ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eurhythmics

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eurhythmics-, *eurhythmics*, eurhythmic
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eurhythmics[N] การเคลื่อนไหวร่างกายตามเสียงดนตรีเพื่อออกกำลังกาย บำบัดโรค หรือฝึกซ้อมดนตรี, Syn. eurythmics

English-Thai: Nontri Dictionary
eurhythmics(n) การดัดตนตามจังหวะดนตรี

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eurhythmics    (n) jˈuːrˈɪðmɪks (y uu1 r i1 dh m i k s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リトミック[, ritomikku] (n,adj-no) eurhythmics (fre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eurhythmics
   n 1: the interpretation in harmonious bodily movements of the
      rhythm of musical compositions; used to teach musical
      understanding [syn: {eurythmy}, {eurhythmy}, {eurythmics},
      {eurhythmics}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top