ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphoria

Y UW0 F AO1 R IY0 AH0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphoria-, *euphoria*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphoria[N] ความรู้สึกสนุกสนาน ตื่นเต้น และเป็นสุขอย่างที่สุด, See also: ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข, Syn. ecstasy, elation, happiness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
euphoria(ยูฟอ'เรีย) n. ความรู้สึกสบาย,ความเคลิบเคลิ้มเป็นสุข., See also: euphoric adj. ดูeuphoria

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
euphoriaภาวะครึ้มใจ, ภาวะเคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
euphoriantสิ่งชวนครึ้มใจ, สิ่งชวนเคลิ้มสุข [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Euphoriaครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจ,อารมณ์เปลี่ยนแปลง,ความเคลิบเคลิ้มสุข,ความรู้สึกสบาย,การเคลิบเคลิ้มเป็นสุข,อาการเป็นสุข,เบิกบานใจมากผิดธรรมดา,อารมณ์ครื้นเครง,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,ครึ้มอกครึ้มใจ,รู้สึกสบายใจมาก,เคลิบเคลิ้ม,จิตใจสบาย,รู้สึกสบายยิ้มแย้มตลอดเวลา,อารมณ์รื่นเริงสนุกสนาน,รู้สึกเคลิ้มๆพอสบาย [การแพทย์]
Euphoriant Effectsฤทธิ์ทำให้สบายใจ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't get to feel that euphoria of being spared.คุณโล่งใจกับความไม่จริงนั้นไม่ได้ Do You Really Want to Hurt Me? (2012)
EV's are trained to recognize the symptoms of euphoria.คาร์บอนไดออกไซด์ให้ได้ Zone of Exclusion (2012)
That's an immediate state of euphoria.นั่นคือรัฐทันทีของความรู้สึกสบาย Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
Most patients experience a sense of euphoria after the treatment.ผู้ป่วยส่วนมากจะอยู่ใน ภาวะเคลิบเคลิ้มภายหลังการรักษา The Name Game (2013)
Hey, you could dial up the euphoria a couple of notches, by the way.เฮ้ เธอน่าจะทำท่าซื้ดยา ให้เนียนกว่านี้หน่อยนะ O-Mouth (2013)
I sold that euphoria.มีคนเชื่อก็แล้วกัน O-Mouth (2013)
Oh, perfect euphoria.เนียนสุด ๆ เลย O-Mouth (2013)
Euphoria is its default setting.เหมือนเมายาตลอดเวลา O-Mouth (2013)
And I'm just saying, a little more "o" mouth would sell the euphoria, babe.และผมก็แค่จะบอกว่า ทำปาก "โอ้วว" อีกหน่อย ก็เนียนมากขึ้นแล้ว O-Mouth (2013)
It's about the euphoria of summer, being carefree, having freedom... happiness and joy.มันเป็นเรื่องของความภาคภูมิใจของฤดูร้อน เป็นห่วงมีเสรีภาพ ... ความสุขและความสุข Young & Beautiful (2013)
There are several categories of trance-like states... bhakti, maenads, rapture, bacchae, euphoria...โอเค เอาล่ะNลักษณะของการอยู่ในภวังค์ Goodnight, Sweet Grimm (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
EUPHORIA    Y UW0 F AO1 R IY0 AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
euphoria    (n) jˈuːfˈɔːrɪəʴ (y uu1 f oo1 r i@)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Euphorie {f}; Euphoriegefühl {n} | in eine Euphorie falleneuphoria | to go into a state of euphoria [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幸福感[こうふくかん, koufukukan] (n) feeling of happiness; sense of well-being; euphoria [Add to Longdo]
四月病[しがつびょう, shigatsubyou] (n) (See 五月病,六月病) euphoria experienced by college students or workplace recruits at the beginning of school or work [Add to Longdo]
多幸感[たこうかん, takoukan] (n) (1) (See 多幸) euphoria; eudemonia; (adj-f) (2) euphoric [Add to Longdo]
多幸症[たこうしょう, takoushou] (n) (1) euphoria; (adj-f) (2) euphoric [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  euphoria
      n 1: a feeling of great (usually exaggerated) elation [syn:
           {euphoria}, {euphory}] [ant: {dysphoria}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top