการกู้ยืมในตลาดการ เงินด้วย หน่วยเงินตรายุโรป หรือ ECU มีค่าเฉลี่ยประมาณ 1 เหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา [สิ่งแวดล้อม]
European Economic Areaเขตเศรษฐกิจยุโรป [TU Subject Heading]
European Economic Areaเขตเศรษฐกิจยุโรป
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจยุโรป (ดู EEC)ที่รวมตัวกับกลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรป (ดู EFTA) ในรูปของตลาดร่วม โดยที่กลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรป อยู่ใกล้ชิดโดยสภาพภูมิศาสตร์และได้รับอิทธิพลทางเศรษฐกิจ จากกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจยุโรปมาก การรวมตัวเป็นตลาดเดียวของสมาคมเศรษฐกิจยุโรปซึ่งส่งผลต่อการค้าของกลุ่ม สมาคมเขตการค้าเสรีแห่งยุโรปมาก กลุ่มสมาคมเขตการค้าเสรีจึงได้เจรจาและลงนามกับประชาคมเศรษฐกิจยุโรป ในความตกลงว่าด้วยเขตเศรษฐกิจยุโรปเมื่อ พ.ศ. 2535 โดยรวมตัวในรูปของตลาดร่วม ไม่มีความผูกพันทางการเมืองหรือสถาบันสาระสำคัญของความตกลง คือ 1) ให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าต่างๆ ทุกชนิด ยกเว้นสินค้าเกษตรกรรมให้เป็นไปโดยเสรีปราศจากอุปสรรคทางการค้า 2) ให้มีการขายาความร่วมมือในด้านงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆ ให้มากขึ้น 3) ให้มีการปรับปรุงระบบกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อประโยชน์ในการนำมาบังคับใช้ร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถดำเนินการตามความตกลงได้ภายใน พ.ศ. 2538 [สิ่งแวดล้อม]
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [เศรษฐศาสตร์]
European Economic Communityประชาคมเศรษฐกิจยุโรป [TU Subject Heading]
European Economic Communityชุมชนเศรษฐกิจยุโรป [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
european commission (n ) คณะกรรมาธิการยุโรป
See also: S. EC,
European Council (org ) คณะกรรมการยุโรป
European Council (name ) ที่ประชุมยุโรป เป็นการประชุมของผู้นำในสหภาพยุโรป
European Court of Justice (name ) ศาลยุติธรรมยุโรป
European Economic Area (n ) เขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ EEA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Markos woman had been expelled from several European countries.หญิงที่ชื่อ มากอส ได้ถูกขับไล่ ออกจากหลายประเทศแถบยุโรป. Suspiria (1977)
Yesterday, our European sections intercepted a German communiqué that was sent from Cairo to Berlin.บ่ายเมื่อวาน, คนของเราจากภาคพื้นยุโรป สกัด คอมมิวนิตเยอรมัน คนหนึ่ง... ? ้ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
Most Europeans don't want them doing anything else.คนยุโรป ไม่ต้องการให้พวกเขาทำอย่างอื่น Gandhi (1982)
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ Gandhi (1982)
Mr. Gandhi, have you refused to wear European clothes?คุณคานธี คุณปฏิเสธ การใส่เสื้อแบบยุโรปหรือ Gandhi (1982)
Once we have European approval, the F.D.A. will agree to testing.พอทางยุโรปอนุมัติ ทางอ.ย.จะยอมให้ทำการทดสอบ Junior (1994)
I don't know why, I just thought he'd be European or something.ผมไม่ทราบว่าทำไมฉันเพียงแค่คิดว่าเขาจะเป็นยุโรปหรือบางสิ่งบางอย่าง Pulp Fiction (1994)
- Yeah, he's about as European as fuckin' English Bob.- ใช่เขาเป็นเรื่องเป็นยุโรปเป็นไอ้ภาษาอังกฤษบ๊อบ Pulp Fiction (1994)
The Europeans found a barren, treeless place,และให้ชื่อว่าเกาะอิสเตอร์ Rapa Nui (1994)
European sailors rediscovered the island and named it Easter Island.วันอาทิตย์อิสเตอร์ ปี 1722 ชาวยุโรปพบเกาะนี้อีกครั้งหนึ่ง Rapa Nui (1994)
A few decades before the Europeansเมื่อ 2-3 ทศวรรษก่อนชาวยุโรปมาถึง Rapa Nui (1994)
She's a small town girl... and he's a pretentious European-- the worst kind.เธอเป็นหญิงสาวที่เมืองเล็ก ๆ ... และเขาก็เก๊ก European- - ชนิดที่เลวร้ายที่สุด The Birdcage (1996)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
europeanAmong the critics are those who think that the objective set for the European Central Bank is not appropriate.
