ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

euphemism

Y UW1 F AH0 M IH2 Z AH0 M   
36 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -euphemism-, *euphemism*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
euphemism[N] การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพนุ่มนวลลดความรุนแรงลง
euphemism[N] ศัพท์หรือภาษาที่นุ่มนวล, See also: ถ้อยคำหรือภาษาที่สุภาพที่ใช้ลดความรุนแรงของความหมายในเชิงไม่สุภาพของคำ เช่น คำที่เกี, Syn. polite term, softened expression

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
euphemism(ยู'ฟะมิสซึม) n. การใช้ถ้อยคำหรือภาษาที่สละสลวย, See also: euphemist n. ดูeuphemism euphemistic adj. ดูeuphemism euphemistical adj. ดูeuphemism

English-Thai: Nontri Dictionary
euphemism(n) การใช้ถ้อยคำสุภาพ,การใช้ภาษาสละสลวย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
euphemismการเกลื่อนคำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Fuck the euphemisms. And okay, I may be sleeping with him,ไม่ต้องมาใช้คำสละสลวยหรอก และใช่ ฉันอาจนอนกับเขา Resistance Is Futile (2007)
It is a euphemism.เป็นการใช้คำที่สละสลวยเท่านั้น Chapter Nine: Cautionary Tales (2007)
That's the best euphemism for getting the living crap kicked out of you that I've ever heard.นั่นเป็นคำพูดที่นุ่มนวลที่สุดแล้ว สำหรับการใช้ชีวิตอย่างไร้ค่า อย่างที่ผมเคยได้ยินหมอพูดมาแล้ว Charlie Bartlett (2007)
It's a euphemism for retreat.มันเป็นการถอนกำลังพลอย่างสันติวิธี Atonement (2007)
Is that a euphemism for not picking up the phone?นั่นเป็นคำกล่าวที่นุ่มนวล สำหรับการไม่รับโทรศัพท์เหรอ? Resurrection (2008)
It's just a euphemism for "get the hell out of here."มันเป็นแค่การใช้คำนุ่มนวลแทนการบอกว่า "ไสหัวไปซะ" Dying Changes Everything (2008)
Oh, a clever- albeit obsolete, euphemism for insufficient blood flow to the male sex organ.ฉลาดมาก สำนวนโบราณสุภาพ The Jiminy Conjecture (2009)
Well, I believe that's a euphemism for--ผมคิดว่ามันเป็นคำที่สุภาพของ... Careful the Things You Say (2009)
"went out" was in fact the past tense of "going out"-- which I think we all know is a popular euphemism for "saw each other naked."คำว่า เคยกิ๊ก ที่จริงเป็นอดีตกาลของคำว่าเดทกัน ผมว่าเรารู้ว่านั่น เป็นคำพูดสุภาพ The Guitarist Amplification (2009)
Is that some kind of euphemism for slut?ฉันเต็มไปด้วยความเศร้า ตอนที่ฉันรู้ว่าฉันจะต้องเปลี่ยนไป The Art of Getting By (2011)
That's not a euphemism!นั่นไม่ใช่คำที่นุ่มนวล Fall from Grace (2011)
Which is a euphemism for "vice president of bribery."พูดให้ไม่เสียมารยาทคือ "เอาเงินฟาดหัวเพื่อตำแหน่ง" Knightfall (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
EUPHEMISM    Y UW1 F AH0 M IH2 Z AH0 M
EUPHEMISMS    Y UW1 F AH0 M IH2 Z AH0 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
euphemism    (n) jˈuːfəmɪzəm (y uu1 f @ m i z @ m)
euphemisms    (n) jˈuːfəmɪzəmz (y uu1 f @ m i z @ m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
婉辞[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, / ] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death), #129,927 [Add to Longdo]
委婉词[wěi wǎn cí, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ ㄘˊ, / ] euphemism [Add to Longdo]
委婉语[wěi wǎn yǔ, ㄨㄟˇ ㄨㄢˇ ㄩˇ, / ] euphemism [Add to Longdo]
婉称[wǎn chēng, ㄨㄢˇ ㄔㄥ, / ] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death) [Add to Longdo]
婉词[wǎn cí, ㄨㄢˇ ㄘˊ, / ] euphemism (tactful expression for sth unpleasant such as death) [Add to Longdo]
行房[xíng fáng, ㄒㄧㄥˊ ㄈㄤˊ, ] euphemism for sexual intercourse; to go to bed with sb [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Euphemismus {m}; sprachliche Beschönigung {f}; beschönigende Umschreibung {f} | Euphemismen {pl}euphemism | euphemisms [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ユーフュミズム[, yu-fuyumizumu] (n) euphemism [Add to Longdo]
嫁が君[よめがきみ, yomegakimi] (n) (See 三が日) mouse (euphemism used during the first three days of the year) [Add to Longdo]
忌み言葉;忌言葉;忌み詞;忌詞[いみことば, imikotoba] (n) (1) taboo word; (2) euphemism (used in place of a taboo word) [Add to Longdo]
山言葉;山詞[やまことば, yamakotoba] (n) (See 忌み詞) mountain language (euphemisms used by hunters, etc. when in the wild) [Add to Longdo]
美称[びしょう, bishou] (n) euphemism; eulogistic name [Add to Longdo]
婉曲表現[えんきょくひょうげん, enkyokuhyougen] (n) euphemism; euphemistic expression [Add to Longdo]
婉曲法[えんきょくほう, enkyokuhou] (n) euphemism; periphrasis; circumlocution [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 euphemism
   n 1: an inoffensive or indirect expression that is substituted
      for one that is considered offensive or too harsh [ant:
      {dysphemism}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top