ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eureka

Y UH0 R IY1 K AH0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eureka-, *eureka*
Possible hiragana form: えうれか
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eureka[INT] คำอุทานที่หมายความว่า ค้นพบแล้ว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eureka(ยูรี'คะ) interj. ผมพบแล้ว!,ผมหาพบแล้ว!

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
eureka cupถ้วยยูรีกา, ภาชนะที่ใช้สำหรับหาปริมาตรของวัตถุ โดยวัดจากปริมาตรของของเหลวที่ล้นออกมา  จากนั้นจึงนำไปคำนวณหาความหนาแน่นของวัตถุได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eureka! It works!ไชโย มันติดแล้ว The Little Prince (1974)
Eureka!ยูเรก้า! The Russia House (1990)
Eureka!ยูเรก้า! The Nightmare Before Christmas (1993)
Eureka!สำเร็จแล้ว! Around the World in 80 Days (2004)
Eureka! I found the cheese balls.ยอดไปเลย ฉันเจอชีสบอล Alvin and the Chipmunks (2007)
- Oh, here we go. - Eureka.โอ้โห ไหนดูซิ Legend of the Guardians: The Owls of Ga'Hoole (2010)
Eureka!ยูเรก้า! The Body and the Bounty (2010)
That's it! Eureka!เราตกลงกันว่าพอถึงตอนยูเรกา The Bus Pants Utilization (2011)
Eureka.ยูเรก้า! I Kissed a Girl (2011)
Eureka!เจอแล้ว! God Complex (2012)
Took her in Eureka.จับเธอมาจากยูเรก้า Profiling 101 (2012)
Ironically, it was the recently decommissioned Jaeger, Striker Eureka piloted by Herc and Chuck Hansen that finally took the beast down.โชคดีที่เยเกอร์ที่เพิ่งถูกปลดประจำการ สไตรเกอร์ ยูเรก้า... โดยนักขับเฮิร์ก แลั ชัค แฮนเซ่น สามารถที่จะล้มมันได้ Pacific Rim (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EUREKA    Y UH0 R IY1 K AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eureka    (uh) jˈuəʴrˈiːkə (y u@1 r ii1 k @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーレカ(P);ユリイカ[, yu-reka (P); yuriika] (n) eureka (gre [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Eureka
   n 1: an alloy of copper and nickel with high electrical
      resistance and a low temperature coefficient; used as
      resistance wire [syn: {constantan}, {Eureka}]
   2: a town in northwest California on an arm of the Pacific Ocean

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top