ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eulogistic

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eulogistic-, *eulogistic*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eulogistic[ADJ] ซึ่งยกย่อง, See also: ซึ่งสรรเสริญ, Syn. commendatory, laudatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eulogistic(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.
eulogistical(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eulogistic    (j) jˌuːləʤˈɪstɪk (y uu2 l @ jh i1 s t i k)

Japanese-English: EDICT Dictionary
美称[びしょう, bishou] (n) euphemism; eulogistic name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eulogistic
      adj 1: formally expressing praise [syn: {encomiastic},
             {eulogistic}, {panegyric}, {panegyrical}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top