ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

eulogist

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -eulogist-, *eulogist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
eulogistic[ADJ] ซึ่งยกย่อง, See also: ซึ่งสรรเสริญ, Syn. commendatory, laudatory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
eulogist(ยู'ละจิสทฺ) n. ผู้สรรเสริญ,ผู้เขียนคำสรรเสริญ
eulogistic(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.
eulogistical(ยูละจิส'ทิค,-เคิล) adj. เกี่ยวกับการสรรเสริญ.

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
eulogist    (n) jˈuːləʤɪst (y uu1 l @ jh i s t)
eulogists    (n) jˈuːləʤɪsts (y uu1 l @ jh i s t s)
eulogistic    (j) jˌuːləʤˈɪstɪk (y uu2 l @ jh i1 s t i k)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lobredner {m} | Lobredner {pl}eulogist | eulogists [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
美称[びしょう, bishou] (n) euphemism; eulogistic name [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  eulogist
      n 1: an orator who delivers eulogies or panegyrics [syn:
           {eulogist}, {panegyrist}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top