ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphony

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphony-, *euphony*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphony[N] เสียงที่ไพเราะ, See also: เสียงที่รื่นหู

English-Thai: Nontri Dictionary
euphony(n) เสียงเพราะ,ความเพราะพริ้ง,ความรื่นหู,ความไพเราะ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
euphonyเสียงรื่นหู [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in the euphony of the woods she is hymned in songและใน euphony ของป่าไม้... ...เธอถูกสวดในเพลง Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
euphony    (n) jˈuːfəniː (y uu1 f @ n ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
音便[おんびん, onbin] Thai: เสียงที่เปลี่ยนไปจากกฏเกณฑ์การผันเดิม English: euphony

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wohlklang {m} | Wohlklänge {pl}euphony | euphonies [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
音便[おんびん, onbin] (n,adj-no) {ling} euphony; euphonic change [Add to Longdo]
語呂;語路[ごろ, goro] (n) sound (of a sentence); euphony [Add to Longdo]
語呂のよさ;語呂の良さ[ごろのよさ, goronoyosa] (exp) euphony [Add to Longdo]
諧調[かいちょう, kaichou] (n) melody; harmony; unity; euphony [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euphony
   n 1: any agreeable (pleasing and harmonious) sounds; "he fell
      asleep to the music of the wind chimes" [syn: {music},
      {euphony}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top