ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphonic

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphonic-, *euphonic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphonic[ADJ] เกี่ยวกับเสียงที่น่าฟัง (โดยเฉพาะในการพูดหรือการออกเสียง), Syn. euphonious, melodious
euphonically[ADV] อย่างน่าฟัง, See also: อย่างไพเราะ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
euphonic(al) (ยูฟอน'นิเคิล) adj. เกี่ยวกับความไพเราะรื่นหู ที่เกิดขึ้นจากเสียง., Syn. euphonious

Japanese-English: EDICT Dictionary
イ音便[イおんびん, i onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ki', 'gi', 'shi' and 'ri') are pronounced 'i' [Add to Longdo]
ウ音便[ウおんびん, u onbin] (n) euphonic change wherein some mora ('ku', 'gu', 'hi', 'bi' and 'mi') are pronounced 'u' [Add to Longdo]
音便[おんびん, onbin] (n,adj-no) {ling} euphony; euphonic change [Add to Longdo]
音便形[おんびんけい, onbinkei] (n) {ling} euphonic change form [Add to Longdo]
転音[てんおん, ten'on] (n) euphonic change of pronunciation; elision [Add to Longdo]
買う[かう, kau] (v5u,vt) (1) (in western Japan, 買う conjugates euphonically as こうた, こうて, etc.) to buy; to purchase; (2) to value; to have a high opinion; (3) to stir; to provoke; (P) [Add to Longdo]
連濁[れんだく, rendaku] (n) euphonic change of unvoiced to voiced sound (on the first consonant of the non-initial mora of a compound) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  euphonic
      adj 1: of or relating to or characterized by euphony [syn:
             {euphonic}, {euphonical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top