europeanAnd they knew something which the Europeans did not.
europeanEspecially over the last 20 years, the purported link between progressive welfare policies and economic failure in the Northern European countries seems to point to the difficulty of sustaining both full social welfare and international competitivity.
europeanEuropean civilization.
europeanEuropean civilization had its birth in these lands.
europeanEuropean currencies weakened against the dollar.
europeanEuropeans tried to civilize the tribe.
europeanEven three centuries ago, most Western Europeans still used their fingers.
europeanI majored in European history at university.
europeanIn summer European people enjoy long holidays.
europeanIn the OECD survey, northern European countries are keeping their high ranking in tax-rates.
europeanMany European people are aware of environmental problems.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประชาคมยุโรป[N] European Community, See also: EC, Example: ในช่วง 2 ปีแรกนี้สินค้าสิ่งทอได้ทะลักเข้าประชาคมยุโรปอย่างมาก
ชาวยุโรป[N] European, Syn. ชาวตะวันตก, Example: ในแต่ละปี มีชาวยุโรปเข้ามาเมืองไทยเป็นจำนวนมาก, Count unit: คน
อียู[N] EU, See also: European Union, Syn. สหภาพยุโรป, Thai definition: การรวมยุโรป มีประเทศสมาชิกรวม 15 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ เยอรมัน ไอร์แลนด์ กรีซ โปรตุเกส สเปน เดนมาร์ก อิตาลี ฝรั่งเศส เบลเยียม ออสเตรีย สวีเดน ฟินแลนด์ ลักเซมเบอร์ก และเนเธอร์แลนด์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารฝรั่ง[n. exp.] (āhān Farang) EN: western food ; European food   FR: cuisine occidentale [f] ; nourriture occidentale [f] ; cuisine européenne [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ภาษาฝรั่ง[n. exp.] (phāsā Farang) EN: European language ; Western speech ; English   FR: langue occidentale [f] ; langue européenne [f] ; anglais [m]
พูดฝรั่ง[v. exp.] (phūt farang) EN: speak English ; speak an European language   
ประชาคมยุโรป[n. prop.] (Prachākhom Yurōp) EN: European Community ; EC   
ประชาคนเศรษฐกิจยุโรป[n. prop.] (Prachākhon Sētthakit Yurōp) EN: European Economic Community ; EEC   FR: Communauté Économique Européenne [f] ; CEE [f]
สหภาพยุโรป[n. prop.] (Saphaphāp Yurōp) EN: European Union (EU)   FR: Union européenne (UE) [f]
ศาลยุติธรรมแห่งยุโรป[org] (Sān Yuttitham Haeng Yurōp) EN: European Court of Justice (ECJ)   FR: Cour de justice européenne [f] ; Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) [f]
ตลาดร่วมยุโรป[X] (talāt ruam Yurōp) EN: European common market   FR: Marché commun européen [m]
ธนาคารกลางของยุโรป[org.] (Thanākhān Klāng Yurōp) EN: European Central Bank (ECB)   FR: Banque centrale européenne (BCE) [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPEAN    Y UH2 R AH0 P IY1 AH0 N
EUROPEANS    Y UH2 R AH0 P IY1 AH0 N Z
EUROPEANS'    Y UH2 R AH0 P IY1 AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
European    (n) jˌuəʴrəpˈɪəʴn (y u@2 r @ p i@1 n)
Europeans    (n) jˌuəʴrəpˈɪəʴnz (y u@2 r @ p i@1 n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欧盟[Ōu méng, ㄡ ㄇㄥˊ, / ] European Union; EU, #2,745 [Add to Longdo]
欧洲人[Ōu zhōu rén, ㄡ ㄓㄡ ㄖㄣˊ, / ] European (person), #20,589 [Add to Longdo]
欧洲议会[Ōu zhōu Yì huì, ㄡ ㄓㄡ ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] European Parliament, #42,145 [Add to Longdo]
欧洲共同体[Ōu zhōu Gòng tóng tǐ, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄊㄧˇ, / ] European Community (old term for the EU, European Union), #70,354 [Add to Longdo]
欧洲法院[Ōu zhōu Fǎ yuàn, ㄡ ㄓㄡ ㄈㄚˇ ㄩㄢˋ, / ] European Court of Justice, #94,514 [Add to Longdo]
