ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphuism

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphuism-, *euphuism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphuism[N] การประพันธ์แบบหนึ่งในศตวรรษที่ 16 และ 17 ที่มีการใช้โวหารแบบต่างๆ มากเกินไป

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
euphuism(ยู'ฟิวอิสซึม) n. สำนวนโวหารหรือถ้อยคำที่สละสลวยหรือหยดย้อยเกินไป, See also: euphuist n. ดูeuphuism euphuistic adj. ดูeuphuism euphuistical adj. ดูeuphuism

English-Thai: Nontri Dictionary
euphuism(n) การใช้ภาษาหรู,การใช้ภาษาสละสลวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
euphuismสำนวนอลังการ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
euphuism    (n) jˈuːfjuːɪzəm (y uu1 f y uu i z @ m)
euphuisms    (n) jˈuːfjuːɪzəmz (y uu1 f y uu i z @ m z)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euphuism
   n 1: any artificially elegant style of language
   2: an elegant style of prose of the Elizabethan period;
     characterized by balance and antithesis and alliteration and
     extended similes with and allusions to nature and mythology

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top