ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphonium

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphonium-, *euphonium*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphonium[N] แตรทองเหลืองขนาดใหญ่ชนิดหนึ่ง, See also: แตรทองเหลืองชนิดหนึ่งที่คล้ายกับแตรทูบาแต่เล็กกว่า มักใช้ในกองทหารหรือวงดนตรีทองเหลื

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
euphonium    (n) jˈuːfˈounɪəʴm (y uu1 f ou1 n i@ m)
euphoniums    (n) jˈuːfˈounɪəʴmz (y uu1 f ou1 n i@ m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーフォニウム[, yu-foniumu] (n) euphonium [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  euphonium
      n 1: a bass horn (brass wind instrument) that is the tenor of
           the tuba family

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top