欧洲中央银行[Ōu zhōu Zhōng yāng Yín háng, ㄡ ㄓㄡ ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] European Central Bank [Add to Longdo]
欧洲共同市场[Ōu zhōu gòng tóng shì chǎng, ㄡ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄊㄨㄥˊ ㄕˋ ㄔㄤˇ, / ] European common market (old term for EU, European Union) [Add to Longdo]
欧洲山杨[Ōu zhōu shān yáng, ㄡ ㄓㄡ ㄕㄢ ㄧㄤˊ, / ] European poplar (Populus tremula) [Add to Longdo]
欧洲杯[Ōu zhōu bēi, ㄡ ㄓㄡ ㄅㄟ, / ] European cup (e.g. soccer) [Add to Longdo]
欧洲核子中心[ōu zhōu hé zi zhōng xīn, ㄡ ㄓㄡ ㄏㄜˊ ㄗ˙ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, / ] European Organization for Nuclear Research (CERN) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europäische Bank für Wiederaufbau und EntwicklungEuropean Bank for Reconstruction and Development (EBRD) [Add to Longdo]
Europäische Investitionsbank {f}European Investment Bank (EIB) [Add to Longdo]
Europäische Kommission {f}European Commission [Add to Longdo]
Europäischer BinnenmarktEuropean Single Market (ESM) [Add to Longdo]
Europäischer GerichtshofEuropean Court of Justice [Add to Longdo]
Europäischer RatEuropean Council [Add to Longdo]
Europäischer RechnungshofEuropean Court of Auditors [Add to Longdo]
Europäisches Gemeinschaftsrecht {n}European Community Law [Add to Longdo]
Europäisches ParlamentEuropean Parliament [Add to Longdo]
Europäisches Patentamt (EPA)European Patent Office (EPO) [Add to Longdo]
Europäisches PolizeiamtEuropean Police Office [Add to Longdo]
Bienenfresser {m} [ornith.]European Bee-eater (Merops apiaster) [Add to Longdo]
Blauracke {m} [ornith.]European Roller (Coracias garrulus) [Add to Longdo]
Girlitz {m} [ornith.]European Serin (Serinus serinus) [Add to Longdo]
Grünfink {m} [ornith.]European Greenfinch (Carduelis chloris) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
EC[イーシー, i-shi-] (n) (1) European Community; EC; (2) (See エレクトロニックコマース) e-commerce; electronic commerce; (3) (See 緊急避妊) emergency contraception; (4) engineering constructor [Add to Longdo]
EU[イーユー, i-yu-] (n) EU; European Union [Add to Longdo]
アシュケナジム[, ashukenajimu] (n) (See セファルディム) Ashkenazim (Jews of Central European descent) [Add to Longdo]
インド・ヨーロッパ祖語;インドヨーロッパ祖語[インド・ヨーロッパそご(インド・ヨーロッパ祖語);インドヨーロッパそご(インドヨーロッパ祖語), indo . yo-roppa sogo ( indo . yo-roppa so go ); indoyo-roppa sogo ( indoyo-roppa so] (n) (See 印欧祖語) Proto-Indo-European (hypothetical language from which all Indo-European languages are derived) [Add to Longdo]
インドヨーロッパ語族[インドヨーロッパごぞく, indoyo-roppa gozoku] (n) (See 印欧語族・いんおうごぞく) Indo-European languages [Add to Longdo]
エキュー[, ekyu-] (n) (See 欧州通貨単位) European Currency Unit; ECU [Add to Longdo]
ギリシャ陸亀;希臘陸亀[ギリシャりくがめ;ギリシャリクガメ, girisha rikugame ; girisharikugame] (n) (uk) European tortoise; Greek tortoise (Testudo graeca) [Add to Longdo]
ビルベリー[, biruberi-] (n) bilberry; European blueberry [Add to Longdo]
ボルシチ[, borushichi] (n) borscht (Eastern European and Russian soup, usu. made with beets) (rus [Add to Longdo]
ユーテルサット[, yu-terusatto] (n) Eutelsat; European television satellite [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
欧州電気通信標準協会[おうしゅうでんきつうしんひょうじゅんきょうかい, oushuudenkitsuushinhyoujunkyoukai] European Telecommunication Standards Institute, ETSI [Add to Longdo]
汎欧州[はんおうしゅう, han'oushuu] pan-European [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 European
   adj 1: of or relating to or characteristic of Europe or the
       people of Europe; "European Community"
   n 1: a native or inhabitant of Europe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top