ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eunuch

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eunuch-, *eunuch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eunuch[N] ขันที, See also: บัณเฑาะก์
eunuch[N] คนที่ไม่มีอำนาจ (คำไม่เป็นทางการ), See also: คนที่ไม่มีคามสามารถ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eunuch(ยู'นัค) n. ขันที

English-Thai: Nontri Dictionary
eunuch(n) ขันที

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Eunuchoidขันที [การแพทย์]
Eunuchsขันที [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was purchased... by one of four wives of a sultan and led off by her eunuch.ผมถูกขายให้กับเมียคนหนึ่งของสุลต่าน และถูกขันทีของเธอพาไป Don Juan DeMarco (1994)
She went to Seogang. She said eunuchs asked for seafood tomorrowนางไปซื้อของที่ซอคัง ข้าหลวงฝ่ายในบอกให้พรุ่งนี้เช้าตั้งเครื่องเสวยเป็นอาหารทะเลหนิ The Great Jang-Geum (2003)
Eunuchs have asked to prepare seafood soup for tomorrow so I need to buy some from Seogang with Eunuch Parkเรื่องสำคัญอะไร ฝ่ายในบอกพรุ่งนี้เช้าให้ตั้งเครื่องอาหารทะเล ข้ากับนางกำนัลปาร์กจะไปหาซื้อที่ซอคังเจ้าค่ะ The Great Jang-Geum (2003)
All of the workers in the food dept and eunuchs are unavailableนางกำนัลฝ่ายจัดซื้อออกไปข้างนอก ไม่มีใครอยู่เจ้าค่ะ The Great Jang-Geum (2003)
Just recently he shot an arrow at Eunuch Kim Chuh-Sun who only spoke frankly to him before the dancers and officialsไม่นานมานี้มีขุนนางคนนึงถูกประหารโดยยิงธนูใส่ แค่เพียงไปทูลเตือนพระองค์ ต่อหน้าขุนนางทั้งหลาย The Great Jang-Geum (2003)
Eunuch Park requested steamed sea bream What?เพราะข้าหลวงฝ่ายในบอกอยากได้ปลานิ่งซักตัว The Great Jang-Geum (2003)
I just came from meeting Eunuch Parkเอ เมื่อกี้ข้าเพิ่งเห็นนางกำนัลปาร์กเพิ่งเดินมาทางนี้นี่นา The Great Jang-Geum (2003)
Then are there two Eunuch Parks for the King's Kitchen?อะไรกันหนิ เดียวนี้ในวังมีนางกำนัลปาร์กสองคนแล้วรึไง The Great Jang-Geum (2003)
And Eunuch Park's back too?นางกำนัลปาร์กมาด้วยรึเปล่า The Great Jang-Geum (2003)
We parted at the eunuchs' quartersเมื่อครู่เพิ่งแยกกันที่ฝ่ายในเจ้าค่ะ The Great Jang-Geum (2003)
I ain't playing no eunuch! I got balls!ฉันต้องทำไม่ได้แน่ๆเลย ให้ฉันมาเล่นเป็นขันที The King and the Clown (2005)
Eunuch Kim, what haste causes thee to jingle thy bells so?เฮ้... ขันที คิม ความรีบร้อนของท่านจะทำให้ระฆังเจ้าเกิดเสียงนะ The King and the Clown (2005)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขันที[N] eunuch, Example: เราสามารถค้นคว้าเรื่องของขันทีได้จากประวัติศาสตร์จีน, Count unit: คน, Thai definition: ชายที่ถูกตอน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัณเฑาะก์[n.] (bandǿ) EN: eunuch   FR: eunuque [m]
กะเทย[n.] (kathoēi) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch   FR: homosexuel [m] ; pédéraste [m] ; pédé (inj.) [m] ; tapette [f] (vulg.) ; tante [f] (vulg.) ; tata [f] (pop.) ; androgyne [m] ; travesti [m] ; travelo [m] (inj.) ; hermaphrodite [m]
ขันที[n.] (khanthī) EN: eunuch   FR: eunuque [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eunuch    (n) jˈuːnək (y uu1 n @ k)
eunuchs    (n) jˈuːnəks (y uu1 n @ k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宦官[huàn guān, ㄏㄨㄢˋ ㄍㄨㄢ, ] eunuch; functionary, #27,294 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Eunuch {m}; Eunuche {m}; Kastrat {m}eunuch [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
宦官[かんがん, kangan] (n) eunuch [Add to Longdo]
閹官;えん官[えんかん, enkan] (n) (See 宦官) eunuch [Add to Longdo]
閹人[えんじん, enjin] (n) eunuch [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 eunuch
   n 1: a man who has been castrated and is incapable of
      reproduction; "eunuchs guarded the harem" [syn: {eunuch},
      {castrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top